U SARAJEVU JE ZA UTORAK I SRIJEDU (12.01. I 13.01.2010.) NAJAVLJENA SJEDNICA PREDSTAVNIČKOG DOMA FEDERALNOG PARLAMENTA, PRVA U OVOJ GODINI


U Sarajevu je za utorak i srijedu najavljena sjednica Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, prva u ovoj godini. Jedna od tačaka dnevnog reda je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona predstavljaju Zaključci Vlade Federacije BiH sa 115. sjednice, održane 27.08. 2009. godine (V. broj:655/09, od 27.08.2009. godine), kojim je Federalna uprava civilne zaštite zadužena da najkasnije do kraja septembra 2009. godine pripremi izmjene i dopune Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koje će se razmatrati po skraćenom postupku, što podrazumijeva da se Vladi Federacije BiH podnosi prijedlog zakona.

Predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti i spašavanju rezultat su usaglašavanja sa:
1. Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 50/08), a odnose se na član 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 16., 21., 22., 23., 24. i 25. Prijedloga zakona,
2. Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09), a izmjene se odnose na član 13., 14. i 18. Prijedloga zakona,
3. Izlaznom strategijom održivosti timova za deminiranje i uklanjanje NUS-a civilne zaštite od 01.01.2010 do kraja 2019. godine koju je donijela Vlada Federacije BiH (V. broj: 655/09 od 27.08.2009. godine), a odnose se na član 5., 6., 15. i 31. Prijedloga zakona.

Pošto navedeni zakoni i Izlazna strategija imaju određenih zajedničkih pitanja iz oblasti zaštite i spašavanja, ima potrebe da se izvrši usklađivanje Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa obrazloženjem i objašnjenjem

POVRATAKGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"