Tuzla, 06.04.2011.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila Izvještaj o radu KUCZ za 2010. i Program rada za 2011. godinu

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KUCZ ZA 2010. GODINU
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas, na svojoj 5. redovnoj sjednici, Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2010. i Program rada za 2011. godinu.
Sagledavajući rad Uprave u toku 2010. godine, pored redovnih poslova koji su najdirektnije vezani za zaštitu i spašavanja, neke aktivnosti zaslužuju da budu posebno istaknute.
U 2010. godini, na području TK, izvršena je evakuacija 228 porodica iz stambenih objekata, koji nisu bili bezbjedni za stanovanje, kao posljedica djelovanja poplava i klizišta. Radi se o 951 licu i to u općinama Banovići (24), Čelić (189), Doboj Istok (11), Gračanica (31),
Gradačac (284), Kalesija (16), Kladanj (70), Lukavac (74), Sapna (7), Srebrenik (130) i Tuzla (115). Evakuisana lica su, privremeno bila zbrinuta u SKC ”Mejdan” u Tuzli, naselju Mihatovići, te kod rodbine i prijatelja. Zaključno sa 31.12.2010. godine, na području Kantona, bilo je evakuirano 14 porodica (44 osobe), koje su privremeno zbrinute u naselju Mihatovići, općina Tuzla, i kod rodbine i prijatelja.
Najveći broj registrovanih požara bili su požari manjeg intenziteta i ugašeni su, bez većih problema, isti dan kada su se i desili. Nije registrovan niti jedan požar velikih razmjera. Najčešći uzrok većine požara, bio je ljudski faktor. Prema podacima JP "Šume TK" D.D. Kladanj, štete od šumskih požara, u 2010. godini, u Šumskim gazdinstvima kojima upravlja ovo preduzeće iznose ukupno 5.068,59 KM, a niti u jednoj općini nije urađen i donešen Općinski plan zaštite od požara koji je usaglašen sa novim Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu u Federaciji BiH navodi se u Izvještaju.
Između ostalog Kantonalna uprava civilne zaštite je, kao i ranije, imala jednu od vodećih uloga u svim akcijama koje su vođene na nivou kantona, a odnosile su se na segment zaštite i spasavanja od neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS), na području Tuzlanskog kantona.

Kada su u pitanju klizišta u 2010. godini aktivirano je ukupno 1.537 klizišta od čega 1.472 nova i 65 starih klizišta i 140 odrona zemljišta. Kao posljedica klizanja terena 3 osobe su smrtno stradale.

U izvještajnom periodu značajno je poboljšana efikasnost rada svih struktura civilne zaštite na području Tuzlanskog kantona, a u cilju daljnjeg poboljšanja rada struktura civilne zaštite i drugih subjekata zaštite i spašavanja u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, potrebno je između ostalog ubrzati aktivnosti na implementaciji preostalih odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju na području Tuzlanskog kantona, dovršiti aktivnosti na usvajanju i pristupiti implementaciji Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u Tuzlanskom kantonu, te u skladu sa usvojenim Programom uraditi i donijeti Plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, na području Tuzlanskog kantona.

Također potrebno je nastaviti aktivnosti i traženje novih mogućnosti i izvora sredstava za ubrzavanje poslova deminiranja Tuzlanskog kantona, te voditi stalne aktivnosti na još aktivnijem uključivanju, pored organiziranih struktura civilne zaštite, općinskih službi za upravu, kantonalnih ministarstava, drugih kantonalnih organa uprave, javnih službi i preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih subjekata čija je djelatnost od značaja za zaštitu i spašavanje, kako bi se ostvarila koncepcija Zakona o zaštiti i spašavanju o jedinstvenom i sveobuhvatnom pristupu poslovima zaštite i spašavanja.

USVOJEN PROGRAM RADA KUCZ ZA 2011. GODINU
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas i Program rada Kantonalne uprave civilne zaštite za 2011. godinu. Aktivnosti Uprave u 2011. godini podijeljenje su na organizacione, te planske, normativne i operativne poslove. Kada su u pitanju organizacioni poslovi u narednom periodu između ostalog potrebno je preduzeti aktivnosti da nadležne općinske službe i inspekcijski organi onemoguće izgradnju građevinskih i infrastrukturnih objekata u vodoplavnim područjima kao i na područjima koja su u zoni klizišta, te da se onemogući izgradnja stambenih objekata bez odgovarajuće dokumentacije za građenje. Također, kontinuirano će se pratiti stanje zaštite od prirodnih i drugih nesreća i pripremljenost struktura civilne zaštite i drugih subjekata čija je osnovna djelatnost zaštita i spašavanje, radi preduzimanja preventivnih i operativnih mjera u odbrani od prirodnih i drugih nesreća i sanacije posljedica od istih. U tom smislu bit će pokrenuta inicijativa za održavanje odgovarajuće stručne rasprave na temu prirodnih i drugih nesreća i mjera koje je potrebno preduzeti za vrijeme istih, kao i preventivnih mjera za njihovo sprečavanje.
Kada su u pitanju planski, normativni i operativni poslovi Uraditi Operativne planove utroška budžedskih srestava KUCZ za svaka 3 mjeseca, u toku 2011. godine, kao i Izvještaje o utrošku budžetskih sredstava KUCZ. Također potrebno je izraditi godišnji Plan utroška uplaćenih sredstava od posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, te provesti proceduru osnivanja službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite opće i specijalizirane namjene, u općinama koje to nisu učinile, kao i na kantonalnom nivou, te u pravnim subjektima koji su od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje, stoji u planu rada Kantonalne uprave civilne zaštite.


(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)
(Foto: Tuzlarije.net)

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"