AKTUELNOSTI

Dnevni izvještaj Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite (.doc)


Ronilačko društvo "VIDARA" Gradačac - izvršena dodjela certifikata

Gradačac, 02.10.2015. godine

Dana 01.10.2015. godine izvršena je svečana dodjela certifikata pripadnicima RK "Vidara" Gradačac, koji su uspješno završili kurs za spasioca na otvorenim vodama, odnosno kurs za ronioca kategorije P1 i P2.
Kurs za spasioce na otvorenim vodama je održan u saradnji sa RK "Buk" iz Banjaluke, a obuku je uspješno završilo 10 pripadnika RK "Vidara", koji čine kantonalnu službu za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom. Teoretska nastava se izvodila u prostorijama RK "Vidara", a praktična obuka na jezeru Vidara. U narednom periodu je planirana organizacija specijalističkih kurseva (prva pomoć sa kiseonikom i dr.).
Svečanoj dodjeli certifikata prisustvovali su predstavnici Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, sekretar uprave Izudin Karić i pomoćnik direktora Dragan Pelemiš. Istaknuta je važnost sistematskog i kontinuiranog stručnog obučavanja i osposobljavanja pripadnika službe za spašavanje na vodi i pod vodom. Dogovorena je buduća saradnja Kantonalne uprave civilne zaštite i RK "Vidara" organizovanjem zajedničkih vježbi i pružanjem pomoći u obučavanju i opremanju službe za zaštitu na vodi i pod vodom..

Treba napomenuti da je Općinsko vijeće Gradačac odlučilo da se Ronilačkom klubu Vidara dodijeli općinsko priznanje "Zlatni grb grada" sa pratećom novčanom nagradom. U obrazloženju se naglašava reprezentativna uloga koju ima Ronilački klub Vidara, šireći priču o Gradačcu kao gradu nesebičnih ljudi koji su uvijek spremni pomoći osobama u nevolji, ma kako se oni zvali i odakle dolazili.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Vlada FBiH donijela Uredbu o školovanju vatrogasaca u srednjim školama

Mostar, 01.10.2015. godine

Vlada FBiH je na 24. redovnoj sjednici donijela Uredbu o tehničkim uslovima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova za realizovanje nastavnog plana i programa u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju za obrazovanje učenika, te za doškolovavanje i prekvalifikaciju za zanimanje vatrogasac i vatrogasni tehničar.
Kako je saopšteno iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH, obrazovna ustanova mora osigurati objekte, prostore i prostorije koji ispunjavaju propisane uslove, vatrogasna vozila i pumpe, stabilne sisteme za gašenje požara, aparate za gašenje početnog požara, laboratorijsku opremu i pribor, te vatrogasne uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara, kao i opremu za rad na vodi.
Razlozi za donošenje ove uredbe proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koji propisuje obavezu Federalne uprave civilne zaštite na poduzimanju mjera da u nastavne planove i programe za određene srednje škole, a prvenstveno škole tehničkog smjera, budu ugrađeni sadržaji iz oblasti zaštite od požara i vatrogasne djelatnosti.
Starosna struktura profesionalnih vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim postrojbama nije zadovoljavajuća, te je potrebno osigurati njihovo pomlađivanje školovanim stručnim kadrom. Donošenje Uredbe stvara uslove za popunjavanje profesionalnih vatrogasnih jedinica, odnosno mogućnost zapošljavanja nakon završene srednje škole, utječe na podmlađivanje sastava profesionalnih vatrogasnih jedinica, ali i općenito na unaprjeđenje vatrogasne djelatnosti.


Primopredaja deminerskog zadatka "Kalesija grad - Olanovica 3."

Tuzla, 21.09.2015. godine

Dana 16.09.2015. godine izvršena je svečana primopredaja deminerskog zadatka „Kalesija grad - Olanovica 3“ na području općine Kalesija. Ukupno je deminirana površina terena od 128.339 m2. Rizična površina obrađena projektnom dokumentacijom nalazila se neposredno uz rijeku Spreču i najvećim dijelom predstavlja najkvalitetnije poljoprivredno zemljište koje se nije moglo koristiti za svoju namjenu.
Realizacija projekta je dodijeljena Federalnoj upravi civilne zaštite, a deminerski radovi su započeti prošle godine, ali zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta su prekinuti i nastavljeni u toku 2015. godine. Na izvođenju radova pored tima civilne zaštite Tuzla „B“ bili su angažirani pripadnici timova iz Orašja, Žepča, Livna, te Mašinskog i POEK tima Federalne uprave civilne zaštite. Radovi su trajali nepuna tri mjeseca uz primjenu deminerske metode „tehničko izviđanje“.
Prilikom čišćenja terena, demineri su na ovoj lokaciji pronašli rasprskavajuću pješadijsku minu 2 A, upaljač od rasprskavajuće pješadijske mine i 2 troblona.
Završno uzorkovanje deminirane površine je obavljeno 16.09.2015. godine.
Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle.
Ceremonija primopredaje deminirane površine obavljena je u srijedu 16.09.2015. godine uz prisustvo organa lokalne vlasti, Općinske službe CZ Kalesija, Kantonalne i Federalne uprave CZ, Regionalnog ureda BHMAC-a i medija sa područja TK.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Ispit za profesionalnog vatrogasca uspješno položila četiri kandidata iz Živinica

Tuzla, 14.09.2015. godine

Dana 12.09.2015. godine u prostorijama KUCZ Tuzla i na poligonu PVB Tuzla, ispostava u Kreki, održan je ispit za profesionalnog vatrogasca. Ispitu su pristupila četiri kandidata: Goletić Almir, Dedić Muamer, Fejzić Omer i Bulić Jasmin, koje je na ispit prijavila OSCZ Živinice.
U skladu sa Uredbom o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva, organizovan je pismeni i usmeni dio ispita, koji je održan u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla, dok je praktični dio ispita održan je u krugu PVJ Tuzla, ispostava Kreka.
Komisija za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca, je konstatovala da su sva četiri kandidata položila ispit za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Primopredaja deminerskog zadatka "Gornja Kalesija"

Kalesija, 11.09.2015.

Dana 11.09.2015. godine izvršena je svečana primopredaja deminerskog zadatka „Gornja Kalesija“ na području općine Kalesija.
Ukupno je deminirana površina terena od 4.603,00 m2 čime su stvoreni uvjeti za izgradnju preostalog dijela putne komunikacije kojom će se znatno skratiti udaljenost između općina Kalesija i Osmaci u RS. Deminerske radove su izveli pripadnici tima Federalne uprave civilne zaštite iz Orašja.

Svečanoj primopredaji su prisustvovali općine Kalesija, Kantonalne i Federalne uprave civilne zaštite i Regionalnog ureda BHMAC-a iz Tuzle.

Pregled poslova deminiranja na području TK u 2015. godini

Napomena: PM akcija - Protivminska akcija; TI - Tehničko izviđanje terena


Vlada TK održala 8. redovnu sjednicu - data saglasnost na Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Gradačac

Tuzla 08.09.2015.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći Općini Gradačac za otklanjanje posljedica nastalih od prirodne nesreće klizanje zemljišta u 2015. godini. Riječ je o iznosu od 20.000,00 KM namijenjenom za otklanjanje posljedica nastalih od prirodne nesreće klizanje zemljišta, koja je zadesila općinu Gradačac u periodu od 17.2. do 8.6.2015. godine.

Vlada TK donijela je Odluku kojom prihvata tekst Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nasreće klizanje zemljišta na području općine Gradačac u 2015. godini. Odlukom je ovlašćen premijer TK da potpiše Zahtjev te zadužena Kantonalna uprava civilne zaštite da u saradnji sa Kantonalnom komisijom za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća relevantnu dokumentaciju uputi Federalnoj Vladi i Federalnom štabu civilne zaštite putem Federalne uprave civilne zaštite na daljni postupak.

Vlada Tuzlanskog kantona, donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite. Vlada je donijela Rješenje o izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite. Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite postavlja se Hasan Fehratović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice dok su za članove imenovani Ishak Gergić, pomoćnik ministra za industriju – zadužen za industriju, energetiku i rudarstvo i Elvira Salihović, pomoćnica ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – zadužena za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Kantonalnu komisiju za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na period od četiri godine u sastavu: Ljiljana Pavljašević, dipl. ecc. – zaposlena u Kantonalnoj upravi civilne zaštite – predsjednik i članovi Ajša Softić, dipl. ing. agronomije – zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Fahrudin Delić, dipl. ing. arhitekture – zaposlen u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, Amir Jahić, dipl. ing. geologije, zaposlen u JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, Munib Mujkić, dipl. ing. mašinstva – zaposlen u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Poslove sekretara Kantonalne komisije obavljat će Sadmir Avdibegović, stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.


Otvoren deminerski zadatak "Gornja Kalesija"

Kalesija, 13.08.2015.

Dana 12.08.2015. godine otvoren je novi deminerski zadatak „Gornja Kalesija“ na području općine Kalesija. Projektnom dokumentacijom predviđeno je da se deminira površina terena od 4.603,00 m2. Realiziranjem ovog projekta stvoriće se uvjeti za spajanje putne komunikacije, preko već izgrađenog mosta na rijeci Spreči, između općina Osmaci i Kalesija, čime će se skratiti putna komunikacija za oko 12 kilometara.
Deminerske radove će izvoditi tim Federalne uprave civilne zaštite iz Orašja. Na otvaranju zadatka bili su prisutni predstavnici općine Kalesija, Kantonalne i Federalne uprave civilne zaštite i Regionalnog ureda BHMAC-a iz Tuzle.


Vlada TK dala saglasnost na Odluku o dodjeli jednokratne pomoći općinama za sufinansiranje saniranja šteta od prirodnih nesreća u 2014. godini

Tuzla 06.07.2015.

Na 6. redovnoj sjednici, održanoj 06.07.2015. godine, Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona za sufinansiranje saniranja šteta nastalih djelovanjem prirodnih nesreća u 2014. godini. Zbog šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima, te grada i olujnog nevremena, koje su zadesile područje Tuzlanskog kantona u perodu maj - avgust 2014. godine i dodatnih troškova nastalih tokom aktivnosti vođenih za omogućavanje normalnog odvijanja svih životnih aktivnosti na ugroženim područjima, dodjijeljena je jednokratna novčana pomoć općinama u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM.

Vlada je dala saglanost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 10.000,00 KM općini Kladanj za hitne intervencije radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u toku djelovanja prirodne nepogode zbog visokih snježnih padavina proglašene u martu 2015. godine.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Gradačac u iznosu od 20.000,00 KM za hitne intervencije radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u toku djelovanja prirodne nesreće od klizanja zemljišta proglašene u februaru 2015. godine.

Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne pomoći općinama


Skupština TK usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća

Tuzla 30.06.2015.

Na 10. redovnoj sjednici Skupštine TK, održanoj 30.06.2015. godine, usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu (radni materijal)


Okrugli sto na temu: “Hidroakumulacija Modrac i odbrana od poplava“

Lukavac, 17.06.2015.

Za okrugli stol je planirana prezentacija više tema koje će omogućiti da se detaljno sagleda opasnost od poplava, postojeći sistem odbrane od poplava i mogućnosti za njegovo unapređenje na općinama Lukavac, Gračanica, Doboj Istok, Petrovo i Doboj.

Na osnovu predstavljenih prezentacija i diskusije učesnika okruglog stola doneseno je više zaključaka - preporuka.


Potpisan ugovor o formiranju Službe za biološko-hemijsku zaštitu

Tuzla, 04.06.2015.

Danas je u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona potpisan ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla i Zavoda za javno zdravstvo, kao službe za biološko-hemijsku zaštitu Tuzlanskog kantona.

Zdenko Tadić, direktor KUCZ i Maida Mulić, direktorica ZZJZ, potpisali su ugovor, u skladu sa Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj:2/14), kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze i konkretni zadaci Službe za biološko-hemijsku zaštitu, u pitanjima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i način djelovanja službe kada direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite donesu odluku ili naredbu o angažovanju Službe na zadacima zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona.

U predstojećem periodu planirano je materijalno-tehničko opremanje službe i stručno osposobljavanje zaposlenih u službi.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Skupština TK usvojila Program razvoja zaštite i spašavanja TK za period od 2013. do 2017. godine i Informaciju o prirodnim nepogodama koje su pogodile Tuzlanski kanton u perodu maj-august 2014. godine

Tuzla 08.05.2015.

Na 7. redovnoj sjednici Skupštine TK, održanoj 29.04.2015. godine, usvojen je Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2013. do 2017. godine, kao i Informacija o prirodnim nepogodama koje su pogodile Tuzlanski kanton u periodu maj-august 2014. godine.

Program razvoja zaštite i spašavanja TK 2013-2017.

Informacija o prirodnim nepogodama na području TK maj-august 2014.


Četvrti maj - Međunarodni dan vatrogasaca
Maj - mjesec zaštite od požara

Tuzla, 04.05.2015.

Četvrti maj obilježava se kao Međunarodni dan vatrogasaca kojim se naglašava važnost ovog posla koji je u funkciji zaštite osnovnih ljudskih prava na život i materijalna dobra. Požari, poplave i druge nesreće, situacije su gdje vatrogasci, žrtvujući svoje, spašavaju tuđe živote i tuđu imovinu.

Angažman i nesebično zalaganje vatrogasaca u mnogim opasnim situacijama građani su imali priliku vidjeti i osjetiti tokom brojnih intervencija u požarima, saobraćajnim nesrećama, kao i tokom poplava koje su nedavno pogodile našu državu.

U Federaciji Bosne i Hercegovine se mjesec maj obilježava kao mjesec zaštite od požara.

Vatrogastvo je tradicija koju treba čuvati, a na djecu i mlade prenositi plemenite ideje pomaganja drugima kad im je najpotrebnije.Olujno nevrijeme u Klokotnici - proglašeno stanje prirodne nesreće na dijelu općine Doboj Istok

Doboj Istok, 29.04.2015.

Tokom protekle noći olujno nevrijeme je uzrokovalo nagli porast nivoa lokalnih vodotoka i pojavu bujica što je za posljedicu imalo plavljenje 10 stambenih, 1 privrednog i 1 školskog objekta a u vodenom okruženju se našlo još oko 20 stambenih objekata u naselju Klokotnica. Angažovane su službe zaštite i spašavanja i OpŠCZ-e te 3 građevinske mašine i građani, mještani u pomenutom naselju. Bujice su oštetile brojne putne komunikacije i nanijele štetu na poljoprivrednim i drugim parcelama. U toku je pregled i evidentiranje nastalih šteta.

Sve putne komunikacije su prohodne,ali se promet većinom istih odvija otežano usljed prisutnih nanosa i oštećenja. Sve javne ustanove i poduzeća rade nesmetano. Snabdijevanje stanovništva vodom i el. energijom uredno.

Načelnik općine Doboj Istok Kemal Bratić donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na dijelu općine Doboj Istok, i to na području Mjesne zajednice Klokotnica.Potpisan ugovor o formiranju Gorske službe spašavanja

Srebrenik, 28.04.2015.

Danas je u Srebreniku ispred prostorija Klub Spasilaca Gradina Srebrenik održana skromna svečanost upriličena u povodu potpisivanja ugovora o međusobnim pravima i obavezama između GSS Srebrenik i Kantonalne uprave Civilne zaštite Tuzla na kojoj je prisustvovao i predsjedavajući Općinskog vijeća Srebrenik Bono Nišandzic.
Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Mehmedalija Sarajlić, predsjednik "Gorska služba spašavanja" Srebrenik, potpisali su ugovor, u skladu sa Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj:2/14).
Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obaveze i konkretni zadaci Gorske službe spašavanja , u pitanjima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i način djelovanja službe kada direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite donesu odluku ili naredbu o angažovanju Službe na zadacima zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Potpisan ugovor o formiranju Službe za zaštitu na vodi i pod vodom

Gradačac, 16.04.2015.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zdenko Tadić i predsjednik Ronilačkog kluba "Vidara" Gradačac Enes Omerović potpisali su ugovor o formiranju kantonalne Službe za zaštitu na vodi i pod vodom, u skladu sa Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj:2/14).
Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obaveze i konkretni zadaci Službe za spašavanje na vodi i pod vodom, u pitanjima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i način djelovanja službe kada direktor Kantonalne uprave civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite donesu odluku ili naredbu o angažovanju Službe na zadacima zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona.Održan okrugli stol: "OPASNOST OD MINA I NUS-a I NJENO UKLANJANJE"

Tuzla, 08.04.2015.

U organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite, u okviru obilježavanja 4. aprila - Međunarodnog dana borbe protiv mina, dana 08.04.2015. godine održan je okrugli stol "Opasnost od mina i NUS-a i njeno uklanjanje". U radu okruglog stola su učestvovali predstavnici BH MAC-a, OS BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Inicijative preživjeli od mina i Kantonalne uprave civilne zaštite.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)

Zaključci-preporuke

Plakat


4. april - Međunarodni dan borbe protiv mina

Sarajevo, 04.04.2015.

Više od dva posto ukupne teritorije Bosne i Hercegovine još uvijek se nalazi pod minama, a najzagađenija su područja Maglaja, Velike Kladuše, Orašja, Posavine, tuzlanske i dobojske regije, Broda, Šamca i Lopara, poručeno je danas u Sarajevu na konferenciji za medije povodom obilježavanja 4. aprila, Međunarodnog dana borbe protiv mina.

Opširnije


Održana 1. konstituirajuća sjednica Kantonalnog štaba

Lukavac, 25.03.2015.

Danas je u Sali za sjednice objekta brane HA “Modrac“ u Lukavcu, održana prva, konstituirajuća sjednica Kantonalnog štaba CZ.
Kantonalni štab CZ je usvojio poslovnik o radu.

Opširnije


U Tuzli proglašeno stanje neposredne opasnosti od klizišta

Tuzla 20.03.2015.

Pri obilasku prijavljenih lokacija u Službi civilne zaštite Grada Tuzla, geolozi Tima za monitoring klizišta su konstatovali da je aktivirano 19 novih klizišta. Kao posljedica aktiviranja i reaktiviranja klizišta na području Tuzle ugrožen je veći broj stambenih objekata (oko 70 objekata) i infrastrukturnih objekata (putna i dr. infrastruktura) što je posebno izraženo MZ-ama: Centar, Tušanj, Srednja Lipnica, G. Lipnica i Dokanj.

Opširnije


Zbirni zvještaj o procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih nepogoda na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini

Tuzla 03.03.2015.

Na 1. redovnoj sjednici, održanoj 03.03.2015. godine, Vlada TK je razmatrala i prihvatila Zbirni zvještaj o procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih nepogoda na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini.
Izvještaj je sačinila Kantonalna komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća. U skladu sa odredbom člana 12. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća («Službene novine Federacije BiH», broj: 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09), Komisija je razmatrala izvještaje općinskih komisija, kako bi sačinila Zbirni izvještaj o procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodne nepogode (poplave i klizišta) na području Tuzlanskog kantona.

Zbirni izvještaj o procjeni šteta


U Gračanici proglašeno stanje neposredne opasnosti od klizišta

Gračanica 10.03.2015.

Na sjednici Općinskog štaba civilne zaštite Gračanica koja je održana danas u kabinetu Općinskog načelnika i komandanta Štaba Nusreta Helića, donesena je odluka o proglašenju stanja neposredne opasnosti od klizišta na području općine Gračanica i angažovanju Općinske komisije za procjenu šteta kako bi što hitnije izvršila obilazak terena i snimila stanje. Odluka je donesena nakon što je kao jedina tačka dnevnog reda razmotrano trenutno stanje na našoj općini zbog sve učestalije reaktivacije starih i aktivacije novih klizišta i nakon što je utvrđeno da se jedino na ovakav način može interventno djelovati na omogućavanju prohodnosti i daljem sprečavanju posljedica klizišta.

Opširnije


U Kladnju proglašeno stanje prirodne nepogode zbog visokih sniježnih padavina

Kladanj 06.03.2015.

Danas je općinski načelnik Jusuf Čavkunović proglasio stanje prirodne nepogode uzbog visokih sniježnih padavina na prostoru općine Kladanj.

Odluka


Obilježen Prvi mart - Dan civilne zaštite

Tuzla, Sarajevo 05.03.2015.

Danas je u Tuzli svečanom sjednicom Kantonalnog štaba civilne zaštite obilježen 1. mart - međunarodni Dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Federacije BiH. Pojedincima, kolektivima i institucijama sa područja Federacije Bosne i Hercegovine su dodijeljenja priznanja civilne zaštite za 2014. i 2013. godinu.

U Sarajevu je svečanom sjednicom Federalnog štaba civilne zaštite pojedincima, kolektivima i institucijama sa područja Federacije Bosne i Hercegovine su dodijeljenja priznanja civilne zaštite za 2014. godinu.

opširnije


UPOZORENJE PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA ZA PREDUZIMANJE NEOPHODNIH PREVENTIVNIH MJERA

Tuzla, 05.03.2015.

Prema vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u narednih nekoliko dana očekuje se oblačno vrijeme sa obilnijim padavinama.
U četvrtak, 5.03.2015. očekuje se većinom između 30 i 60 litara padavina po metru kvadratnom. Visina sniježnog pokrivača se očekuje od 15 do 30 centimetara, na planinama i više. Vjetar jak sjevernog smjera.
U petak, 6.03.2015. u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno većinom sa snijegom, u sjevernim područjima Bosne u nizinama i sa susnježicom i kišom. Očekuje se novih 10 do 30 litara padavina po metru kvadratnom.
U subotu, 7.03.2015. u Bosni i Hercegovini oblačno. U većem dijelu Bosne slab snijeg, u sjeveroistočnim područjima kiša. Vjetar jak sjevernog smjera, poslijepodne će oslabiti.

Upozoravamo sva pravna i fizička lica da u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od sniježnih i kišnih padavina odnosno da pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene sniježne i kišne padavine).


Informacija o klizištima na području općine Gradačac

Gradačac, 24.02.2015.

Klizišta na području općine Gradačac
Nastanak klizišta na području općine Gradačac može sepodijeliti na više perioda:
1. Period 1996 - maj 2014. godina evidentirano 419 klizišta,
2. Period maj – decembar 2014 godine - evidentirano je 368 što reaktiviranih što novih klizišta (uzrok velike kišne padavine i poplave) i
3. Period januar-februar 2015.godine – evidentirano je 143 klizišta od kojih je jedna trećina reaktiviranih a dvije trećine novih klizišta.

opširnije


Održana obuka zaposlenih u operativnim centrima

Tuzla, 19.02.2015.

U organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite, u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite i Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine – Sektor za zaštitu i spašavanje, u Tuzli je 17. i 18.02.2015. godine održana obuka zaposlenih u kantonalnom i općinskim operativnim centrima civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona. Obuka je provedena prema Nastavnom planu i programu obuke, koji je donio direktor Kantonalne uprave.

opširnije


U općini Gradačac proglašeno stanje prirodne nesreće

Gradačac, 19.02.2015.

Općinski štab Civilne zaštite na vanrednoj sjednici, održanoj 17.02.2015. g donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće od klizanja terena na području općine Gradačac.
Od početka 2015. godine, općinskoj službi Civilne zaštite prijavljeno je preko 100 klizišta, od kojih su neka reaktivirana, ali veliki dio je novih. Prema procjeni stručnjaka, najmanje 10- tak objekata je značajno ugroženo i prijeti im totalno oštećenje sa potrebom iseljenja porodica iz istih. Posebno ugroženi objekti su na području mjesnih zajednica Kerep, Zelinja Srednja, Zelinja Donja, Međiđa Srednja i Međiđa Donja, kao i područje naseljenog mjesta Mionica.
Proglašenjem prirodne nesreće stvorili su se uslovi za hitno preduzimanje interventnih mjera u cilju spašavanja najugroženijih objekata i poduzimanja drugih radnji i pomoći ugroženim mještanima.
Općinska Komisija za procjenu šteta je aktivirana i vrši poslove iz svoje nadležnosti kako bi se što prije utvrdila visina i obim šteta i preduzele odgovarajuće mjere . Obzirom na razmjere prirodne nesreće kao i dosadašnja uložena sredstva u sanaciji klizišta iz prethodne godine i vremenskih prilika koje mogu prouzrokovati još veće štete i nova klizišta, Općinski štab zaključio je da se obrati višim organima od koji se očekuje pomoć.

(www.gradacac.ba)


Dan jedinstvenog evropskog broja za hitne službe 112
(European 112 Day)

11.02.2015.

11. februar obilježava se kao Dan jedinstvenog evropskog broja za hitne službe 112 (European 112 Day) u svim zemljama članicama EU. Osnovna zadaća sistema 112 je prijem svih hitnih poziva na broj 112 - jedinstveni evropski broj za sve hitne situacije na koji građani i turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine ili okoliša.Dan jedinstvenog evropskog broja za hitne službe 112 - 11. februar - obilježava se od 2009. godine.

Jedinstveni evropski 112 broj za hitne slučajeve je uveden kako bi se omogućilo građanima u nevolji da pozovu hitne službe (policija, hitna pomoć i vatrogasci), koristeći isti broj bilo gdje na području Evropske unije. To je od naročite važnosti uzevši u obzir da evropski građani sve više putuju u druge zemlje EU-e radi posla, studija ili u slobodno vrijeme.
Uspostava jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeve 112 je definisana Direktivom Evropske unije (od 29.07.1991.).
Oni koji pozovu broj 112 se povezuju sa operaterom. Ovisno o državnim sistemima civilne zaštite, operater će se ili direktno baviti zahtjevom ili ga prenijeti odgovarajućim hitnim službama (hitna pomoć, policija, vatrogasci, itd.). Neke od zemalja članica (Danska, Finska, Holandija, Portugal, Rumunija i Švedska) su uvele 112 kao glavni broj za hitne službe, dok u većini zemalja članica, broj 112 funkcioniše uporedo sa državnim brojevima hitnih službi. Svaka zemlja članica je odgovorna za organizaciju vlastite hitne službe i intervencije po pozivu na broj 112 i državne brojeve za hitne slučajeve.
U svrhu popularizacije 112 broja osnovana je Organizacija jedinstvenog evropskog broja za vanredne situacije (European Emergency Number Association – EENA). Ciljevi djelovanja EENA-e su promovisanje znanja i upotrebe 112 broja širom Evrope putem okupljanja političkih organizacija, privatnih preduzeća, službi zaštite i spašavanja, civilnog društva, pojedinih građana, to jeste svih aktera uključenih u razvoj i implementaciju broja 112.

Linkovi:

- EENA - European Emergency Number Association
- Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
- The 112 Foundation
- National 112 systems


Održan 1. sastanak direktora KUCZ sa pomoćnicima općinskih načelnika - rukovodiocima općinskih službi civilne zaštite u 2015. godini

Tuzla, 06.02.2015.

Danas je u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održan prvi sastanak direktora KUCZ sa pomoćnicima općinskih načelnika - rukovodiocima općinskih službi civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona.
Sastanku je pored predstavnika KUCZ i OSCZ prisustvovao Irfan Pehlić ispred RUBHMAC-a Tuzla.
Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Izvod iz Zapisnika sa 5. sastanka sa rukovodiocima OSCZ u 2014. godini
2. Informacija o ostvarenim rezultima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2014.godini.
3. Lista prioriteta deminiranja na području TK za 2014. godinu
4. Dogovor o planiranoj obuci uposlenika u operativnim centrima civilne zaštite
5. Pripreme za obilježavanje 1. Marta – Dana civilne zaštite
6. Prezentacija: Traženje pomoći za hitne intervencije i otklanjanje posljedica nesreće
7. Tekuća pitanja.

Ad-1 Izvod iz zapisnika sa 5. sastanka sa rukovodiocima općinskih službi civilne zaštite u 2014. godini, kojeg su prisutni dobili u radnom materijalu na sastanku, usvojen je jednoglasno bez primjedbi i dopuna.
Ad-2 Informaciju je podnio Benedin Pejić, stručni savjetnik u KUCZ. Izvjestilac je dao presjek svih najvažnijih događanja u okviru deminiranja i uklanjanja NUS-a u 2014. godini na području TK. (Prilog: Informacija ostvarenim rezultima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području TK u 2014.godini)
Ad-3 Izvjestilac Benedin Pejić upoznao je prisutne sa izradom Liste prioriteta deminiranja u 2015. godini na području TK. Šef regionalnog ureda BHMAC-a Tuzla Irfan Pehlić je upoznao prisutne sa aktivnostima ureda na pripremama za sljedeću deminersku sezonu. (Prilog: Lista prioriteta deminiranja na području TK za 2015.godini)
Ad-4 Šef Kantonalnog operativnog centra CZ je informisao prisutne o planiranoj obuci zaposlenih i lica raspoređenih na rad u operativnim centrima CZ.Obuka je planirana za drugu polovicu mjeseca februara. (Prilog: Nastavni plan i program obuke OC)
Ad-5 U toku su pripreme za obilježavanje 1. marta - Dana civilne zaštite. Prisutni su upoznati sa dopisom Federalne uprave civilne zaštite (Prilog: Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada FŠCZ).
Ad-6 Direktor KUCZ je održao prezentaciju: Traženje pomoći za hitne intervencije i otklanjanje posljedica nesreće.
Ad-7 Tekuća pitanja: dogovoreno je da se u organizaciji KUCZ u narednom periodu održi stručno savjetovanje o klizištima.(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Početna

Donatorski račun za pomoć stradalim

Donor accounts for emergency relief

GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"