Gradačac, 28.10.2011. godine

IZVRŠENA PRIMOPREDAJA DEMINIRANOG TERENA
NA ZADATKU "PUT BRIJEZNICA – GRABOV GAJ", OPĆINA GRADAČAC

U Gradačcu je izvršena primopredaja deminiranog terena na zadatku "Put Brijeznica - Grabov gaj":
BROJ ZADATKA: ID 13075 - ČIŠĆENJE
NAZIV PROJEKTA: "PUT BRIJEZNICA-GRABOV GAJ"
POVRŠINA: 4.331 m2
IZVOĐAČ: FEDERALNA/KANTONALNA UPRAVA CZ – tim civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a

Projekat je predstavljao jedan od projekata sa samog vrha liste pripriteta deminiranja na području općine Gradačac. Rizična površina (širine 6 m, a dužine oko 750 m) obrađena projektnom dokumentacijom se nalazila neposredno uz bivše linije zaraćenih snaga, a po izjavama svjedoka i dostupnim zapisnicima iz prošlog rata sa sigurnošću se moglo pretpostaviti postojanje zaostalih mina i minskoeksplozivnih sredstava. Realizacija projekta je dodijeljena Timu civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a, a sa radovima se započelo 01.08.2011. godine. Zbog velike suše odnosno jako tvrdog zemljišta i nemogućnosti upošljavanja kompletnog ljudstva, radovi su se odvijali usporeno i sa vrlo malim učinkom. S ciljem povećanja produktivnosti i upošljavanja kompletnog ljudstva, vrlo brzo se prešlo na deminiranje s drugog kraja rizične površine, a u proces deminiranja se uvodi mašina za skidanje vegetacije TEMPEST.
Mašinskim putem je skinuta vegetacija sa oko 900 m2. Nažalost, tokom izvođenja ovih radova dolazi do aktiviranja zaostale protutenkovske mine koja dvojici rukovaoca TEMPEST mašinom nanosi lakše tjelesne povrede i pričinjava veliku materijalnu štetu na terenskom vozilu LANDROVER. Nakon obavljenih uviđajnih radnji od strane Istražnog odbora i obavljene dopunske obuke osoblja koje je bilo angažirano na ovom zadatku, deminerski radovi su nastavljeni. Odmah su pronađene nove mine (protivtenkovske i protivpješadijske) koje su svakog petka na kraju radnog vremena uništavane od strane "A" tima civilne zaštite. Tokom izvođenja operacija deminiranja pronađene su i uništene slijedeće količine mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS):
- protivtenkovske mine TMM1: 6 kom.
- protivpješadijske mine PMA-2: 6 kom.
- protivpješadijske mine PMA-3: 5 kom.
- NUS-a: 10 kom.
U vrijeme velike suše, koja je bila ograničavajući faktor za produktivnost, a i za sigurnost deminerskog osoblja, veliku pomoć je pružila općina Gradačac - Služba civilne zaštite, koja je obezbjedila dovoz vode cistrenama i polijevanje terena koji je bio predmet rada. Nakon postavljanja polutrajne ograde, obavljeno je završno uzorkovanje deminirane površine i stvoreni svi neophodni preduvjeti za primopredaju deminirane površine lokalnim organima vlasti. Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Federalne uprave civilne zaštite kao i inspektora RUBH MAC-a iz Tuzle. Ceremonija primopredaje deminirane površine obavljena je u petak 28.10.2011. godine, uz prisustvo organa lokalne vlasti, Regionalnog ureda BHMAC-a, Općinske službe CZ Gradačac, Federalne i Kantonalne uprave CZ i medija sa područja TK.


(Klikni na sliku za uvećanje)

Direktor mr. sci. Zdenko Tadić i vođa tima za deminiranje Emin Ahmetović na primopredaji


Isam Sendić, šef Općinske službe CZ Gradačac

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"