KANTONALNA KOMISIJA ZA PROCJENU ŠTETA

Kantonalna komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća Vlade Tuzlanskog kantona osnovana je u skladu sa Odlukom o osnivanju Kantonalne komisije („Službene novine TK-a“, broj: 6/05 i 8/10). Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14), uređena je metodologija o metodama i načinu procjenjivanja šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća predviđenih Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, određuju se organi koji vrše procjenu nastalih šteta i propisuje način njihovog rada, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje i vršenje procjene šteta na području Federacije Bosne i Hercegovine
Sastav komisije utvrđen je Rješenjem o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, Vlade Tuzlanskog kantona, („Službene novine TK“,broj: 2/13 i 12/15):
1. Ljiljana Pavljašević, dipl. ecc., predsjednik
2. Ajiša Softić, dipl. ing. agronomije, član
3. Fahrudin Delić, dipl.ing.arhitekture, član
4. Amir Jahić, dipl.ing.geologije, član
5. Munib Mujkić, dipl.ing.mašinstva, član i
6. Sadmir Avdibegović, stručni savjetnik za zaštitu i spašavanje, sekretar komisije. .

Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća

Odluka o osnivanju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća

Rješenje o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta

Obrasci za procjenu šteta sa uputstvom ( preuzeto sa www.fucz.gov.ba/procjena-steta )

Obrazac E-Š

Obrazac H-Š-1

Obrazac PR-Š-1


POVRATAKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"