FEDERALNI ŠTAB CZ - Dopuna Uputstva o rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja

Broj: 11-49- /12
Sarajevo, 13.02.2012. godine

KANTONALNI STOŽERI CIVILNE ZAŠTITE – SVIMA
OPĆINASKI STOŽERI CIVILNE ZAŠTITE - SVIMA

Dopunu Uputstva o rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja, dostavlja.-


Temeljem članka 135. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10, u daljnjem tekstu: Zakon), Federalni stožer civilne zaštite vam dostavlja dopunjeno Uputstvo o rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja, načinu rada, donošenju odluka i naredbi, sa zahtjevom da isto primijenite, i na pogodan način prenesete na općinske/gradske stožere civilne zaštite, a ovi putem medija (i povjerenika civilne zaštite), javnim pozivima građanima za sudjelovanje u zaštiti i spašavanju, težišno se pozivajući na Zakon: poglavlje II - PRAVA I DUŽNOSTI GRAĐANA.

Dopuna se odnosi na poglavlje II - Aktiviranje stožera civilne zaštite, točka 3. pod:

c) upućuju se, putem medija i povjerenika za civilnu zaštitu, javni (opći) pozivi građanima za sudjelovanje u odgovarajućem obliku zaštite i spašavanja - već prema nastaloj prirodnoj i drugoj nesreći, a sukladno zakonskim odredbama i nastalim potrebama za materijalna davanja ili osobno angažiranje, kao u tekstu što slijedi:

1. Pozivaju se svi građani sa područja općine/grada, da se ODMAH aktiviraju i angažiraju u provedbi svojih prava i dužnosti u zaštiti i spašavanju, utvrđenih Zakonom (čl. 7., 10., 11., 17. i čl. 41.).

2. Svi građani sa područja općine/grada, u odnosu na zaštitu i spašavanje od prirodnih nepogoda i drugih nesreća, imaju prava i dužnosti, utvrđene u odredbama Zakona i drugih propisa:
a) provoditi zaštitu i spašavanje (članak 7. stavak 1. Zakona), "...što se odnosi na osobnu i uzajamnu zaštitu na načelima suradnje, solidarnosti i uzajamnosti svih sudionika u sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju posljedica djelovanja prirodnih ili drugih nesreća ..." (u ovome slučaju - snježna nepogoda);
b) provoditi osobnu i uzajamnu zaštitu građana (članak 41. stavak 1. Zakona) Ta zaštita se provodi u stambenim zgradama, javnim i drugim objektima, naseljima i pravnim osobama, a podrazumijeva: prvu pomoć i samopomoć, zbrinjavanje djece i nemoćnih osoba i druge žurne intervencije u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.
» Osobna se zaštita sastoji u tome da je svaki građanin dužan poduzimati prvenstveno one mjere i aktivnosti da zaštiti i spasi sebe, članove svoje obitelji i svoju imovinu.
» Uzajamna je zaštita, odnosno međusobna pomoć koja se ostvaruje tako što bi svaki građanin trebao pružiti i neposrednu pomoć ne samo članovima svoje obitelji već i drugim građanima kojima je ta pomoć potrebna, dakako ako građanin bude u prilici da tu pomoć može pružiti, osobito: u čišćenju snijega i leda ispred ulaza u kuće, ispred zajedničkih stambenih i drugih objekata, s krovova i parkinga; dostavljati hranu, vodu, lijekove i ogrjev, te pružati smještaj potrebnima i ugroženima; sklanjati automobile radi omogućavanja organiziranog čišćenja i odvoza snijega; u čišćenju ulica i trgova i sl.
c)
pomagati sukladno svojim mogućnostima i sposobnostima (članak 7. stavak 3. Zakona): Obveza pomaganja predviđena ovom odredbom može se ostvariti na dva načina:
» da se pomoć pruži samoinicijativno, ne čekajući naredbu nadležnoga tijela vlasti,
» po naredbi nadležnoga tijela vlasti, (stožera CZ-e).
d) sudjelovati u civilnoj zaštiti i sudjelovati u obvezi davanja materijalnih sredstava (utvrđeno člankom 10. stavak 1. i člankom 16. Zakona):
- "Građani imaju pravo i dužnost sudjelovati u civilnoj zaštiti, izvršavati obvezu davanja materijalnih sredstava...za provođenje mjera zaštite i spašavanja.", kao i člankom 6. Uredbe o načinu davanja i vraćanja materijalnih sredstava uzetih za potrebe civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 38/06):
- "Građani su dužni za potrebe civilne zaštite davati sljedeća materijalna sredstva, i to: teretna i specijalna vozila svih vrsta i kategorija, traktore, rovokopače, sredstva za čuvanje i transport vode (rezervoari, cisterne za vodu, bačve, burad i slična ambalaža, spremnici za vodu od 20 do 500 litara), agregate svih vrsta, šatore, drvenu građu, motorne pile svih vrsta, porodične vikend kuće ili dijelove tih kuća koje vlasniku, odnosno njegovoj užoj obitelji nisu neophodne za stanovanje, konje, zaprege i druga pokretna sredstva, za koja stožer civilne zaštite koji rukovodi akcijom zaštite i spašavanja, ocijeni da su neophodna za angažiranje u zaštiti i spašavanju.
Sukladno odredbi st. 1. i 2. članka 16. Zakona, građani su dužni, pored materijalnih sredstava iz stavka 1, ovog članka, omogućiti da se njihovo zemljište, poslovni, stambeni i drugi objekti, prema ocjeni nadležnog stožera civilne zaštite koji vodi akcije zaštite i spašavanja, privremeno koriste za potrebe zaštite i spašavanja, sukladno zapovijedi toga stožera."

e) sudjelovati u zaštiti i spašavanju (članak 11. Zakona): "U zaštiti i spašavanju dužni su sudjelovati radnosposobni građani od 18 do 60 godina života (muškarci), odnosno od 18 do 55 godina života (žene)."

f) dužni su se odazvati pozivu ovlaštenoga tijela civilne zaštite (stožer civilne zaštite) u vrijeme i mjestu određenu u pozivu (članak 17. Zakona): "Građanin koji je od nadležnog stožera civilne zaštite ili uprave civilne zaštite ili službe civilne zaštite pozvan radi sudjelovanja u zaštiti i spašavanju, dužan je odazvati se pozivu tog stožera, odnosno uprave ili službe na mjesto i vrijeme određeno u pozivu."

3. Neodazivanje pozivu i nepoduzimanje naređenih mjera zaštite i spašavanja predstavlja prekršaj utvrđen Zakonom (članak 196. stavak 1., točke 2. i 3.) za koji je utvrđena prekršajna odgovornost građana. Radi se o prekršajima u kojima su za građane utvrđene određene dužnosti (obveze), a građani ih ili ne izvrše, ili onemoguće njihovo izvršenje.
" Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj građanin ako:
...
2) se ne odazove pozivu nadležnog stožera, uprave ili službe za upravu, radi sudjelovanja u zaštiti i spašavanju (članak 17.);
3) ne provodi mjere i postupke osobne i uzajamne zaštite (članak 41.); ..."

Dostavljeno:
- naslovu
- svim opštinskim stožerima CZ putem kantonalnih stožera
- a/a

Z a p o v j e d n i k

Jerko Ivanković-Lijanović

 GLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"