Informacija o klizištima na području općine Gradačac

Gradačac, 24.02.2015.

Klizišta na području općine Gradačac
Nastanak klizišta na području općine Gradačac može sepodijeliti na više perioda:
1. Period 1996 - maj 2014. godina evidentirano 419 klizišta,
2. Period maj – decembar 2014 godine - evidentirano je 368 što reaktiviranih što novih klizišta (uzrok velike kišne padavine i poplave) i
3. Period januar-februar 2015.godine – evidentirano je 143 klizišta od kojih je jedna trećina reaktiviranih a dvije trećine novih klizišta.

Klizišta na području općine Gradačac u 2014. godini
Zbog velikih kišnih padavina i poplava u maju i avgustu 2014. godine registrovano je ukupno 368 klizišta.
1. Uništeno je 25 stambenih objekata,
2. Oštećeno je 57 stambenih objekata;
3. Ugrožen je 81 stambeni objekat;
4. Uništeno je nekoliko pomoćnih objekata;
5. Oštećeno je nekoliko privrednih objekata;
6. Obezbjeđen je privremeni smještaj za 15 porodica dok je 10 vlasnika uništenih objekata smješteno kod članova svojih porodica ili komšija.
7. Oštećen je veliki broj lokalnih i regionalnih puteva, s tim da je nekoliko lokalnih puteva u prekidu zbog većih oštećenja.
Na skoro sva klizišta izašli su predstavnici civilne zaštite i drugih općinskih službi, Stručne općinske komisije, a na jednom broju najugroženijih klizišta angažovani su geolozi iz Tuzle, obzirom da na području općine Gradačac nema niti jednog geologa.

Klizišta na posručju općine Gradačac u 2015. godini
Od početka januara 2015. godine do 23.02.2015 godine prijavljeno je aktiviranje ukupno 143 klizišta (od kojih je 1/3 reaktiviranih a 2/3 su nova klizišta). Obzirom da se u narednom periodu prognoziraju kišne i eventualne sniježne padavine, procjena je da će broj prijavljenih klizišta biti znatno veći.
Od prijavljenih klizišta, prema posljedicama koje su izazvala, izvršena je slijedeća klasifikacija:
1. Ugroženo je 109 stambenih objekata;
2. Prijavljena klizišta na poljoprivrednom zemljištu - 29;
3. Prijavljena klizišta koja ugrožavaju privredne objekte (farme) – 2
4. Klizišta koja su oštetila lokalne puteve – 3,
5. Obezbjedjen je privremeni smještaj za 3 porodice iz oštećenih i uništenih objekata.
Zbog svega navedenog i procjene da će se situacija sa klizištima dodatno usložnjavati i ugroziti ljude i materijalna dobra, Općinski štab civilne zaštite Gradačac je na vanrednoj sjednici održanoj dana 17.02.2015.godine, predložio Općinskom načelniku donošenje Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće od klizišta što je Načelnik prihvatio i donio navedenu Odluku.
Angažovani su odredjeni privredni subjekti na poduzimanju interventnih aktivnosti na pojedinim klizištima (pobijanje šipova, peglanje terena i formiranje odvodnih kanala). Najveći broj klizišta registrovan je u južnom dijelu općine, na područjima MZ Mionica III, Kerep, Zeljina Donja i Srednja, Medjidja Donja, Srednja i Gornja, Jelovče Selo, Jasenica i dr.
Aktivirana je Općinska komisija za procjenu šteta i formirane su stručne komisije za obilazak klizišta i procjenu stanja najugroženijih stambenih objekata te njihovu kategorizaciju.
- Informacija o klizištima na području općine Gradačac(Klikni na sliku za uvećani prikaz)NazadGLASILO
"CIVILNA ZAŠTITA"