PREGLED PRIKUPLJENOG I UNIŠTENOG NUS-A Z A PERIOD 01.06.2010. - 30.06.2010. GODINE

Naziv sredstva
Jedinica
mjere
Mart
April
Maj
Juni
UKUPNO
Municija manjeg kalibra
kom
222
399
323
154
1.098
Municija većeg kalibra
kom
1
38
0
0
39
Ručne bombe - razne
kom
49
67
52
35
203
Projektili - razni
kom
46
26
15
7
94
Pješadijske mine - razne
kom
4
4
6
4
18
Tenkovske mine - razne
kom
2
2
1
1
6
Tromblonske mine - razne
kom
4
8
0
12
24
Rakete - "Osa", "Zolja", "Munja"
kom
2
0
3
2
7
Upaljači - razni
kom
0
1
0
0
1
Ostalo (okviri, kapisle)
kom
0
4
0
2
6
Trotilski meci (100,200,500 gr)
kom
0
0
3
0
3
UKUPNO
kom
330
549
404
217
1.499


Naziv sredstva
Jedinica
mjere
Mart
April
Maj
Juni
UKUPNO
Eksplozivi - razni
kom
0,0
0,8
0,3
0,0
1,1
UKUPNO
kom
0,0
0,8
0,3
0,0
1,1

Napomena: U januaru i februaru nije vršeno prikupljanje i uništavanje NUS-a zbog neriješenog radno-pravnog statusa deminera

POVRATAK