ODRŽAN SEMINAR "STRATEŠKO KOMUNICIRANJE U PROTUMINSKOM DJELOVANJU U BIH"

U Sarajevu je u vremenu od 28. do 30. juna održan seminar "Strateško komuniciranje u protuminskom djelovanju u BiH". Seminar je organiziran u Operativnom trening centru Butmir u organizaciji Mornaričke postdiplomske škole iz Montereja SAD i BH MAC-a.

Na seminaru su učestvovali predstavnici većine subjekata iz BiH u čijoj nadležnosti su poslovi deminiranja, od Vijeća ministara BiH, BH MAC-a, EUFOR-a, Oružanih snaga BiH, ITF-a, Civilne zaštite F BiH i RS-a do nevladinih organizacija u BiH.

Seminar je bio edukativnog karaktera ali je poslužio za detaljnu analizu Podstrategije komuniciranja u protivminskom djelovanju u BiH koju je na prijedlog BH MAC-a usvojila Komisija za deminiranje BiH. Seminar je pokazao da u poslovima deminiranja u BiH ima veoma malo strateškog komuniciranja i da postojeće komuniciranje ne omogućava maksimalan efekat.

Seminar su vodili profesori iz SAD: Mr. Jeff Munks, Dr. Susan Hocevar i Dr. Gail Thomas.
U radu seminara je učestvovao i direktor KUCZ Mr.sc. Zdenko Tadić.

GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"