Zenica, 18.05.2011.

ODRŽAN SASTANAK DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE CZ SA DIREKTORIMA KANTONALNIH UPRAVA CZ


U Zenici je, u organizaciji Kantonalne uprave CZ Zeničko – Dobojskog kantona, održan sastanak direktora Federalne uprave CZ sa direktorima kantonalnih uprava CZ. Sastanku su prisustvovali svi direktori KUCZ kao i veći broj pomoćnika direktora FUCZ i KUCZ. Na sastanku je razmatran slijedeći

DNEVNI RED:

1. Implementacija Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (organizovanje vatrogasnih jedinica, izrada podzakonskih propisa, izmjene i dopune Zakona i drugo),
2. Provođenje preventivnih mjera zaštite od prirodnih i drugih nesreća,
3. Realizacija nastavanih planova i programa obučavanja struktura civilne zaštite u 2011. godini,
4. Donošenje nove Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća,
5. Implementacija Programa deminiranaj u 2011. godini,
6. Operativni centri civilne zaštite (operativno povezivanje, opremanje i obuka),
7. Tekuća pitanja:
- Korištenje opreme koju je FUCZ dislocirala u KUCZ za slučaj prirodnih i drugih nesreća i
- Ostala aktuelna pitanja.

Na početku sastanka prisutnima se obratio domaćin sastanka, direktor Kantonalne uprave CZ ZDK, gospodin Sead Džanović, koji je iskoristio priliku i direktoru Federalne uprave gospodinu Aliji Tihiću uručio zahvalnicu za pomoć i podršku kod donošenja Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ZDK.

Gospodin Tihić se zahvalio na gostoprimstvu direktoru i Kantonalnoj upravi CZ ZDK. Upoznao je prisutne da su poduzete aktivnosti kako bi se pristupilo izmjenama člana 137. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu po hitnoj proceduri, kako bi se obezbijedila sredstva za finansiranje vatrogastva i zaštite od požara. Napomenuo je da je u toku konkursna procedura prijema uposlenih u Federalnoj upravi na poslove zaštite od požara i vatrogastva, i to šefa Odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastvo, i višeg stručnog saradnika za organizovanje, pripremanje i provođenje zaštite od požara. Potom je pozvao prisutne da iznesu dokle se došlo sa implementacijom Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u kantonima. Svi prisutni su iznijeli brojne probleme sa kojima se suočavaju kod Implementacije Zakona. Data je primjedba od strane direktora KUCZ na složenost primjene navedenih propisa i nedostatak kadrova za njihovu realizaciju. Takođe je traženo da se podzakonski akti i njihova izmjena ne radi bez učešća KUCZ i OSCZ.
Nakon što je okončana rasprava po prvoj tački dnevnog reda, usvojeni su slijedeći zaključci:
- Kasni se sa implementacijom Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u općinama, kantonima i Federaciji. Potrebno je intenzivirati aktivnosti na implementaciji Zakona.
- Po hitnom postupku izmjeniti član 137. Zakona, kako bi se obezbjedila sredstva za finansiranje vatrogastva i zaštite od požara
- U roku od 30 dana potrebno je da Kantonalne uprave dostave Federalnoj upravi prijedloge izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koje će biti u upućene redovnu proceduru izmjena i dopuna Zakona.
- Federalna uprava će uputiti pismo preporuke izvršnim i zakonodavnim organima vlasti u kantonima i općinama, kako bi se problematici zaštite od požara i vatrogastvu dao odgovarajući značaj, posebno prijemu kadrova i provođenju inspekcijskog nadzora u primjeni navedenih propisa.
- Pravna lica se moraju uključiti u imlementaciju Zakona.

Po drugoj tački dnevnog reda je donijet zaključak da se u roku od 7 dana ažuriraju podaci o strukturi, snazi i sredstvima vatrogasnih jedinica u općinama, kantonima i pravnim licima.

Kada je u pitanju obuka struktura civilne zaštite, pomoćnik direktora u Federalnom centru za obuku struktura civilne zaštite Ismet Poljo je upozorio je da se po ovom pitanju u kantonima i općinama gotovo ništa ne radi, te da se ovom pitanju mora posvetiti odgovarajuća pažnja i da je potrebno donijeti nove nastavne planove i programe obuke. Federalna uprava će od septembra početi sa organizovanjem obuke štabova civilne zaštite. Direktor KUCZ Tuzlanskog kantona je dao primjedbu na pasivan odnos FUCZ kada su u pitanju obuke, organiziranje savjetovanja, okruglih stolova i drugih oblika razmjene iskustva u oblasti zaštite i spašavanja. Posebno je iskazao nezadovoljstvo što nije izvršena analiza prirodnih nesreća u 2010. godini koje su nanijele ogromnu štetu gotovo svim kantonima. Također je insistirao na održavanju češćih tematskih sastanaka u organizaciji FUCZ.

Gospođa Mira Lazić, pomoćnik direktora za materijalne, finansijske i tehničke poslove, je upoznala prisutne da je u toku izrada nove Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Zaključeno je da u roku od 15 dana Kantonalne uprave dostave svoje prijedloge, te će nakon što Federalna uprava pripremi nacrt Odluke, biti formirana radna grupa koja će izraditi konačni tekst Odluke.

Kada je u pitanju implementacija Programa deminiraja u 2011. godini, direktor Federalne uprave gospodin Alija Tihić je prisutne upoznao da je Program deminiranja na nivou prošle godine, da je u toku nabavka dvije nove mašine za deminiranje te da je u toku konkursna procedura prijema uposlenih u Federalnoj upravi na poslove deminiranja i uklanjanja NUS-a.

Po 6. tački dnevnog reda, operativni centri civilne zaštite, nije vođena rasprava. Direktor je upoznao prisutne da se privodi kraju procedura prijema rukovodioca Federalnog operativnog centra civilne zaštite - pomoćnika direktora, koji će ubuduće organizovati i voditi sve poslove oko rada operativnih centara.

Pod tekućim pitanjima, pomoćnik direktora u sektoru za planiranje,mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo, gospodin Mirsad Teskeređić, je upoznao prisutne da je Federalna uprava CZ podijelila Kantonalnim upravama CZ opremu koju je dobila od Federalnih robnih rezervi. Direktor Tihić je preporučio Kantonalnim upravama koje nemaju odgovarajuće skladišne prostore, da preuzetu opremu mogu skladištiti i u Općinskim službama CZ. Prihvaćena je primjedba da se ubuduće oprema za zaštitu i spašavanje ne nabavlja bez konsultacija sa KUCZ i OSCZ.
Pod tekućim pitanjima prihvaćen je zahtjev direktora KUCZ TK i donesen zaključak da će FUCZ u što kraćem roku pristupiti izradi Pravilnika o evidencijama i raspisivanju tendera za nabavku uniformi i obuće za članove jedinica civilne zaštite.

Tokom pauze, direktor Kantonalne uprave CZ ZDK Sead Džanović je prezentirao opremu – specijalno vatrogasno vozilo namjenjeno za intervencije spašavanja unesrećenih u saobraćajnim nezgodama, a koje je za potrebe civilne zaštite nabavila Vlada kantona. Vozilo je opremljeno sa hidrauličnim sjekačem i razupiračem, kao i cilindrom za razupiranje, pneumatskim jastucima za podizanje tereta, zaštitnom opremom za spasilačko osoblje, te drugom vatrogasnom opremom, a također je sposobno izvršiti i gašenje požara vodom i pjenom.


(Klikni na sliku za uvećanje)

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"