PREGLED PRIKUPLJENOG I UNIŠTENOG NUS-A Z A PERIOD 06.02.2009. - 31.12.2009. GODINE

Naziv sredstva
Jedinica
mjere
Feb
Mart
Apr
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
UKUPNO
Municija manjeg kalibra
kom
514
701
3.555
290
1.108
657
0
466
2.369
6.558
0
16.218
Municija većeg kalibra
kom
18
1
14
5
10
14
0
3
15
8
1
89
Ručne bombe - razne
kom
82
78
74
41
97
75
0
14
25
106
52
644
Projektili - razni
kom
4
17
17
15
8
27
0
2
5
10
23
128
Pješadijske mine - razne
kom
10
4
2
9
6
16
0
4
3
10
4
68
Tenkovske mine - razne
kom
0
0
2
1
2
0
0
1
0
1
1
8
Tromblonske mine - razne
kom
7
17
21
10
14
9
0
0
6
16
4
104
Rakete - "Osa", "Zolja", "Munja"
kom
4
2
5
2
3
0
0
1
2
0
0
19
Upaljači - razni
kom
0
0
0
0
0
20
0
1
0
0
0
21
Ostalo (okviri, kapisle)
kom
5
0
3
1
1
22
0
1
0
0
0
33
Trotilski meci (100,200,500 gr)
kom
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
UKUPNO
kom
644
820
3.693
374
1.249
841
0
493
2.425
6.709
85
17.333

 

Naziv sredstva
Jedinica
mjere
Feb
Mart
Apr
Maj
Juni
Juli
Aug Sep
Okt
Nov
Dec
UKUPNO
Eksplozivi - razni
kg
0
0,5
0
0
0
8,8
0
0
0
0
0
9,3
UKUPNO
kg
0
0,5
0
0
0
8,8
0
0
0
0
0
9,3

 

Napomena: U mjesecu januaru nije vršeno prikupljanje i uništavanje NUS-a zbog kolektivnog godišnjeg odmora pripadnika "A" komponente TUN tima za uništavanje NUS-a. U prvom dijelu augusta pripadnici "A" komponente TUN tima za uništavanje NUS-a su koristili drugi dio godišnjeg odmora a u drugom dijelu augusta su bili angažirani kao potpora na deminerskom zadatku "Kazin Tuk I".

POVRATAK