PREGLED PRIKUPLJENOG I UNIŠTENOG NUS-A Z A PERIOD 01.01.2012. - 31.07.2012. GODINE

Naziv sredstva
Jed.
mj.
Januar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
UKUPNO
Municija manjeg kalibra
kom
344
43
2.351
200
50
21
3.009
Municija većeg kalibra
kom
2
19
42
16
79
Ručne bombe - razne
kom
30
44
60
37
46
29
241
Projektili - razni
kom
2
5
32
30
8
3
80
Pješadijske mine - razne
kom
2
3
12
2
2
3
24
Tenkovske mine - razne
kom
2
1
1
4
Tromblonske mine - razne
kom
2
3
8
8
9
2
32
Rakete - "Osa", "Zolja", "Munja"
kom
1
5
10
3
1
20
Upaljači - razni
kom
10
10
20
Ostalo (okviri, kapisle)
kom
4
3
2
2
4
15
Trotilski meci (100,200,500 gr)
kom
1
2
2
3
UKUPNO
385
104
2.501
344
118
80
3.527


Naziv sredstva
Jedinica
mjere
Mart
April
Maj
UKUPNO
Eksplozivi - razni
kg
0,3
1,0
0,25
1,55

Napomena: U februaru nije vršeno prikupljanje i uništavanje NUS-a

POVRATAK