Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite. I u narednom periodu, komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite je ministar za obnovu razvoj i povratak Tuzlanskog kantona Sead Mujanović, a načelnik štaba je Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite. Članovi Štaba su: Jadranka Duraković, Nedim Mutapčić, Bahir Imamović, Asim Musić, Jadranka Miraščić, Samid Šarac, Zoran Milić, Merima Hajdarević, Izudin Karić, Mesud Tanović, Elvedin Kurbašić i Benedin Pejić. Donesena je i Odluka o visini naknade članovima Kantonalnog štaba civilne zaštite, prema kojoj komandantu i načelniku Štaba pripada naknada od 200 KM, a članovima 150 KM mjesečno, ukoliko je u toku mjeseca održana najmanje jedna sjednica Štaba.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"