Tuzla, 12.10.2009. godine

Na temelju člana 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 39/03) upućujem Vam:

P O Z I V
NA 4. SASTANAK DIREKTORA KUCZ
SA RUKOVODIOCIMA OPĆINSKIH SLUŽBI CIVILNE ZAŠTITE I
OPĆINSKIM KOORDINATORIMA ZA DEMINIRANJE

Za sastanak je predviđen sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Informacija o prihvatanju Izlazne strategije održivosti timova za deminiranje i uklanjanje NUS-a civilne zaštite od 01.01.2010. do kraja 2019. godine (Izvjestilac: Zdenko Tadić)
  2. Informacija o rezultatima deminiranja na području TK za period I – IX 2009. godine (Izvjestilac: Benedin Pejić)
  3. Lista prioriteta deminiranja u 2010. godini na području TK (Izvjestilac: Irfan Pehlić)
  4. Informacija o realizaciji Memoranduma sufinansiranog deminiranja u 2009. godini i dogovor za njegov nastavak u 2010. godini (Izvjestilac: Zdenko Tadić)
  5. Tekuća pitanja

Sastanak će se održati u sali za sjednice Vlade TK u četvrtak, 15.10.2009. godine u 10,00 sati.

Napomena:
Općinski koordinatori za deminiranje trebaju na sastanak ponijeti zahtjev, usaglašen sa općinskim načelnikom, sa pregledom projekata po prioritetu za deminiranje u 2010. godini.
Zahtjev treba da obuhvati gotove projekte koji nisu realizirani odnosno projekte koje treba uraditi i za koje postoji poseban interes općine ili nekog donatora.


DIREKTOR

Zdenko Tadić

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"