U Federaciji BiH trenutno su u pripremi tri zakona iz oblasti zašite od požara i vatrogastva


Tuzla, septembar 2018.

1) Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.
Pripremljen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Podsjetimo, Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu je donijet 2009. godine. Još 2012. godine, nakon velikih šumskih požara u ljeto te godine, Vlada FBiH je utvrdila izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i uputila ih u skupštinsku proceduru izvještaj. Predstavnički dom Parlamenta FBiH je na svojoj 19. redovnoj sjednici održanoj dana 19.03.2013. godine odlučio da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu skine s dnevnog reda i vrati predlagaču na doradu. Vlada FBiH je utvrdila amandmane na Prijedlog zakona izvještaj te ga ponovo uputila u skupštinsku proceduru, uz zahtjev da se isti donese po hitnom postupku. Predstavnički dom je na 21. redovnoj sjednici (23.07.2013.), po hitnom postupku usvojio Prijedlog zakona. Međutim, Dom naroda (17. sjednica održana 13.09.2013.), je odlučio da se Zakon razmatra u redovnoj proceduri. Prihvaćen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u formi nacrta, čime je sve vraćeno na početak. Od tada se gubi trag ovom prijedlogu/nacrtu zakona.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH je na 3. redovnoj sjednici, 27. i 28.10.2015. godine donio Zaključak kojim se zadužuje FUCZ da do kraja 2016. godine poduzme sve aktivnosti i pripremi zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u cilju jačanja strukture organizacije i funkcioniranja zaštite i spašavanja i interventnog djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća za područje Federacije. Vlada FBiH je na 42. sjednici, održanoj 25.02.2016. godine imenovala radnu grupu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Na 60. sjednici, održanoj 30.06.2016. godine, Vlada je usvojila izvještaj o radu Radne grupe, koja je prihvatila da se Prijedlog zakona iz 2013. godine koristi kao inicijalni/radni materijal koji će u toku razmatranja biti dopunjavan i drugim pitanjima. Vlada FBiH je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na svojoj 105. redovnoj sjednici, održanoj 01.06.2017. godine izvještaj te ga uputila u redovnu skupštinsku proceduru.
Predstavnički dom Parlamenta FBiH, na 23. redovnoj sjednici održanoj 25.07.2017. godine je razmatrao i usvojio Nacrt ovog Zakona a Nacrt je usvojio i Dom naroda na 14. vanrednoj sjednici, održanoj 9.11.2017. godine. Zadužena je Federalna uprava civilne zaštite da provede javnu raspravu, što je i učinjeno, u saradnji sa kantonalnim upravama civilne zaštite i Savezom općina i gradova FBiH. Centralna javna rasprava je održana 19.01.2018. godine u Sarajevu. Nije poznato kada će se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu naći pred zastupnicima federalnog parlamenta.

2) Zakon o zaštiti od požara
Vlada FBiH je na 86. redovnoj sjednici, održano 13.1.2017. godine, usvojila izvještaj o inspekcijskom nadzoru iz oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Jedan od zaključaka je da oblasti zaštite od požara i vatrogastva budu regulisani kroz posebne propise i da protivpožarna zaštita treba biti organizovana u okviru Federalnog i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, a vatrogastvo u okviru organa uprave koji se bave poslovima civilne zaštite. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova zaduženo je da, u roku od šest mjeseci, pripremi Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova koji će biti usklađeni sa propisima Evropske unije: izvještaj.
Federalna vlada je na 136. sjednici održanoj 25.01.2018. godine usvojila izvještaj o inspekcijskom nadzoru iz oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog MUP-a za 2017. godinu i zadužila ovo ministarstvo da u roku od šest mjeseci, u formi prednacrta pripremi Zakon o zaštiti od požara i prometu eksplozivnih materijala i zapaljivih tečnosti i gasova, a u formi nacrta Zakon o prijevozu opasnih materijala, koji će biti usklađeni s propisima Evropske unije iz te oblasti. Imenovana je radna grupa za izradu Zakona o zaštiti od požara, a u junu ove godine je na stranici Federalnog MUP-a je objavljen tekst prednacrta Zakona o zaštiti od požara prednacrt. Prednacrtom je predviđeno odvajanje zaštite od požara, organizovano u okviru MUP-a i vatrogastva, koje ostaje u strukturama civilne zaštite. .


3) Zakon o vatrogastvu
3) Još 2003. godine, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo unutarnjih poslova da, u saradnji s Federalnom upravom civilne zaštite, hitno pristupi izradi Zakona o vatrogastvu (27. sjednica Vlade). Međutim, 2009. godine usvojen je Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim zaštita od požara i vatrogastvo čine sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Tim opredjeljenjem se željela postići veća efikasnost u gašenju požara, jer se u slučaju pojave požara, pored vatrogasnih jedinica mogu istovremeno angažovati i određene snage iz oblasti zaštite i spašavanja: jedinice i povjerenici civilne zaštite, službe zaštite i spašavanja, štabovi civilne zaštite, snage i sredstva pravnih lica, državnih organa i građana. Upravne, stručne i druge poslove zaštite od požara i vatrogastva vrše organi uprave civilne zaštite Federacije BiH, kantona, grada i općina, pa u ovoj oblasti nije potrebno formirati posebne organe. Međutim, poslije osam godina primjene ovog zakona, Vlada FBiH se opredjelila da se zaštita od požara i vatrogastvo regulišu posebnim zakonima. Naime, prema važećem Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu, poslovi zaštite od požara organizovani su najvećim dijelom u okviru Federalne uprave civilne zaštite, što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, jer je tim zakonom definisano da su poslovi zaštite od požara u djelokrugu poslova Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.
Direktor FUCZ je, prema zaključku Vlade FBiH, imenovao radnu grupu za izradu Zakona o vatrogastvu. Održano je nekoliko sastanaka radne grupe, a nije poznato kada će radna grupa sačiniti prednacrt/nacrt Zakona o vatrogastvu.