Oktobar - Mjesec zaštite od požara

Aparat za gašenje početnog požara

Kako samo ime kaže, aparat za početno gašenje požara (u daljem tekstu: aparat) namjenjen je za gašenje manjih, početnih požara. Najčešća su dva tipa aparata:
- "S" aparati, čije je sredstvo za gašenje suhi prah (soda bikarbona) i
- "CO2" aparati, čije je sredstvo za gašenje gas (ugljen-dioksid)

Na aparatima se nalaze naljepnice sa oznakom tipa aparata i kratkim uputstvom za korištenje. U situacijama kada je potrebno aktivirati aparat, zbog straha i hitnosti djelovanja, malo ko gleda u naljepnice na aparatu. Zato je potrebno poznavati vizuelnu razliku između ovih aparata i način njihovog korištenja.

CO2 aparati (punjeni ugljen-dioksidom)
"S" aparati (punjeni prahom)
Osnovno vizuelno obilježje CO2 aparata je mlaznica koja se širi pri kraju (lepezasta mlaznica)
 
Kod "S" aparata mlaznica je cjevasta
i ne širi se pri kraju


CO2 aparat je ispunjen gasom ugljendioksidom koji je zbog vrlo visokog pritiska unutar boce u tečnom stanju. Aktiviranjem aparata, ugljendioksid iz tečnog prelazi u gasno stanje, pri čemu oduzima toplotu od okoline. Temperatura gasa na izlazu iz aparata je nekoliko desetaka stepeni ispod nule, usljed koje svu vlagu iz vazduha pretvara u led, u obliku bijelih kuglica nepravilnih oblika. Upravo taj led, iako koristan kod gašejna požara, ima i svoju štetnu stranu. Ako ventil na boci nije dovoljno otvoren, suženi otvor dizne će se jednostavno zalediti i zaustaviti isticanje gasa iz boce.

Niska temperatura gasa i stvaranje leda ("suhi led"), osnovni su razlozi zbog kojih CO2 aparati imaju ventil sa točkićem i rukohvat za karakterističnu plastičnu mlaznicu koja se širi pri kraju kao lepeza.

Da bi se izbjegao problem nedovoljnog odvrtanja ventila, mnogi proizvođači na manje aparate umjesto ventila sa točkićem ugrađuju ventil koji se otvara pritiskom na ručicu. Na malim aparatima (2 i 3 kg) mlaznica je bez rukohvata i fiksirana je za bocu a postoje i verzije malih aparata koji su bez mlaznice.

Upamtite!
Točkić na ventilu CO2 aparata mora se odvrnuti do kraja, nedovoljno otvaranje ventila je najčešća greška prilikom aktiviranja CO2 aparata. Zbog vrlo niske temperature mlaznica se mora držati za rukohvat i nikako se iz neposredne blizine ne smije usmjeravati prema ljudima, životinjama i biljkama zato što izuzetno hladan gas može izazvati smrzotine.

Najbolje rezultate CO2 aparat ima kod gašenja električnih instalacija i uređaja pa se zato najčešće koristi u telefonskim centralama, upravljačkim i razvodnim ormarima, laboratorijama, računskim centrima, muzejima i sl.

CO2 aparatom se ne mogu gasiti materije koje gore žarenjem. Umjesto gašenja moguć je obrnut efekat, da gas pod pritiskom izazove komešanje zraka i prouzrokuje rasplamsavanje vatre.

 


"S" aparat je ispunjen suhim prahom. Da bi prah izašao iz boce, kao pogonsko sredstvo koristi se plin pod pritiskom. Kod nekih aparata, posebno starije izvedbe, u stanju mirovanja pritisak unutar boce je normalan i prah miruje na njenom dnu. U unutrašnjosti gornjeg dijela boce, ispod mehanizma sa ručicom ili dugmetom, nalazi se jedna manja boca u kojoj se nalazi gas (CO2) pod visokim pritiskom. Aktiviranjem aparata kratkotrajnim stiskanjem ručice (ili pritiskom na dugme), prvo se oslobađa gas iz manje boce i ispunjava prostor veće boce, pri čemu izaziva komešanje praha unutar boce. Nakon nekoliko sekundi situacija u boci se stabilizuje, pritisak se povećava sa normale na 15-20 atmosfera, a suhi prah je u stanju uzvitlane prašine. Znači, tek nakon nekoliko sekundi od aktiviranja ovakav aparat je spreman za dejstvovanje. A dejstvuje se tako što se pritiskanjem na ručicu koja se nalazi na mlaznici aparata, prah u kratkotrajnim mlazovima usmjerava na vatru.

U praksi, najčešća greška je da se nakon aktiviranja ovakvog aparata, odmah pristupa gašenju. Iz aparata izađe mala količina praha i nakon toga NIŠTA. Prijevremenim dejstvovanjem nije omogućeno gasu iz male boce da uskovitla prah u aparatu i on je ostao na dnu boce a gas je istekao van. Ispravan aparat postao je beskoristan.

U novije vrijeme sve više se koriste aparati sa suhim prahom koji su pod stalnim pritiskom. Ovi aparati su spremni za dejstvovanje odmah nakon aktiviranja. Dakle, postoje dva tipa "S" aparata:
- pod stalnim pritiskom i
- aparati kod kojih se radni pritisak postiže tek nekoliko sekundi nakon aktiviranja.

Kako ih razlikovati međusobno, a onda i u odnosu na CO2 aparate?

"S" aparat može da ima mlaznicu ali ta mlaznica je bitno drugačija (uža i cjevastija) od mlaznice kod CO2 aparata.
Ako se na mlaznici nalazi ručica tad možemo posve biti sigurni da u rukama imamo "S" aparat koji nije pod stalnim pritiskom.

Upamtite!
Ukoliko postoji ručica i na mlaznici, radi se o "S" aparatu koji nije pod stalnim pritiskom. Takav aparat se prvo aktivira udarom na ručicu koja se nalazi na boci (ili pritiskom na dugme), a dejstvuje se nakon nekoliko sekundi čekanja, korištenjem ručice na mlaznici.
Ako aparat ima samo jednu ručicu (na boci), tada se pouzdano radi o aparatu pod stalnim pritiskom. Neki od njih imaju i ugrađen manometar koji pokazuje da li je aparat ispravan (ispravan je ako je kazaljka manometra u zelenom području). Ovakvi aparati su spremni za dejstvovanje čim se aktiviraju.

"S" aparati su uspješni u gašenju zapaljivih tekućina, mogu se koristiti i za gašenja električnih instalacija i uređaja pa se zato najčešće koriste u industrijskim pogonima, skladištima, hotelima, garažama, stambenim objektima, autobusima, kamionima, cisternama, vozovima ...

Napomena:
Mali "S" aparati, do 2 kg, najčešće nemaju mlaznicu i nije ih lako razlikovati od malih CO2 aparata. Riječ je o aparatima specijalizovane namjene, najčešće se koriste u vozilima. Ukoliko naiđete na takav aparat, prvo pročitajte podatke i način aktiviranja aparata na naljepnici.

NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"