DEMINIRANJE NA TUZLANSKOM KANTONU ZA PERIOD 01. 01. – 31.12.2010. GODINE

Kantonalna uprava civilne zaštite je, kao i ranije, imala jednu od vodećih uloga u svim akcijama koje su vođene na nivou kantona, a odnosile su se na segment zaštite i spasavanja od neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS) na području Tuzlanskog kantona. Naime, koordiniranje i praćenje realizacija zadataka na polju neutralisanja neeksplodiranih i minskoeksplozivnih ubojitih sredstava, kao i operacija manuelnog čišćenja, tehničkog izviđanja i obilježavanja rizičnih površina na području Tuzlanskog kantona su poslovi i zadaci koji su obilježili ovaj izvještajni period. Svi ovi gore navedeni poslovi i zadaci realizirani se preko tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a i timova OS BiH kao i drugih domaćih i stranih kompanija-organizacija.
Kao polaznu osnovu za realizaciju zadataka iz oblasti deminiranja i uklanjanja NUS-a činila je Kantonalna lista prioriteta za deminiranje na podričju Tuzlanskog kantona koja je urađena na osnovu prijedloga iz općina i ulaznih parametara dobivenih od BHMAC-a, a koja je usvojena na Vladi TK i ovjerena od strane Premijera kantona.
Realizacija projekata sa Kantonalne liste prioriteta za deminiranje ove godine je tekla zadovoljavajućim intenzitetom što je za posljedicu imalo ostvarenje najboljeg rezultata od početka izvođenja radova na humanitarnom deminiranju.
Početkom godine, potpisan je Program deminiranja 2010. u Federaciji BiH – Faza XII kojom su obezbjeđeni neophodni uvjeti za nastavak rada timova civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a sa području F BiH. Sukladno potpisanom Ugovoru timovi civilne zaštite bili su operativani u periodu od 01.02. – 31.12.2010. godine.

"A" komponenta, uništavanje NUS-a

Poslovi pronalaženja, prikupljanja, prevoženja i uništavanja minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava po zahtjevu općinskih službi civilne zaštite su, kao i ranije, obilježili cijeli tok trajanja XII faze. Tokom ove faze određen vremenski period pripadnici ove komponente su proveli na zadacima pružanja podrške na deminerskim radilištima "B" komponente kao i timu civilne zaštite za mašinsku pripremu zemljišta.
Ove poslove na području TK obavlja «A» komponenta tima civilne zaštite koju čine 4 pripadnika koji posjeduju sve odgovarajuće certifikate za rad sa neeksplodiranim ubojitim sredstvima i opremljeni su svom neophodnom opremom i sredstvima za rad.
Sva prikupljena minsko-eksplozivna i neeksplodirana ubojna sredstva uništavala su se na licu mjesta ako to okolnosti dozvoljavale ili se uništavanje vršilo na nekom od improviziranih mjesta – poligona za uništavanje NUS- a za što posjedujemo odgovarajuću saglasnost lokalnih organa vlasti. Skladištenje radne eksplozivne materije riješeno je zahvaljujući razumijevanju organa vlasti općine Banovići u prostorijama unutar kruga Rudnika mrkog uglja Banovići, a kojima sada gazduje Općinska služba civilne zaštite.
U toku izvještajnog perioda pripadnici “A” komponenta su realizirali 570 zadatka što potvrđuje da još uvujek postoje značajne količine NUS-a koje predstavljaju stalnu opasnost i koje je nužno što prije bezbjedno uništiti i učiniti životno okruženje sigurnijim za normalan život i rad.
Zahvaljujući dobroj koordinaciji između Kantonalne uprave i općinskih službi civilne zaštite, a posebno pojedincima koji su zaduženi za ovu problematiku, ostvaren je ovako dobar rezultat.
Kao period sa najintenzivnijim prikupljanjem NUS-a i dalje se može izdvojiti proljeće i jesen kada stanovništvo najviše vremena provodi obrađujuću zemljište i pribavlja ogrevno drvo.

Pregled prikupljenog i uništenog NUS-a za period 01.03. – 31.12.2010. godine

Naziv sredstva
Jedinica
mjere
Mart
Apr
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
UKUPNO
Municija manjeg kalibra
kom
222
399
323
154
572
646
392
789
693
526
4.716
Municija većeg kalibra
kom
1
38
0
0
8
5
15
4
20
0
91
Ručne bombe - razne
kom
49
67
52
35
42
70
48
34
54
24
475
Projektili - razni
kom
46
26
15
7
6
34
44
4
11
4
197
Pješadijske mine - razne
kom
4
4
6
4
4
8
29
19
2
0
80
Tenkovske mine - razne
kom
2
2
1
1
1
2
4
0
3
0
16
Tromblonske mine - razne
kom
4
8
0
12
6
7
8
12
4
7
68
Rakete - "Osa", "Zolja", "Munja"
kom
2
0
3
2
2
2
0
0
0
1
12
Upaljači - razni
kom
0
1
0
0
3
0
5
0
0
0
9
Ostalo (okviri, kapisle)
kom
0
4
0
2
0
0
50
0
22
0
58
Trotilski meci
(100,200,500 gr)
kom
0
0
3
0
0
0
0
0
16
0
19
UKUPNO
kom
330
549
404
217
644
774
595
862
825
562
5.741

Naziv sredstva
Jedinica
mjere
Mart
Apr
Maj
Juni
Juli
Aug Sep
Okt
Nov
Dec
UKUPNO
Eksplozivi - razni
kg
0,0
0,8
0,3
0
0
0
5
0
0
0
6,1


Znači, tokom trajanja XII faze pripadnici "A" komponente su neutralisali 5.741 komad raznog zaostalog NUS i 6,1 kg eksploziva raznih vrsta. Od osnutka tima (I – XII faza) neutralisano je 426.081 komad NUS-a i 1.147,6 kg raznih vrsta eksploziva.

"B" komponenta –deminiranje terena ( čišćenje i tehničko izviđanje)

Druga komponenta tima civilne zaštite za deminiranje zadužena za pregled i čišćenje kontaminiranih terena sastoji se od 10 pripadnika razne specijalnosti i u toku ove godine bila je angažirana na pregledu i čišćenju vitalnih objekata i poljoprivrednih površina u više općina TK.

Tabelarni prikaz angažmana deminerskog tima CZ po općinama

Rbr
Općina
LOKACIJA - naziv projekta Namjena
PM
AKCIJA
Ukupno završeno
m2
1
Gračanica Spreča - Grabovac Put i poljoprivreda
TI
6.624
2
Tuzla NNM Toromani Okućnice i poljopr.
čišćenje
3.170
3
Teočak Jasikovac-Podšajtovci Put i poljoprivreda
čišćenje
3.442
4
Kalesija Kazi tuk 1. Poljoprivreda
TI
58.718
5
Živnice Izvor Jazavac Vodovod
čišćenje
5.371
6
Gračanica Obala i korito rijeke Spreče 2.  
TI
77.325

Tokom izvođenja deminerskih radova pronađene su slijedeće vrste i količine mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava:
- PMR-2A .................................9 kom.
- PMA-3 ...................................3 kom.
- NUS .......................................2 kom.
Sukladno usvojenoj Listi prioriteta za rad "B" konponente tima civilne zaštite za period Faze XII možemo konstatirati da je izvršenje u okviru zacrtanih planskih veličina. Posebno je značajno da su realizirani zadaci koji su dugo bili na listama prioriteta, te kao takvi prdstavljali stvarnu potrebu lokalnih zajednica za njihovom realizacijom. Ovaj rezultat ostvaren je maksimalnim angažmanom svih pripadnika u timu, a dobra saradnja sa Sektorom za deminiranje i uklanjanje NUS-a Federalne uprave civilne zaštite kada je u pitanju angažiranje POEK, a posebno Mašinskog i PLANT tima civilne zaštite bila je od presudnog značaja za dostignutu deminiranu površinu.

Računajući period od osnutka tima može se konstatirati da je na području Tuzlanskog kantona "B" komponenta tima civilne zaštite uz pomoć Mašinskog, POEK i PLANT tima Federalne uprave civilne zaštite deminirala površinu terena od 671.017,00 m2. Obzirom da su ovom timu, po pravilu, dodjeljivani zadaci male površine i nezanimljivi za komercijalne organizacije i kompanije sveukupni učinak se ocjenjuje kao vrlo zadovoljavajući.

"BRZI ODGOVOR" - izvlačenje nastradalih osoba iz minskih polja

Tokom 2010. godine nije bilo angažiranja pripadnika tima civilne zaštite na izvlačenje nastradalih osoba iz minskih polja (BRZI ODGOVOR). To je prva godina od osnutka tima u kojoj nije bili djelovanja u sklopu ove operacije.
U proteklom periodu bilježimo 35 intervencija pripadnika tima na izvlačenju nastradalih osoba iz minskih polja.
Na našem Kantonu bilježimo još minskih nesreća sa tragičnim posljedicama u kojima nije bilo angažiranja pripadnika tima civilne zaštite.
Prema podacima sa kojima raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do danas bilježimo preko 200 minskih nesreća na području svih općina Tuzlanskog kantona u kojima je smrtno stradalo 110, a teže i lakše ranjeno 126 osoba.

Čišćenje ostataka u ratu porušenih objekata– PLANT tim civilne zaštite

Temeljem planiranih aktivnosti o angažiranju PLANT tima civilne zaštite na poslovima uklanjanja ostataka ruševina na objektima van minskih polja i pružanja pomoći u procesu izvođenja deminerskih radova, u periodu od 28.04 – 25.05.2010. godine ovaj tim je izvodio aktivnosti na području Tuzlanskog kantona.
Pored planiranih aktivnosti na čišćenju kuća na području općine Kalesija, pripadnici tima su bili angažirani kao ispomoć na deminerskom zadatku ID 12842 „NNM Toromani“ na području općine Tuzla.
Tokom izvođenja radova na području općine Kalesija u MZ Jeginov Lug očišćeno je 14 porodičnih kuća i stvoreni uvjeti za početak njihove ponovne izgradnje.
U pružanju pomoći pripadnicima PLANT tima bili su angažirani predstavnici Federalne i Kantonalne uprave civilne zaštite, te općinske službe civilne zaštite Kalesija i lokalni organi vlasti.
Od 2003. godine, kada bilježimo prvi dolazak ovoga tima na naš kanton, očišćen je 131 objekat i pružena potpora u procesu deminiranja na 5 deminerskih zadataka.

Deminiranje na području TK u izvedbi drugih organizacija i kompanija

Na realizaciji projekata u toku 2010. godine na poslovima deminiranja, pored tima civilne zaštite i deminerskih timova OS BiH, bilježimo pojačan angažman i drugih domaćih i stranih kompanija i organizacija kao što su: NPA, UG Demira, BH Demining, Pro Vita, Stopmines, CIDC i dr.
Tokom izvještajnog perioda potpisani su ugovori o sufinansiranju projekata deminiranja i trajnog obilježavanja, a njihova realizacija će biti obavljena naredne deminerske sezone. Udruživanjem vlastitih sredstava (općina i kanton) i sredstava Međunarodnog fonda ITF omogućeno je realiziranje projekata deminiranja na području općina Banovići, Kalesija, Lukavac, Sapna i Tuzla i jednog prijekta trajnog obilježavanja na području općine Gračanica.Generalno se može reći da je i ove godine nastavljen trend povećanja deminiranih površina na
području Tuzlanskog kantona.

Rbr
ID
DEM
LOKACIJA - naziv projekta
Općina
PM
AKCIJA
Izvođač
Početak
radova
Završetak
radova
Ukupno završeno

1.

12750

 MZ Treštenica 2C

Banovići

T I

 OS BiH

 02.03.10.

 

0

2.

 12832

 Turija Selo mira 3A

Lukavac

T I

 OS BiH

 23.03.10.

09.07.10.

78.164,18

3.

 12837

 Spreča Grabovac 

Gračanica

T I

 FUCZ/KUCZ

 24.03.10.

23.04.10.

6.625,51

4.

 12831

 Turić – Vukuša

Gradačac

čišćenj

 OS BiH

 26.03.10.

14.09.10.

34.413,85

5.

12779

 Stanić Rijeka, z. škola

Doboj-I

čišćenj

Intersos

 02.04.10.

24.09.10.

28.599,81

6.

12812

 Ob.i korito r. Spreče 8.

Gračanica

T I

UXB

19.04.10.

11.08.10.

40.363,08

7.

12842

 NNM Toromani,

Tuzla

čćenj

FUCZ/KUCZ

26.04.10.

09.06.10.

3.170,00

8.

12816

 Izvor Stijena-Stražba 2

Sapna

T I

UXB

13.05.10.

24.06.10.

53.631,00

9.

12868

 Ob.i korito r.Spreče 11

Gračanica

čišćenj

Tornado

17.05.10.

11.08.10.

6.229,11

10.

12885

 Jasikovac-Podšajtovci 

Teočak

čćenj

FUCZ/KUCZ

08.06.10.

28.07.10.

3.442,00

11.

12876

 Izvor Stijena-Stražba 1

Sapna

čišćenj

UXB

01.06.10.

20.08.10.

35.005,66

12.

12875

 Ob.i korito r.Spreče15

Gračanica

T I

Detektor

16.06.10.

24.08.10.

66.479,00

13.

12858

 LZ Turić G:Bukvik

Gradačac

čišćenj

Stopmines

17.06.10.

03.08.10.

35.067,00

14.

12897

 Donji Skuglić- deponija

Gradačac

čišćenj

OS BiH

24.06-10

14.09.10.

12.400,00

15.

12815

 Izvor Stijena-Stražba 3

Sapna

T I

UXB

28.06.10.

30.07.10.

113.396,00

16.

12814

 Izvor Stijena.Stražba 4

Sapna

T I

UXB

28.06.10.

20.08.10.

72.088,00

17.

12899

 Porebrice 3.

Gradačac

T I

BH Deminin

01.07.10.

21.09.10.

89.080,00

18.

12905

 MZ Orahovica Badinovići

Lukavac

čišćenj

Provita

05.07.10.

06.09.10.

14.455,00

19.

12859

 LZ Turić Sionice Prvak.

Gradačac

čišćenj

Stopmines

06.07.10.

20.08.10.

16.197,00

20.

12860

 LZ Turić-Liporašće-Sionica

Gradačac

T I

Stopmines

08.07.10.

20.08.10.

49.209,00

21.

12867

 Obala i korito r.Spreče 16.

Gračanica

T I

NN Ivša

16.07.10.

12.08.10.

16.336,00

22.

12810

 Put Gračanica Sočkovac

Gračanica

T I

UXB

23.07.10.

26.08.10

80.154,00

23.

12902

 Tramošnica G. Liporašće 2.

Gradačac

T I

BHDemining

05.08.10.

21.09.10.

19.468,71

24.

12866

 Obala i korito r.Spreče 17.

Gračanica

T I

NN Ivša

06.08.10.

12.08.10

8.327,73

25.

12849

 LZ Turić – Vukuša 1.

Gradačac

T I

OS BiH

11.08.10.

02.12.10.

145.702,00

26.

12557

 Kazin tuk 1.

Kalesija

T I

FUCZ/KUCZ

11.08.10

13.10.2010.

58.718,31

27.

12927

 Obala i korito r. Spreče 6.

Gračanica

T I

Amfibia

24.08.10.

15.09.10.

10.041,23

28.

12926

 Obala i korito r. Spreče 7.

Gračanica

T I

Amfibia

24.08.10.

15.09.10.

15.842,00

29.

12937

 Vijenac stambene 1.

Lukavac

T I

Provita

06.09.10.

11.11.10.

17.027,87

30.

12942

 Istočni lateralni kanal 2.

Gradačac

čišćenj

Demira

17.09.10.

02.11.10.

17.886,00

31.

12950

 Skipovac Brđani 3.

Gračanica

T I

Point - Brčko

26.09.10.

09.11.10.

53.152,80

32.

12935

 Tramošnica - Visivi 2. 

Gradačac

T I

OS BiH

29.09.10.

 

0

33.

12908

 MZ Tupkovići Izvor Jazavac

Živinice

čćenj

FUCZ/KUCZ

14.10.10.

23.11.10.

5.371,00

34.

12956

 DVD 10kV za STS Okresa

Srebrenik

čišćenj

Provita

18.10.10

 

0

35.

12967

 Luke

Teočak

čišćenj

Ivša

04.11.10.

13.11.10.

4.762,00

36.

12968

 Luke 1.

Teočak

T I

Ivša

04.11.10.

 

0

37.

12957

 Sižje – Kablov. televizija

Lukavac

čišćenj

Ivša

01.11.10.

05.11.10.

235,00

38.

12963

 Ada

Banovići

 T I

Demira

22.11.10.

09.12.10.

32.561,00

39.

12974

 LZ Turić-Duge njive,

Gradačac

čišćenj

UEM

23.11.10.

 

0

40.

12418

 Baljkovica – Pravosl. groblje

Sapna

T I

FUCZ/KUCZ

29.11.10.

 

0

41.

12975

 Kojići-okućnice 2.

Gračanica

T I

CIDC

03.12.10.

 

0

42.

12976

 D.Skipovac šuma Gušta 1.

Gračanica

čišćenj

CIDC

03.12.10.

 

0

43.

12977

 G.Skipovac Topalovići 2.

Gračanica

T I

CIDC

03.12.10.

 

10.234,05

44.

121979

 Kojići

Gračanica

čišćenj

CIDC

03.12.10.

 

0

 
UKUPNO ZAVRŠENO
1.253.834,9

Napomena: PM akcija - Protivminska akcija; TI - Tehničko izviđanje terena

U toku 2010. godine protuminskim akcijama tretirane su slijedeće površine terena:

Protuminska akcija
Broj projekata

Površina m2

čišćenje
14 projekata
217.233,43
tehničko izviđanje
21 projekata
1.036.601,47
U K U P N O:
35 projekata
1.253.834,90

Pregled broja deminiranih zadataka i površina po izvođaču radova:

IZVOĐAČ
Broj projekata
Površina
m2
Procenat
%
OS BiH
4
270.680,03
22
FUCZ
5
77.326,72
6
OSTALI
26
905.828,05
72
UKUPNO
35
1.253.834,90
100


IV Obilježavanje minskih polja

Pored trajnog obilježavanja sumnjivih površina u sklopu projekata koji su bili predmet izvođenja deminerskih radova, tokom ove godine, kao i ranije, svakodnevno se vrši hitno obilježavanje rizičnih površina koje su izvodili predstavnici RU BHMAC-a i uglavnom osobe iz struktura civilne zaštite. Kao najznačajniji i najveći projekat koji je realiziran na obilježavanju minskih polja je projekt na području općine Lukavac. Neime, postavljanje trajnih upozoravajućih znakova obavljeno je u MZ Jaruške na 4 lokacije (153 znaka) i MZ Sižje na 2 lokacije (37 znakova). Također, postavljeno je i 8 bilbord plakata. Projektom je predviđeno da se na kraju realizacije ovoga projekta obave prigodna predavanja za rizične grupe (školska djeca, lovci, ribolovci i poljoprivrednici) na temu „Uzoravanje na opasnost od mina“. Sveukupne radove na ovom zadatku obavili su predstavnici kompanije „Posavina bez mina“.

POVRATAK