KANTONALNA KOMISIJA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA - VISINA ŠTETA 34.246.165,63 KM

Kantonalna komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća razmatrala je Izvještaje Općinskih komisija, te sačinila Zbirni izvještaj o procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih nepogoda na području Tuzlanskog kantona u periodu od 02.06.2010. do 08.07.2010. godine. Komisija je konstatovala da su Izvještaji Općinskih komisija izrađeni korektno i da nije potrebno vršiti provjeru realnosti procjene štete

Obilne padavine tokom juna mjeseca na području Tuzlanskog kantona izazvale su ogromne materijalne štete zbog čega je u 12 općina proglašavano stanje prirodne nesreće zbog poplava i klizanja tla u dva termina djelovanja prirodne nesreće.

Red
broj
Općina
Proglašenje stanja prirodne nesreće
(prvi puta)
Prestanak stanja
prirodne nesreće
(prvi puta)
Proglašenje stanja
prirodne nesreće
(drugi puta)
Prestanak stanja
prirodne nesreće
(drugi puta)
1
Banovići
-
-
21.07.2010.
18.08.2010.
2
Čelić
01.06.2010.
03.06.2010.
22.06.2010.
05.07.2010.
3
Doboj Istok
02.06.2010
08.06.2010.
23.06.2010.
02.07.2010.
4
Gračanica
01.06.2010.
11.06.2010.
22.06.2010.
07.07.2010.
5
Gradačac
01.06.2010.
11.06.2010.
22.06.2010.
13.07.2010.
6
Kalesija
01.06.2010.
14.06.2010.
-
-
7
Kladanj
-
-
22.06.2010.
07.07.2010.
8
Lukavac
02.06.2010
09.06.2010.
-
-
9
Sapna
02.06.2010
11.06.2010.
-
--
10
Srebrenik
01.06.2010.
09.06.2010
22.06.2010.
07.07.2010.
11
Tuzla
01.06.2010.
18.06.2010.
-
-
12
Živinice
02.06.2010
10.06.2010.
23.06.2010.
07.07.2010.

Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, Vlada Tuzlanskog kantona je također u dva navrata na području cijelog Kantona proglašavala stanje prirodne nesreće zbog poplava i klizanja tla, i to u vremenu od 03.06. do 15.06.2010. godine i od 23.06. do 08.07.2010. godine.
U toku trajanja stanja prirodne nesreće na području Kantona je
- 1 osoba poginula,
- 7 osoba povrijeđeno,
- 897 osoba evakuisano,
- poplavljeno 3.280 ha zemljišnih površina, 885 stambenih objekata, 1457 pomoćnih objekata i 16 industrijskih objekata,
- aktivirano 1201 klizište,
- oštećeno 17 mostova,
- odnešeno 18 mostova,
- oštećene 88 putnih komunikacija,
- prekinute 22 putne komunikacije,
- klizištima oštećeno 135 stambenih objekata.

Konačne izvještaje o procjeni štete dostavile su sve općine na čijem području je proglašeno stanje prirodne nesreće izuzev općine Banovići. Kantonalna komisija je razmotrila izvještaje i akte koji su uz iste dostavljeni. Utvrđeno je da su sve općine uz izvještaje dostavile i akta shodno odredbi člana 29., 30. i 31. Uredbe izuzev općine Kladanj koja nije dostavila akt Općinskog vijeća o usvajanju Izvještaja o procjeni štete.

Nakon uvida u pojedinačne izvještaje Komisija je konstatovala da je procjena šteta na materijalnim i drugim dobrima realna, međutim u većini općinskih zahtjeva ukupna visina štete je uvećana za troškove izazvane štetom i indirektne štete.

Zbog navedenog Komisija je korigovala visnu šteta prikazanu u općinskim zahtjevima kako slijedi :

Red
broj
Općina
Visina štete u općinskim izvještajima
KM
Korigovana visina
štete od strane
Komisije
KM
1
Čelić
2.593.385,92
593.385,92
2
Doboj Istok
4.572.285,60
4.572.285,60
3
Gračanica
5.756.808,39
5.559.328,00
4
Gradačac
7.459.308,00
3.564.909,00
5
Kalesija
2.688.067,00
2.611.000,00
6
Kladanj
230.639,00
230.639,00
7
Lukavac
4.154.933,91
3.996.368,21
8
Sapna
265.087,50
265.080,00
9
Srebrenik
1.725.595,00
1.696.055,00
10
Tuzla
9.335.094,95
9.031.450,00
11
Živinice
2.125.664,90
2.125.664,90
U K U P N O
40.906.870,17
34.246.165,63

Visina šteta nastalih usljed vremenskih nepogoda na području općina Tuzlanskog kantona i koje su dostavile izvještaje iznosila je 34.246.165,63 KM, a sa indirektnim štetama i troškovima izazvanim štetom čak 42.385.626,68 KM.

Red
broj
Vrsta materijalnih i drugih dobara
Iznos štete
KM
1
Zemljište
7.486.689,70
2
Građevinski objekti
16.389.226,92
3
Oprema
432.108,00
4
Dugogodišnji zasadi
992.670,00
5
Životinje, perad i akvakultura
50.970,00
6
Obrtna sredstva
4.105.081,01
7
Kulturna dobra
3.313.000,00
8
Dobra u domaćinstvu
884.420,00
9
Ostala materijalna dobra
592.000,00
  U K U P N O
34.246.165,63

U toku djelovanja prirodne nesreće, nakon iscrpljivanja svih mogućnosti za interventno djelovanje sa raspoloživim sredstvima i stvaranjem obaveza kod izvođača radova na sanaciji i sprečavanju posljedica, zahtjeve za interventnu pomoć Općinski Načelnici uputili su Vladi Kantona, Kantonalnom štabu civilne zaštite, Kantonalnoj upravi civilne zaštite i Kantonalnoj komisiji za procjenu šteta. Svi zahtjevi dostavljeni su Kantonalnoj komisiji za procjenu šteta na razmatranje i poduzimanje zakonom predviđenih radnji po istim.

Kantonalna komisija je razmotrila zahtjeve općinskih načelnika te nakon sagledavanja stanja raspoloživih sredstava za ove namjene u okviru sredstava Posebne naknade za zaštitu i spašavanje ljudi i matrijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u zakonski određenom procentu za ovu namjenu (40% sredstava prikupljenih u tekućoj godini), predložila Kantonalnom štabu civilne zaštite da dodjeli interventnu pomoć općinama u okviru raspoloživih mogućnosti. Kantonalni štab je iz sredstava posebne naknade dodijelio jednokratnu novčanu pomoć općinama za hitne intervencije u ukupnom iznosu od 146.250,00 KM koliko je u tom trenutku bilo raspoloživih sredstava za tu namjenu.

Komisija je također pripremila prijedlog za podnošenje zahtjeva Federalnoj upravi civilne zaštite da direktor u okviru zakonskih ovlasti dodjeli interventnu pomoć ugrženim općinama Tuzlanskog kantona iz sredstava Posebne naknade koja je zakonski određena da pripada ovoj Upravi . Po tom zahtjevu direktor Federalne uprave dodjelio je općinama akontaciju interventne pomoći u ukupnom iznosu od 90.000,00 KM.

Zbog visine šteta koje su pričinjene na području općina Tuzlanskog kantona na prijedlog Kantonalne komisije za procjenu šteta Vlada Kantona je iz redovnih budžetskih sredstava i sredstava budžetskih rezervi dodjelila pomoć općinama za sufinansiranje saniranja šteta u visini od 135.000,00 KM

Također, za sufinansiranje saniranja šteta Kantonalni štab civilne zaštite je dao saglasnost Kantonalnoj upravi da iz neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2009. godine, na ime zahtjeva za pomoć dobijenih od općina izdvoji sredstva u visini od 435.000,00 KM.

Red
broj
Općina
Sredstva posebne naknadeKM
Redovna budžetska sredstvaKM
Sredstva posebne naknade
FBiH


KM
Redovna budžetska sredstva i sredstva budžetskih rezervi
TKKM
Pregled
dodjeljenih
sredstava
općinama iz neutrošenih
sredstava
posebnih
naknada
u 2009

KM
1
Banovići
-
-
-
-
32.000,00
2
Čelić
6.700,00
3.988,00
5.000,00
7.500,00
0,00
3
Doboj Istok
10.300,00
1.613,00
5.000,00
7.500,00
40.000,00
4
Gračanica
10.550,00
2.353,00
10.000,00
15.000,00
42.000,00
5
Gradačac
9.050,00
4.763,00
10.000,00
22.500,00
44.000,00
6
Kalesija
10.200,00
1.433,00
5.000,00
7.500,00
38.000,00
7
Kladanj
10.900,00
2.548,00
0,00
7.500,00
30.000,00
8
Lukavac
10.850,00
2.313,00
10.000,00
7.500,00
42.000,00
9
Sapna
5.100,00
818,00
5.000,00
7.500,00
37.000,00
10
Srebrenik
21.950,00
4.583,00
10.000,00
15.000,00
44.000,00
11
Tuzla
30.650,00
2.968,00
15.000,00
22.500,00
42.000,00
12
Živinice
20.000,00
1.305,00
15.000,00
15.000,00
44.000,00
U K U P N O
146.250,00
28.685,00
90.000,00
135.000,00
435.000,00

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"