Tuzla, 10.02.2009. godine

Potpisan ugovor o izradi projekta "Sistem za komunikacijsku i informacijsku podršku Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzla i općinskih operativnih centara civilne zaštite u sastavu Tuzlanskog kantona"

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla je nakon zakonske procedure, izvršila odabir najuspješnijeg ponuđača za izradu projekta „Sistem za komunikacijsku i informacijsku podršku Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzla i općinskih operativnih centara civilne zaštite u sastavu Tuzlanskog kantona“. Na adresu Kantonalne uprave civilne zaštite pristiglo je ukupno pet ponuda, a kao najuspješniji ponuđač odabrana je firma „Elzas“ doo Sarajevo. To je firma koja ima bogatu referens listu, a izradila je i projekat za Federalni operativni centar, što garantuje da će projekat biti stručno urađen, te da će ponuđena tehnička rješenja biti kompatibilna sa rješenjima ponuđenim u federalnom projektu, što je preduslov stvaranja jedinstvenog sistema veza civilne zaštite u FBiH. Ugovor o izradi projekta potpisali su direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla, gospodin Zdenko Tadić i direktor „Elzas“ doo Sarajevo, gospodin Željko Mašić. Rok za izradu projekta je 90 dana, a uzimajući u obzir da će biti izvršena stručna revizija projekta, može se očekivati da će projekat biti finaliziran u drugoj polovici 2009. godine.

Projektnim zadatkom, kao i samim nazivom projekta, željela se naglasiti važnost projekta ne samo za Kantonalni nego i za Općinske operativne centre. Tehnička rješenja u projektu moraju zadovoljiti potrebu maksimalne funkcionalnosti, bez obzira na utjecaje i okolnosti koje na sistem mogu djelovati. Sistem treba biti konfiguriran tako da pruža maksimalnu raspoloživost u radu i dizajniran tako da uspješno i učinkovito podržava akcije spašavanja života i imovine. Sistem treba da se temelji na primjeni otvorenih standarda, što znači da daljni razvoj sistema i uvođenje novih tehnologija neće zahtjevati izradu novog projekta i zamjenu kompletne opreme.
Projektnim rješenjima sistem veza mora biti osmišljen tako da omogućuje etapnu, odnosno faznu realizaciju. Sistem veza će biti kombinacija vlastitih veza sa postojećim vezama javnih, mrežnih i servisnih operatera, mrežama javnih sistema, te komunikacijskih sistema državnih organa.
U smislu ekonomičnosti, tehnička rješenja moraju biti odabrana tako da se maksimalno iskoriste postojeći sistemi i uređaji koji mogu zadovoljiti potrebe eksploatacije u krajnje otežavajućim uslovima rada te da se sa što manjim ulaganjima ostvari potrebna funkcionalnost sistema.
Osnovni operativni ciljevi projekta su: smanjenje vremena odziva u hitnim situacijama u cilju spašavanja ljudskih života i materijalnih dobara, optimizacija postojećih komunikacijskih resursa i infrastrukture, te tehničko-tehnološka usklađenost sa normama i standardima Evropske unije. Slijedeća faza u realizaciji projekta će biti nabavka i instaliranja opreme, pri ćemu je potrebno voditi računa o standardizaciji tipova uređaja u sistemu, kako u smislu izbora proizvođača profesionalne standarizirane opreme, tako i u smislu opremljenosti centara.

Realizacijom projekta štabovima civilne zaštite će biti stvoreni preduslovi za efikasno djelovanje u akcijama zaštite i spašavanja, te će biti ostvareno organizacijsko i koordinacijsko uvezivanje i uspostavljanje jedinstvenog koncepta na nivou kantona i općina.GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"