SKUPŠTINA TK
Tuzla, 11.02.2009. godine

USVOJEN PROGRAM RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I
MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2008. - 2012. GODINA

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila Nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona do 2012. godine. Nacrt je upućen Skupštini TK na usvajanje u formi Prijedloga, koji je na današnjoj sjednici Skupštine TK usvojen.

Programom su tretirane prirodne, tehničko-tehnološke i druge vrste nesreća koje mogu nastati na području Tuzlanskog kantona, njihove moguće posljedice, organizacija zaštite i spašavanja u skladu sa procjenom stanja.
Kada je u pitanju preventivna zaštita neophodno je imati funkcionalno organizovane, osposobljene i dobro opremljene operativne centre civilne zaštite u Općinskim službama civilne zaštite i u Kantonalnoj upravi civilne zaštite. Također treba imati dobro organizovane i osposobljene jedinice civilne zaštite za otkrivanje, praćenje i predupređivanje opasnosti od svih vrsta prirodnih i drugih nesreća. Od posebnog je značaja organizovanje odgovarajućih dobro osposobljenih i opremljenih Službi zaštite i spašavanja u industrijskim preduzećima i drugim privredim subjektima, za preduzimanje odgovarajućih aktivnosti u cilju preventivne zaštite od prirodnih i drugih nesreća, a naročito od raznih vsta tehnoloških nesreća.
Osposobljavanjem građana za preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju preventivne zaštite od prirodnih i drugih nesreća, kao i osposobljenosti građana za poslove samozaštite i međusobne zaštite, ima ogroman značaj u zaštiti i spašavanju. U dosadašnjem periodu glavni subjekti u provođenju mjera zaštite i spašavanja bile su općinske službe i kantonalna uprava civilne zaštite. Njihov rad značajno otežavaju poblemi koji se tiču nedovoljne opremljenost, organizovanosti i obučenosti svih struktura civilne zaštite.
Do sada nisu rađeni precizniji predračuni potrebnih finansijskih sredstava za nabavku neophodnih materijalno-tehničkih sredstava i druge opreme za opremanje svih struktura civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona potrebne za preduzimanja akcija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara do prirodnih i drugih nesreća, ali je sigurno da su neophodna značajna sredstva. To prvenstveno zbog činjenice da sve strukture civilne zaštite raspolažu minimalnim sredstvima i opremom za zaštitu i spašavanje, a postojeća oprema je potpuno zastarjela i dotrajala, a dijelom i oštećena. Neophodno je u što kraćem roku formirati strukture civilne zaštite u skladu sa potrbama i finansijskim mogućnostima u Tuzlanskom kantonu.
Planove nabavke sredstava i opreme za poslove zaštite i spašavanja neophodno je uraditi i u privrednim društvima odnosno pravnim subjektima.
Glavni izvor finansiranja nabavke materijalno-tehničkih sredstava i opreme kao i drugih potreba struktura civilne zaštite su finansijska srdstava koja se dobiju na osnovu zakonske obaveze izdvajanja 0,5% od isplaćene neto plate zaposlenika. Od ovih sredstava 30% pripada kantonima, a 50% općinama. Ova sredstva isključivo služe za namjene definisane Zakonom o zaštiti i spašavanju. Osim ovog, izvori sredstava namijenjenih za realizaciju ovog Programa su i budžeti svih nivoa vlasti, sredstva pravnih lica, naknada za izgradnju skloništa i iz donacija. Za petogodišnji period realizacije ovog Programa planirano je 165.061.515,00 KM. Iz Budžeta Tuzlanskog kantona planirano je da se za realizaciju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period 2008-2012. godina izdvoji 28.899.040,00 KM.GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"