PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O PRIKUPLJANJU, RASPODJELI I KORIŠTENJU SREDSTAVA POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U 2010. GODINI

Tuzla, 24.03.2011. godine

Dana 24.03.2011. godine održana je 4. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona. Vlada je razmatrala i prihvatila Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2010. godini.

Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine F BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), u članu 180., uvedena je Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, u visini od 0,5% od osnovice koju čine isplaćene neto plaće zaposlenika u radnom odnosu i svih lica angažiranih po ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova i po ugovoru o djelu. Utvrđeno je da od prikupljenih sredstava 15% pripada Federaciji, 25% kantonu a 60% općini u kojoj su ta sredstva ostvarena.

U 2010. godini na području Tuzlanskog kantona je primjenom člana 180. Zakona na transakcijski račun izdvojeno za potrebe zaštite i spašavanja 929.404,28 KM odnosno za period 2004.-2010. godina ukupno 4.692.701,01 KM.

U skladu sa usvojenim planovima utroška sredstava prikupljenih u vremenu od 2004. do 2009. godine po osnovu Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koje je na prijedlog KUCZ usvojila Vlada TK odnosno KŠCZ, i izvještajima o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća prikupljenih u periodu od 2004. do 2009. godini, koje je takođe usvojila Vlada TK, ukupno je utrošeno 1.547.330,38 KM prikupljenih sredstava. U 2010.godini je utrošeno 753.992,36 KM, odnosno ostvarena je ukupna potrošnja za period od 2004. do 2010. godinu u iznosu od 2.301.322,74 KM ili 49,0 % u odnosu na ukupno prikupljena sredstva.

U skladu sa propisima, iz tekućeg priliva posebne naknade, Kantonalni štab civilne zaštite je dodijelio jednokratnu novčanu pomoć za hitne intervencije općinama za saniranje šteta od prirodnih nesreća i to: Općini Srebrenik 15.000,00 KM, Općini Kladanj 10.000,00 KM i Općini Tuzla 25.000,00 KM. Također Štab je po istom osnovu općinama Srebrenik, Tuzla i Živinice dodijelio još po 20.000,00 KM, općinama Gračanica, Doboj Istok, Kalesija i Lukavac po 10.000,00 KM, a općinama Čelić i Sapna po 5.000,00 KM, te općini Gradačac 7.000,00 KM. Za nabavku paketa higijenskih sredstava evakuiranim porodicama zbog poplava i klizanja tla za vrijeme prirodnih nesreća Štab je dodijelio sredstva u iznosu od 9.550,00 KM.

Kada su u pitanju sredstva posebne naknade koja su prenesena iz 2009. godine, Štab je za sanaciju klizišta u općinama dodijelio ukupno 435.000 KM, i to: Banovići 32.000 KM, Doboj Istok 40.000 KM, Gračanica 42.000 KM, Gradačac 44.000 KM, Kalesija 38.000 KM, Kladanj 30.000 KM, Lukavac 42.000 KM, Sapna 37.000 KM, Srebrenik 44.000 KM, Tuzla 42.000 KM i Živinice 44.000 KM.

Za pomoć općinama u realizaciji projekta sufinansiranog deminiranja preko Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina iz Slovenije, dodijeljeno je ukupno 74.200,00 KM: Banovići 4.100,00KM, Gračanica 12.100,00KM, Kalesija 12.500,00KM, Kladanj 4.000,00KM, Lukavac 12.800,00KM, Sapna 12.000,00KM, Tuzla 16.700,00KM.

Za nabavku kompleta računarske opreme za obuku struktura civilne zaštite, u skladu sa zaključkom Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona, iz neutrošenih sredstava iz prethodne godine potrošeno je, 39.990,60 KM. Oprema, koja se sastojala od jednog laptopa i projektora sa stalkom, je dodijeljena Općinskim službama civilne zaštite.

Na osnovu ostvarenog priliva i rashoda sredstava posebne naknade, neutrošena sredstva u iznosu od 2.391.378,27 KM iz prethodnih godina, s obzirom da su sredstva strogo namjenskog karaktera, prenose se u 2011. godinu i nalaze se na posebnom transakcijskom računu u okviru jedinstvenog računa trezora u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona.
Plan njihove potrošnje kao i planiranog priliva u 2011. godini bit će utvrđen Planom utroška sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2011. godini koji će u skladu sa Odlukom donijeti KUCZ uz prethodno pribavljeno mišljenje KŠCZ.GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"