AKTUELNOSTI


Obavjetenje o auriranju internet stranice Kantonalne uprave civilne zatite

Tuzla, 30.12.2021.

Potovani,

izvjesno vrijeme internet stranica Kantonalne uprave civilne zatite nije bila aurirana zbog tehnikih problema. Obavijeteni smo da je od danas ponovo mogue vriti auriranje sadraja na stranici.
Nadamo se da u narednom periodu nee biti novih tehnikih problema i da e stranica ponovo biti redovno aurirana.


Vlada TK usvojila aurirani Plan zatite i spaavanja

Tuzla, 28.12.2021.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila aurirani Plan zatite i spaavanja Tuzlanskog kantona.
To je operativni dokument kojim se definiraju obaveze nadlenih u ovoj oblasti u kojem se nalaze mjere zatite i spaavanja po svim fazama, a definisan je i nain saradnje sa ostalim nivoima vlasti.
U skladu sa lanom 66. Uredbe o sadraju i nainu izrade Planova zatite i spaavanja od prirodnih i drugih nesrea i planova zatite od poara, Plan zatite i spaavanja od prirodnih i drugih nesrea Tuzlanskog kantona podlijee obavezi redovnog auriranja koje se vri onda kada se u odgovarajuoj procjeni ugroenosti ili u programu zatite i spaavanja, izvre izmjene sutinskog karaktera koje utiu na promjenu rjeenja utvrenih u planu. Kantonalna uprava civilne zatite je izvrila inoviranje i dogradnju postojee Procjene ugroenosti od prirodnih i drugih nesrea. Auriranje plana zatite i spaavanja se odnosi i na sve izmjene podataka koje se dese u pojedinim prilozima plana zatite i spaavanja, kao to su personalne evidencije, promjene adrese, brojeva telefona, ukidanje ili osnivanje pojedinih jedinica civilne zatite ili slubi zatite i spaavanja i drugi podaci. Auriranje plana zatite i spaavanja sastoji se u tome to se u odgovarajuim dokumentima plana zatite izvre izmjene samo onih pitanja kod kojih je dolo do promjena u procjeni ugroenosti i drugim dokumentima, pa se rjeenja u planu zatite i spaavanja prilagoavaju izmjenama izvrenim u tim dokumentima.(Prilog RTV TK)


Potpisani ugovori o dodjeli finansijskih sredstava

Tuzla, 08.12.2021.

Danas su u prostorijama Kantonalne uprave civilne zatite potpisani ugovori sa predstavnicima slubi civilne zatite opina i gradova s podruja Tuzlanskog kantona.
Kantonalna uprava civilne zatite Tuzlanskog kantona je poetkom oktobra raspisala javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava prikupljenih iz posebne naknade za zatitu i spaavanje. Na javni poziv su se prijavile sve opinske/gradske slube civilne zatite sa podruja Tuzlanskog kantona.

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje opremanja sistema zatite i spaavanja. Odobreno je ukupno neto vie od 560 hiljada konvertibilnih maraka, s tim da su lokalne zajednice dune osigurati 50 posto novca ukupne vrijednosti projekata koje su kandidovali. Dodijeljeni iznosi su razliiti, ovisno o kandidiranim projektima.(Prilog RTV TK)


Vlada TK prihvatila Informaciju o pripremljenosti za zimsko odravanje puteva

Tuzla, 30.11.2021.

Na danas odranoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zatite o pripremljenosti za zimsko odravanje puteva, na podruju TK, u sezoni 2021./2022. godina. Kako se u informaciji navodi, kada su u pitanju regionalni putni pravci svi Izvoai radova su firme sa podruja TK i svi su i sa aspekta mehanike pripremljenosti i sa aspekta ljudstva i posipnog materijala pripremljeni za predstojeu zimsku sezonu. Pripremljenost i nain organizovanja za zimsko odravanje gradskih ulica, lokalnih i drugih nekategorisanih puteva razliiti su od opine do opine, ali se moe konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvaniji poslovi, u vezi sa zimskim odravanjem puteva, obave to efikasnije. JP Ceste Federacije BiH na vrijeme je sklopilo ugovore za zimsko odravanje magistralnih puteva na podruju TK. Angairane su 3 kompanije koje raspolau sa odgovarajuom mehanizacijom i drugim sredstvima za ovu vrstu poslova. Ukoliko poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angaovanje odabranih firmi na zimskom odravanju puteva, u uslovima normalanog intenziteta snijenih padavina, nee biti veih problema u odvijanju saobraaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima, na podruju TK, u zimskom periodu, zakljuuje se u danas prihvaenoj informaciji.


Saglasnost Vlade za dodjelu jednokratne novane pomoi opini Sapna

Tuzla, 12.10.2021.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Kantonalnog taba civilne zatite o dodjeli jednokratne novane pomoi u iznosu od 15.000 KM opini Sapna za hitne intervencije u sanaciji teta uzrokovanih djelovanjem prirodne nesree izazvane suom u 2021. godini.

Na prijedlog Opinskog taba civilne zatite Sapna, opinski naelnik je 24.8.2021. godine donio odluku kojom proglaava stanje prirodne nesree uzrokovane suom i nedostatkom vode za snabdijevanje stanovnitva na prostoru cijele opine Sapna. Dugotrajna sua na podruju opine stvorila je probleme, naroito sa vodosnabdijevanja graana pitkom vodom. Nestaica vode prisutna je na podruju cijele opine Sapna od mjeseca juna, a stanje se dodatno pogoralo jer su presuila dva izvora kojim su se snabdjevali graani mjesnih zajednica Sapna i Kraljevii.

Dugotrajna sua na podruju opine stvorila je probleme, naroito sa vodosnabdijevanja graana pitkom vodom. Nestaica vode prisutna je na podruju cijele opine Sapna od mjeseca juna, a stanje se dodatno pogoralo jer su presuila dva izvora kojim su se snabdjevali graani mjesnih zajednica Sapna i Kraljevii.

Kantonalna komisija za procjenu teta TK, odrala je svoju redovnu sjednicu, na kojoj je razmatran Zahtjev za dodjelu finansijske pomoi za hitne intervencije u toku trajanja prirodne nesree izazvane suom iz 2021. godine. Komisija je nakon razmatranja Zahtjeva, predloila Kantonalnom tabu da se pomenutoj opini dodjele finansijska sredstva u visini od 15.000 KM. Kantonalni tab je navedeni prijedlog usvojio i uputio Vladi TK na davanje saglasnosti.


Primopredaja deminirane povrine na lokalitetu Lendii, Grad Graanica

Graanica, 11.10.2021.

Danas je izvrena primopredaja deminirane povrine na lokalitetu Lendii, Grad Graanica. Deminirano je 654.510 metara kvadratnih. Demiminranje ove povrine je od posebne vanosti zbog toga to se nalazi u blizini stambenog naselja i industrijske zone.(Prilog RTV TK)


Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik dobila novo vatrogasno vozilo.

Srebrenik, 8.9.2021.

Na prigodan nain u Srebreniku je obiljeeno uruenje novog savremenog navalnog vatrogasnog vozila koje je Grad Srebrenik nabavio za potrebe Profesionalne vatrogasne jednice. Radi se o vozilu domae proizvodnje napravljenom po najviim standardima a njegova vrijednost je 410 000 KM.
Ovo je inae prva nabavka potpuno novog kamiona otkako postoji vatrogasna jedinica u Srebreniku, a njegove kljueve komandiru srebrenikih vatrogasaca uruio je gradonaelnik Srebrenika Nihad Omerovi.
N ovo vozilo uveliko e olakati rad vatrogascima i podii nivo kvaliteta samih intervencija te e generalno Srebrenik uiniti mjestom sigurnijeg ivljenja. Firma "Su-Ad" ivinice, koja se bavi proizvodnjom vatrogasnih vozila po visokim standardima, donedavno je iskljuivo proizvodila za izvoz, a Srebrenik je jedna od prvih lokalnih zajednica u BiH koja je prepoznala vanost i ulogu jednog ovakvog vozila u spaavanju ljudi i materijalnih dobara. Nakon sveanog uruenja kljueva, na platou pored Vatrogasnog doma upriliena je i kraa pokazna vjeba i prezentacija tehnikih mogunosti novog vatrogasnog vozila graanima Srebrenika kao i gostima irom BiH.


(Prilog RTV TK)


Saglasnost Vlade za dodjelu jednokratne novane pomoi opini Doboj Istok

Tuzla, 6.8.2021.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku Kantonalnog taba civilne zatite o dodjeli jednokratne novane pomoi u iznosu od 20.000 KM opini Doboj Istok za hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesree izazvane poplavom u 2021. godini.

Opinski naelnik Doboj Istoka je 19.7.2021. godine donio odluku kojom se proglaava stanje prirodne i druge nesree. Prema izvjetaju Opinske komisije za procjenu teta, poplavljeno je oko 120 ha zemljita, oteeno je 20 stambenih objekata a evakuirano je 70 stanovnika.

Kantonalna komisija za procjenu teta TK je razmatrala Zahtjev za dodjelu finansijske pomoi za hitne intervencije u toku trajanja prirodne nesree te je predloila Kantonalnom tabu da se opini Doboj Istok dodjele finansijska sredstva u visini od 20.000 KM. Kantonalni tab je navedeni prijedlog usvojio i uputio Vladi TK na davanje saglasnosti.


Vlada TK donijela Procjenu ugroenosti TK od prirodnih i drugih nesrea

Tuzla, 13.07.2021.

Vlada TK je donijela Procjenu o ugroenosti podruja Tuzlanskog kantona od prirodnih i drugih nesrea.

Ovaj dokument za cilj ima da analizira i procjeni sva pitanja vezana za izradu Plana zatite i spaavanja od prirodnih i drugih nesrea, i to da se procjene rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka prirodnih i drugih nesrea, da se procjene posljedice koje mogu nastati po ljude i materijalna dobra, da se utvrdi odgovarajua organizacija zatite i spaavanja u cilju spreavanja nastajanja nesrea, odnosno utvrivanje odgovarajue organizacije na spaavanju ljudi i materijalnih dobara, te da se izvri procjena potreba i mogunosti u obezbjeenju ljudskih i materijalnih potencijala potrebnih za ostvarivanje procijenjene organizacije zatite i spaavanja.

Zadnje auriranje ovog dokumenta je izvreno 2016. godine, a analizirajui Procjenu ugroenosti, Kantonalna uprava civilne zatite ocijenila je potrebnim da se izvri njeno ponovno auriranje, obzirom da su se u proteklom periodu desile znaajne promjene i okolnosti koje zahtijevaju auriranje i dogradnju procijenjenog stanja ugroenosti podruja Tuzlanskog kantona.Deminiranje releja Stolice

Tuzla, 14.7.2021.

Na osnovu zahtjeva JP ume TK pristupilo se intevrentom deminiranju lokacije biveg Radio-relejnog sistema na najveoj koti planine Majevica, Stolicama. Projekat je otvoren 8. jula ove godine a realizacija povjerena timovima Federalne uprave civilne zatite Oraje i Tuzla. Na osnovu potpisanih ugovora izmeu JP ume TK i ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva na ovoj lokaciji e biti izgraen novi radiotelevizijski relejni stup sa prateim objektima. Nosilac izgradnje objekta je Medijski centar Islamske zajednice u BIH.(Prilog RTV TK)


Sveano obiljeen Dan civilne zatite

Tuzla, 16.3.2021.

Sveanom sjednicom Kantonalnog taba civilne zatite u Tuzli je danas obiljeen Meunarodni dan civilne zatite. Meunarodna organizacija civilne zatite koja djeluje pri Ujedinjenim nacijama (ICDO), je formirana 1. marta 1972. godine, pa je taj dan odreen za obiljeavanje Svetskog dana civilne zatite.

Zbog pridravanja higijensko-epidemiolokih mjera, sjednici je prisustvovao ogranien broj gostiju, meu ostalima i predsjednik Skuptine TK Slaan Ili, ministri u Vladi TK, predstavnik Federalne uprave civilne zatite i dobitnici nagrada i priznanja.

Na poetku sveane sjednice prisutnima su se obratili komandant Kantonalnog taba, ministar unutranjih poslova u Vladi TK Midhat Dobrnji i naelnik Kantonalnog taba i direktor Kantonalne uprave Zoran Jovanovi. Prisutnima su se takoer obratili i Enes Memi ispred Federalne uprave civilne zatite i predsjednik Skuptine TK Slaan Ili.

Na sveanoj sjednici istaknutim pojedincima i organizacijama su dodijeljene nagrade i priznanja civilne zatite.(Prilog RTV TK)


ARHIVA VIJESTI