AKTUELNOSTI


Vlada TK donijela ažuriranu Procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na području TK i donijela odluke o dodjeli pomoći općinama za sanaciju šteta

Tuzla, 26.04.2016.

Vlada TK je danas razmatrala i donijela ažuriranu Procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje Tuzlanskog kantona. Procjena ima za cilj da se analiziraju i procjene sva pitanja vezana za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, i to:da se procjene rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka prirodnih i drugih nesreća, da se procjene posljedice koje mogu nastati po ljude i materijalna dobra, da se utvrdi odgovarajuća organizacija zaštite i spašavanja u cilju sprečavanja nastajanja nesreća, odnosno utvrđivanje odgovarajuće organizacije na spašavanju ljudi i materijalnih dobara i da se izvrši procjena potreba i mogućnosti u obezbjeđenju ljudskih i materijalnih potencijala potrebnih za ostvarivanje procijenjene organizacije zaštite i spašavanja. KUCZ je ocijenila potrebnim da se izvrši ažuriranje Procjene ugroženosti, obzirom da su se u proteklom periodu desile značajne promjene i okolnosti koje zahtijevaju ažuriranje i dogradnju procijenjenog stanja ugroženosti područja TK.

Procjena ugroženosti TK

Vlada je donijela Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od prirodnih nesreća poplava i klizišta u 2014. godini. Federalni štab CZ je u decembru 2015. godine donio Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta iz 2014. godine, kojom je Vladi TK dodijeljeno 200.000,00 KM. Raspodjela 70% dodijeljenih sredstava pomoći izvršena je linearno, odnosno po 10.750,00 KM općini/gradu, a 30% je raspoređeno selektivno obzirom da su određene općine bile izostavljene iz ranijih raspodjela ili im je za saniranje nastale štete potrebno nešto više sredstava nego im je ranije dodijeljeno. Tako je dodijeljeno:
- po 10.750 KM općinama: Gračanica, Kalesija, Lukavac, Srebrenik, Teočak i Živinice i gradu Tuzla;
- po 20.750 KM općinama: Banovići, Čelić, Gradačac, Kladanj, Sapna;
- 21.000 KM općini Doboj Istok.

Vlada je donijela i Odluku o raspodjeli sredstava namjenskih donacija prikupljenih za finansiranje pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom na području TK. Do kraja 2015.godine prikupljena su sredstava namjenskih donacija u iznosu od 38.888,15 KM a koja nisu raspoređena do kraja 2015. godine. Imajući u vidu iznos sredstava kao i činjenicu za koju namjenu su prikupljena od strane fizičkih i pravnih, inostranih i domaćih lica, te dosadašnji način raspodjele navedenih sredstva, predloženo je da se prikupljena sredstva raspodjele linearno svim jedinicama lokalne samouprave, odnosno po 2.991,39 KM.
Time je lokalnim zajednicama dodijeljeno ukupno 318.882,15 KM sredstava namjenskih donacija, odnosno po 24.529,40 KM.

Svim donatorima domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima ovim putem Vlada Tuzlanskog kantona, se želi zahvaliti na razumijevanju i pomoći u saniranju šteta i pomoći fizičkim licima koji su pretrpjeli velike štete tokom prirodnih nesreća koje su zadesile područje Tuzlanskog kantona tokom 2014.godine.


Skupština TK usvojila Izvještaj o radu KUCZ u 2015. godini

Tuzla, 25.04.2016.

Skupština TK je danas, između ostalih tačaka dnevnog reda, razmatrala i usvojila i Izvještaj o radu KUCZ u 2015. godini.
U izvještaju je naročito naglašeno:
- da su u 2015. godini završene aktivnosti na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u TK i nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području TK.
- Skupština TK je donijela Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u TK za period 2013 - 2017. godina
- formirane su kantonalne službe zaštite i spašavanja, njihovo opremanje i stavljanje u funkciju: Gorska služba spašavanja, Služba za spašavanje na vodi i pod vodom, Služba za biološko-hemijsku zaštitu i Služba zaštite od požara.
- kroz Informaciju o prirodnim nepogodama koje su pogodile TK u periodu maj-avgust 2014. godine elaborirane su prirodne nesreće u 2014. godini i dat je prijedlog mjera za poboljšanje stanja u oblasti zaštite i spašavanja.
- urađeni konačni izvještaji o štetama na općinama i Zbirni izvještaj o procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih nesreća na području TK u 2014. godini
- vršen je kontinuirani inspekcijski nadzor u oblasti zaštite i spašavanja u općinskim organima uprave i pravnim licima na području TK
- imenovani novi Kanotnani štab CZ i Kantonalna komisija za procjenu šteta.
- nastavljen je rad Komisije za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca u skladu sa Uredbom o sadržaju, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva i Komisije za polaganje ispita za protupožarnu zaštitu u skladu sa Programom polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu.
- održano je nekoliko okruglih stolova-tematskih skupova na kojima je vršena detaljna analiza opasnosti od mina, poplava i klizišta i na kojima su doneseni zaključci za umanjenje te opasnosti i unapređenje odgovora u slučaju nesreće.
- vršena koordinacija poslova deminiranja i uklanjanja NUS-a.

Izvještaj o radu KUCZ u 2015. godini


Održan sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima gradske i općinskih službi civilne zaštite

Tuzla, 19.04.2016.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održan sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima gradske i općinskih službi civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona.
Sastanku su pored predstavnika KUCZ i OSCZ prisustvovali Irfan Pehlić i Nedžad Kukuruzović, ispred Regionalnog ureda BHMAC-a Tuzla.

Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2015.godini
2. Lista prioriteta deminiranja na području TK za 2016. godinu
3. Analiza poslova deminiranja i prikupljanja i uklanjanja neeksplodiranih ubojitih sredstava i mogućnosti za njihovo unapređenje

Ad-1: Informaciju je podnio Benedin Pejić, stručni savjetnik u KUCZ. Izvjestilac je dao presjek svih najvažnijih događanja u okviru deminiranja i uklanjanja NUS-a u 2015. godini na području TK. (Prilog: Informacija o rezultatima deminiranja na području TK u 2015. godini)
Ad-2: Izvjestilac Benedin Pejić upoznao je prisutne sa Listom prioriteta deminiranja u 2016. godini na području TK. (Prilog:
Lista prioriteta deminiranja na području TK za 2016.godinu)
Ad-3: Šef regionalnog ureda BHMAC-a Tuzla Irfan Pehlić je upoznao prisutne sa aktivnostima ureda na pripremama za početak deminerske sezone.
Usvojena su poglavlja Standarda za novi pristup rješavanja protivminskog problema, očekuje se da će uskoro biti izdati certifikati za projekte ciljanog tehničkog izviđanja, završene u prethodnoj godini.

Istog dana je održan i drugi sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima gradske i općinskih službi civilne zaštite. Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz zapisnika sa 4.redovnog sastanka direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u 2015.godini
2. Upoznavanje sa Izvještajem o radu KUCZ za 2015.godinu
3. Upoznavanje sa Programom rada KUCZ za 2016.godinu
4. Informacija o ažuriranju i donošenju nove Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Tuzlanskog kantona
5. Implementacija Zakona o dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području TK
6. Informacija o aktivnostima FUCZ i Vlade Federacije BiH na izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
7. Tekuća pitanja

Ad-1 Izvod iz zapisnika sa 4. sastanka sa rukovodiocima službi civilne zaštite u 2015. godini, usvojen je bez primjedbi i dopuna.
Ad-2, 3 Direktor KUCZ prisutnima je prezentirao Izvještaj o radu KUCZ za 2015. godinu i Program rada KUCZ za 2016. godinu.
Ad-4 Pomoćnik direktora KUCZ upoznao je prisutne sa ažuriranom Procjenom ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja TK.
Ad-5 Sekretar KUCZ upoznao je prisutne sa dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području TK i obavezama OSCZ u implementaciji zakona.
Ad-6 Direktor KUCZ upoznao je prisutne da je FUCZ pristupila izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Pozvao je prisutne da sve sugestije na postojeće zakone upute FUCZ putem KUCZ.


Operativni plan provođenja dezinsekcije na području Tuzlanskog kantona

Tuzla 21.04.2016.

Federalna uprava civilne zaštite je sačinila operativni plan provođenja dezinsekcije na području Federacije BiH. Na području Tuzlanskog kantona, dezinsekcija će se provesti u periodu od 09.05. do 11.05.2016. godine. Za dezinsekciju će se koristiti sredstvo Neopitroid premium.
Lokalno stanovništvo, a prije svega pčelari, treba da poduzmu sve neophodne mjere zaštite.
Dezinsekciju će se provoditi Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Općina Lokalitet Količina (litara)
Lukavac Jezero Modrac
Jezero Bistarac
Rijeka Spreča
260
Gradačac Jezero Hazna
Jezero Vidara
Teočak Jezero Sniježnica
Tuzla Jezero Plane
Rijeka Jala
Živinice Rijeka Spreča
Kalesija Rijeka Spreča
Gračanica Rijeka Spreča
Doboj Istok Rijeka Spreča
Srebrenik Rijeka Tinja

Napomena:
Neopitroid Premium je insekticid, posebno formuliran za razrjeđivanje s organskim otapalima (mineralno ulje, nafta i ostalo) ili vodom za primjenu u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni namijenjen obradi prostora. Permetrin ubija štetne insekte, d-trans aletrin izaziva hiperaktivaciju i brzo ošamućivanje insekata. Sinergist piperonil butoksid pojačava učinak piretroida i inaktivira sustav detoksikacije u insektima. Kao piretroidni preparat brzo se razgrađuje na svjetlu, lako se veže u tlu pa se ne očekuje kontaminacija podzemnih voda.
Neopitroid Premium se primjenjuje na otvorenim prostorima za suzbijanje letećih štetnika (komaraca, muha, osa, stršljenova i dr.), tretiranjem sa zemlje i iz zraka, te u zatvorenim prostorima za suzbijanje štetnika (žohara, mrava, stjenica, komaraca, muha, osa i dr.).


Upozorenje stanovništvu na povećanu požarnu opasnost i rizik od požara na otvorenom prostoru

Tuzla 07.04.2016.

Posljednjih dana evidentiran je značajan porast broja šumskih požara i požara niskog rastinja na području Tuzlanskog kantona.
Najveći broj ovih požara prouzrokovan je nesavjesnim paljenjem vatre pri spaljivanju korova, suhe trave, lišća, poljoprivrednih i drugih otpadaka prilikom obavljanja proljetnih radova, čišćenja poljoprivrednih, šumskih i drugih površina na otvorenom prostoru.
S ciljem blagovremenog preduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara, Kantonalna uprava civilne zaštite upozorava na zabranu loženja otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume (član 20. Zakona o šumama, "Službene novine TK", broj: 9/12 i 17/13). Fizičko lice koje loži vatru suprotno propisanoj odredbi može biti kažnjeno novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM (član 59. navedenog zakona).

Fizička i pravna lica treba strogo da se pridržavaju svih propisanih preventivnih mjera prilikom loženja vatre na otvorenom prostoru, uz maksimalan oprez i odgovorno ponašanje:
- Spaljivnje vršiti uz maksimalne mjere opreza i lično prisustvo dok otpad ne izgori;
- Ne ostavljati upaljenu vatru ili žar;
- Prije napuštanja mjesta paljenja vatre, obilno politi vatru ili žar vodom, ili zatrpati zemljom;
- Paljenje vršiti u ranim jutarnjim, nikako u večernjim satima;
- Posebno voditi računa da se paljenje otpada ne vrši u blizini šuma, privrednih i stambenih objekata, benzinskih pumpi i minskih polja;
- Spaljivanje nikako ne smiju raditi starije i teže pokretne osobe.

Nosioci zaštite od požara (organi uprave, institucije, pravna lica i građani), treba da preduzimaju sve preventivne mjere propisanje Planovima zaštite od požara.

Mole se građani da ukoliko uoče šumski požar ili požar koji prijeti da će se prenijeti na šumu, ODMAH o tome obavijeste vatrogasnu jedinicu na broj 123, policijsku stanicu na broj 122 ili civilnu zaštitu na broj 121. Pravovremena reakcija veoma je važna za efikasno suzbijanje i gašenje požara.


Požar na Visu kod Kalesije
(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Međunarodni dan borbe protiv mina

Tuzla 04.04.2016.

Sukladno odluci Organizacije ujedinjenih nacija, 4. april se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv mina (International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action). Ovo je jedanaesta godina da se ovaj dan obilježava u Bosni i Hercegovini i kao takav predstavlja priliku za domaće vlasti i međunarodne organizacije da analiziraju dosadašnja dostignuća u oblasti protivminskih akcija, kao i da se još jednom skrene pažnja na problem mina i NUS-a u BiH i potraži rješenje za njegovu konačnu finalizaciju.
Problem postojanja mina u svijetu trenutno pogađa 68 zemalja, među kojima jedno od vodećih mjesta zauzima Bosna i Hercegovina. Prema zvaničnim podacima, u cijelom svijetu je položeno preko 110 miliona kopnenih mina. Od 1975. godine širom svijeta od eksplozija mina osakaćeno je ili ubijeno preko milion ljudi. Statistički podaci govore da je polaganje mina 25 do 100 puta brže nego uklanjanje istih. Sve negativne posljedice koje su prozrokovane proizvodnjom i upotrebom pješadijskih mina ozbiljnije su shvaćene tek 90-ih godina. Kao rezultat ovoga shvatanja, u decembru 1997. godine predstavnici mnogih zemalja potpisali su Konvenciju o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje, uvoza i izvoza protupješadijskih mina te o njihovom uništavanju. Konvencija je poznata pod nazivom „Otavskisporazum“. BiH je minama jedna od najkontaminiranijih zemlja u Evropi. Pretpostavlja se da je još uvijek preko 2,3% teritorija BiH i dalje prekriveno minama. Za područje TK kao sumnjiva površina vodi se oko 85 miliona m2.
Deminiranje kontaminiranih površina odvija se veoma usporenim tempom i u direktnoj je ovisnosti od raspoloživih finansijskih sredstva izdvojenih za ove namjene. Slabljenje interesa stranih donatora za problem mina u BiH obavezuje domaće organe vlasti u značajnije uključivanje u obezbjeđivanje finansijskih sredstava za deminiranje. Od 1996. godine u BiH od mina je stradalo 1.739 osoba, od čega 608 smrtno, a 776 osoba je teže i lakše ozlijeđeno. Prilikom izvođenja deminerskih radova stradalo je 118 deminera od čega 49 smrtno.
Na području Tuzlanskog kantona od kraja rata bilježimo preko 200 nesreća u kojima je smrtno stradalo 119, a teže i lakše su ozlijeđene 133 osobe. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv mina u BiH je od posebnog značaja i važnosti. U obilježavanje su uključene organizacije kao što su Međunarodni crveni križ, Centar za uklanjanje mina u BiH, UNICEF, UNDP, EUFOR, ITF, Ministarstvo civilnih poslova u BiH i dr.

I ovu priliku koristimo da naše stanovništvo upozorimo da problem mina u BiH nije ni izbliza riješen. Potreba stalnog upozoravanja i podizanja svijesti da živimo u zemlji sa još uvijek značajnim brojem mina, minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava je naša stvarnost koja će još dugo biti naš opasni pratilac.

Zapamtite, mina je najgori izum čovječanstva.


Kantonalna uprava civilne zaštiteIskazana spremnost Vlade TK da prihvati domaćinstvo NATO vježbi CZ

Tuzla 16.03.2016.

Vlada Tuzlanskog kantona iskazala je spremnost da prihvati domaćinstvo međunarodnoj NATO vježbi civilne zaštite u otklanjanju posljedica katastrofe na ovom području, a koja bi bila izvedena krajem ljeta ili u jesen 2017. godine.
Ova spremnost iskazana je na današnjem sastanku premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Po osnovnim informacijama Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine o vježbi predstavljenim na sastanku, cilj vježbe je provjera kapacitiranosti država za otklanjanje posljedica katastrofa i uzajamnu pomoć, a organizira se u formatu saveznika i partnera i mogla bi okupiti 700-750 učesnika iz 61 države saveznika i partnera iz cijele Europe i Svijeta. Predstavnik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine upoznao je premijera da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine početkom ovog mjeseca, usvojilo Informaciju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i zaključkom podržalo inicijativu NATO-a za izvođenje velike vježbe u Bosni i Hercegovini u formatu svih članica Saveza i partnera, uz obavezu dostave Informacije o ovoj inicijativi Predsjedništvu Bosne i Hercegovine na saglasnost.
Ova vježba, njena lokacija, dizajn i budžet, trebala bi biti i zvanično potvrđena u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nakon što na nju suglasnost da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Odjeljenje za informisanje Vlade TKMaterijali i dokumenti koje je pripremila KUCZ a koje je usvojila Vlada TK u februaru i martu 2016. godine

Tuzla, 15.03.2016.

U toku mjeseca februara i marta 2016. godine, Vlada TK je razmatrala i usvojila nekoliko dokumenata koje je pripremila KUCZ:
- Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području TK,
- Odluka o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu za sufinansiranje otklanjanja posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom za Kantonalnu upravu civilne zaštite,
- Odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, za finansiranje projekata saniranja dijela šteta na području TK,
- Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2015. godinu i
- Izvještaj o radu Kantonalne komisije za procjenu šteta u 2015. godine.
- Izvještaj o korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2015. godini.
- Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2016. godini.


Obilježen Prvi mart - Dan civilne zaštite

Tuzla, 04.03.2016.

Danas je u Tuzli svečanom sjednicom Kantonalnog štaba civilne zaštite obilježen 1. mart - međunarodni Dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Federacije BiH. Pojedincima, kolektivima i institucijama sa područja Tuzlanskog kantona dodijeljenja su priznanja civilne zaštite za 2015. godinu.

Prisutnima su se obratili Premijer TK Bego Gutić,
komandant štaba Hasan Fehratović i načelnik štaba Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.

opširnije


Usvojena 3 poglavlja Standarda za novi pristup rješavanja protivminskog problema

Sarajevo, 28.01.2015.

Riječ je o novom konceptu pod nazivom Land Release, usklađenim sa Međunarodnim Standardom za humanitarno deminiranje IMAS, koji ima za cilj da se na što ekonomičniji i efikasniji način, te u što kraćem vremenskom periodu, korisnicima vrati na upotrebu što više sumnjive površine, a očiste samo potvrđena područja koja sadrže minsko eksplozivna sredstva.
Projekat Land Release se finansira sredstvima EU (IPA 2011), kojim je do sada kroz 10 pilot projekata planirano da se u 2016. godini vrati na upotrebu oko 53 km2.
Prednost nove metode je da je većina ove površine tretirana netehničkim metodama,odnosno dodatnom analizom i prikupljanjem podataka na terenu, dok se tehničkim metodama tretiraju samo ona područja sa potvrđenim minskim indikatorima, što će rezultirati smanjenjem troškova i uštedom vremena.
Jedan od ciljeva definisanih projektom IPA 2011 Land Release jeste i izrada stručne regulative, prema kojoj bi se problem mina u BiH u budućnosti rješavao u skladu sa Land Release pristupom. Tako da se u 2014. i 2015. godini u sklopu projekta IPA 2011 Land Release, a po nalogu Komisije za deminiranje u BiH pristupilo izradi tri poglavlja novog Standarda za protivminske akcije u BiH, koja se odnose na Vraćanje površine, Netehničko izviđanje i Tehničko izviđanje.
Rad na poglavljima Standarda za protivminske akcije u BiH je uradio Centar za uklanjanje min u BiH, a u saradnji sa UNDP BiH i Ženevskim međunarodnim centrom za humanitarno deminiranje (GICHD). Nakon upućivanja na javnu raspravu, te usklađivanja sa dostavljenim mišljenjima od strane akreditovanih deminerskih organizacija i drugih učesnika u procesu, navedeni Standardi su usvojeni 27.01.2016.godine od strane Komisije za deminiranje u BiH.
Usvajanje i primjena ovih Standarda će sigurno unaprijediti postojeći sistem protivminskih aktivnosti, a samim time i ubrzati rješavanje ovog dugoročnog problema, te ispunjenje zacrtanih strateških ciljeva i međunarodno preuzetih obaveza.

http://www.bhmac.org


Održana 1. redovna sjednica Kantonalnog štaba

Tuzla, 28.01.2015.

Danas je u prostorijama KUCZ održana prva sjednica Kantonalnog štaba CZ u 2016. godini. Razmatrani su:
- Izvještaj o radu KŠCZ za 2015. godinu
- Plan rada KŠCZ za 2016. godinu
- Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2016. godini
- U okviru tekućih pitanja razmatrani s zahtjevi za pomoć općine Doboj Istok i zahtjev za donaciju sredstava UG "Koraci-X" Doboj Istok.

KŠCZ je jednoglasno usvojio Izvještaj o radu KŠCZ, Plan rada KŠCZ i Plan korištenja sredstava posebne naknade.
Zbog nepostojanja pravnog osnova, KŠCZ nije mogao udovoljiti zahtjevima za pomoć općine Doboj Istok i UG "Koraci-X" Doboj Istok.


PREGLED DONESENIH PLANSKIH DOKUMENATA IZ OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U OPĆINAMA I KANTONU

(klikni na sliku za uvećani prikaz)


Vlada TK prihvatila informaciju o deminiranju u 2015. godini

Tuzla 19.01.2016.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2015. godini. U toku 2015. godine deminirana je površina od 763.432,77 m2. U ukupni iznos nije uključena deminirana površina od oko 9 miliona m2 koja je realizirana kroz pilot projekte „Lend Release" (vraćanje zemljišta korisnicima) koji su rađeni novom metodom deminiranja tzv." ciljano tehničko izviđanje". Nakon dobijanja certifikata i ove površine će biti uvrštene u ukupan iznos, što će predstavljati znatno veću površinu sveukupno deminirane površine na području Tuzlanskog kantona.
Prilikom odabira i utvrđivanja prioriteta deminiranja prednost su imali projekti kojima su stvarani uslovi za povratak izbjeglog i raseljenog stanovništva i život u sigurnom okruženju kao i deminiranju poljoprivrednih površina. Na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi oko 85 miliona m2 ili 3,2% od ukupne površine kantona.
Ostvareni rezultati na deminiranju u toku ove godine na području TK, a i cijele BiH, značajno su ispod prosjeka za zadnje tri godine i opomena za cijelu zajednicu. Nužnost angažiranja svih relevantnih subjekata u BiH koji su na bilo koji način vezani za problematiku mina i minskoeksplozivnih sredstava je imperativ ili će proces deminiranja potrajati znatno duže od planski predviđenih rokova.
Tokom 2015. godine na području TK nije bilo stradanja civilnih osoba od zaostalih mina i minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava, kao ni strdanja deminerskog osoblja tokom izvođenja operacija deminiranja. Podatak da je tokom godine uništena količina minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava od 8.077 komada, te sveprisutna pojava svakodnevnog prijavljivanja istih, ukazuje da kod našeg običnog čovjeka još uvijek ima veliki broj ovih sredstava. Zahvaljujući djelovanju tima civilne zaštite Tuzla "A" sva ova sredstva su na vrijeme i bezbjedno preuzeta, prevezena i uništena.

Vlada je prihvatila Listu prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Riječ je o okvirnom planu u kojem su u potpunosti ispoštovani općinski planovi i prioriteti deminiranja i koji omogućava da Oružane snage BiH i Federalna uprava civilne zaštite izvrše odabir projekata koje će raditi njihovi deminerski timovi. Preostali dio projekata putem BH MAC-a i Komisije za deminiranje BiH bit će stavljen na uvid međunarodnim donatorima koji će osigurati potrebna finansijska sredstva za te projekta koje će raditi profesionalne agencije za deminiranje. Kao i prethodnih godina, a sa ciljem podizanja kvaliteta poslova planiranja u oblasti deminiranja za 2016. godinu, od općina je zatraženo da se aktivnije uključe u poslove planiranja deminiranja na području svojeg teritorija, te da svojim budžetima planiraju određena finansijska sredstva za ove namjene. Posebno je naglašena potreba za detaljnom analizom odrađenih deminerskih poslova u prethodnoj godini i sveobuhvatnim pristupom svih subjekata kod donošenja općinskih planova deminiranja na osnovu kojih je urađena Lista prioriteta deminiranja Tuzlanskog kantona za 2016. godinu.

- Informacija o rezultatima deminiranja
- Lista prioriteta


ARHIVA VIJESTIGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"