Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu

usvojen je 29. septembra na sjednici Predstavničkog doma i na sjednici Doma naroda od 9. jula 2009. godine. Zakon je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" broj 65, 12. oktobra 2009. godine a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je odredba člana IV. 20. (1) d) Ustava Federacije BiH, kojom je predviđeno da Parlament Federacije BiH donosi zakone o vršenju funkcija federalne vlasti. Kako se ovim zakonom regulira materija čija je osnovna funkcija zaštita života i zdravlja ljudi i imovine od požara, proizilazi da je u ovom slučaju ispunjen uvjet iz odredaba poglavlja II. član 2. (1) a) i k) Ustava. Prema toj ustavnoj odredbi Federacija BiH je dužna osigurati primjenu najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda, pa Federacija BiH po tom osnovu ima pravo donijeti ovaj zakon i njime stvoriti uvjete da se na području cijele Federacije BiH, pod istim uvjetima, može organizirati i provoditi zaštita života i zdravlje ljudi i imovine od požara.
Osim toga, kao ustavni osnov za donošenje ovog zakona su odredbe poglavlja III, član 2. tačka a) i c) Ustava Federacije BiH, jer se i one odnose na zaštitu i provođenje ljudskih prava (u ovom slučaju pravo na život i zdravlje ljudi) i provođenje političke zaštite čovjekove okoline. U ovom slučaju radi se o zaštiti okoline od požara, jer se požar može da pojavi na svim mjestima i prostorima cijele Federacije BiH i svojim djelovanjem ugroziti čovjekovu okolinu.
Prema tome, očigledno je da su navedene ustavne odredbe ustavna osnova da Parlament Federacije BiH, na osnovu poglavlja IV. član 20 (1) d) Ustava Federacije BiH, donese ovaj zakon.

Donošenje ovog zakona potrebno je zbog toga što Federacija BiH, nije do sada se svojim zakonom regulirala ovu oblast (zaštitu od požara i vatrogastvo). Iz tih se razloga još primjenjuje Zakon o zaštiti od požara bivše SR BiH koji je donešen 1987. godine ("Službeni list SR BiH», br. 15/87, 37/88, 38/89 i 36/90 i "Službeni list RBiH", br. 13/93 i 13/94). Taj zakon je zastario u nizu pitanja, a posebno u organizacionom smislu, jer ne odgovara organizacionim nivoima vlasti u Federaciji BiH niti nadležnostima državnih organa, a ni aktuelnom društveno-političkom i društveno-ekonomskom sistemu uspostavljenom po Ustavu Federacije BiH. Iz tih su razloga neki kantoni donijeli svoje zakone o zaštiti od požara i vatrogastvu, pa su određena pitanja različito regulirana od kantona do kantona. Takvo stanje dovodi do različitog funkcioniranja ove oblasti u mnogim pitanjima, što sa stanovišta efikasnosti ove zaštite ima negativne posljedice.

Prema tome, neophodno je donošenje Federalnog zakona kojim se moraju urediti samo ona pitanja koja moraju biti ista na području cijele Federacije BiH (u svim kantonima i svim općinama i gradovima). Zakon ostavlja dovoljno prostora kantonima i općinama i gradovima da svojim propisima reguliru sva pitanja u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu koja su specifična i važna za njihova područja, a koja nisu regulirana ovim federalnim zakonom. Na taj će se način uspostaviti jedinstvena struktura za organiziranje i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva na području cijele Federacije BiH - horizontalno i vertikalno od općine, grada, kantona i Federacije BiH.

Tekst zakona možete pronaći ovdje .

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"