ARHIVA VIJESTI IZ 2013. GODINE
POTPISANI UGOVORI O DODJELI POMOĆI OPĆINAMA

U Tuzli je 26.12.2013. godine upriličeno svečano potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iz prethodnih godina. Općinama je dodjeljena pomoć u ukupnom iznosu od 600.000 KM, a sredstva su namjenskog karaktera i koristiće se za sufinansiranje projekata sanacije šteta nastalih djelovanjem prirodnih nesreća u iznosu od 250.000 KM i za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja, na području TK u iznosu od 350.000 KM. Sredstva su dodijeljena u skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu pomoći općinama iz neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Pri raspodjeli sredstava vodilo se računa o značaju pojedinih projekata za općine, principu solidarnosti prema ekonomski slabijim općinama, ali i princip udjela općina u ukupno prikupljenim sredstvima.

Na Javni poziv za raspodjelu neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 12 općina je dostavilo svoje zahtjeve za sufinansiranje projekata.


(Klikni na sliku za uvećani prikaz)


Regionalna saradnja u oblasti zaštite i spašavanja

Srebrenik, 23.12.2013. godine

Dana 21.12.2013. godine u Srebreniku su u uzvratnoj posjeti boravili predstavnici Područnog ureda Državne uprave zaštite i spašavanja Vukovar i Hrvatske gorske službe spašavanja Vinkovci. Posjeta je protekla u duhu prijateljske radne atmosfere kao nastavak ranije započete saradnje tokom našeg boravka u Vukovaru i Vinkovcima.

Opširnije


Održana 2. vanredna sjednica KŠCZ u 2013. godini

Tuzla, 23.12.2013. godine

Zbog prekomjernog zagađanje zraka u posljednjih nekoliko dana, koje je zabilježeno sistemom za praćenje kvaliteta zraka u općinama Banovići i Tuzla, danas je održana 2. vanredna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Direktor KUCZ upoznao je prisutne o aktivnostima i mjerama koje su poduzete po saznanju da je došlo do prekoraćenja granične vrijednosti koncentracije sumpordioksida od 500 µg/m3 za epizodu UZBUNE. Obavješteni su općinski načelnici Tuzle i Banovića, te je upućen zahtjev da Općinski štabovi civilne zaštite održe vanrednu sjednicu, upoznaju se sa situacijom i obavijeste Kantonalni štab o poduzetim aktivnostima.

Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Božo Antunović je prisutne informisao o rezultatima mjerenja kvaliteta zraka u posljednjih nekoliko dana. Zabilježene su visoke koncentracije sumpordioksida, koji je na pojedinim mjernim stanicama povremeno premašivao i trostruku graničnu vrijednost epizode uzbune. Jutrošnji podaci su ohrabrujući, koncentracija sumpordioksida u Tuzli je smanjena ispod graničnih vrijednosti za epizodu pripravnosti, dok je situacija u Banovićima još uvijek nepovoljna, pošto je zabilježena koncentracija sumpordioksida koja je iznad granice epizode pripravnosti od 350 µg/m3 .

Na prijedlog komandanta štana, usvojeni su slijedeći zaključci:

1. Zadužuje se Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice da aktivno prati i analizira rezultate mjerenja kvaliteta zraka na mjernim stanicama i o tome izvještava Kantonalnu upravu civilne zaštite i općinske službe civilne zaštite i realizira epizodu – PRIPRAVNOST u skladu sa potrebama.

2. Zadužuju se općinski štabovi civilne zaštite općina Tuzla i Banovići da održe vanredne sjednice, upoznaju se sa rezultatima mjerenja zagađenja zraka, poduzmu potrebne aktivnosti u skladu sa navedenim planom i o tome obavijeste Kantonalni štab civilne zaštite.

3. Kantonalni štab civilne zaštite će u skladu sa poduzetim aktivnostima od strane općinskih štabova civilne zaštite i rezultatima mjerenja zagađenosti zraka od strane Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, analizirati situaciju i ako bude potrebno, predložiti Vladi TK postupke u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka.

Prilozi:
- Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Sl. novine FBiH", broj: 1/12)
- Plan interventnih mjera u slučajevima izuzetka zagađenosti zraka, ("Sl. novine TK", broj: 6/12)


Održana 6. redovna sjednica KŠCZ u 2013. godini

Tuzla, 16.12.2013. godine

Održana je 6. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite na kojoj je razmatran slijedeći dnevni red:

1.
Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. redovne sjednice KŠCZ u 2013. godini
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević, sekretar KŠCZ)
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu 250.000,00 KM sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama za sufinansiranje saniranja dijela šteta nastalih djelovanjem prirodne ili druge nesreće, na području TK.
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
3.
Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za raspodjelu 350.000,00 KM sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja, na području TK.
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
4.
Informacija o sufinansiranom deminiranju na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
5. Tekuća pitanja
  a) Zahtjev za finansiranje izrade i promociju knjige „Zaštita i spašavanje u Federaciji BiH“
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)

Nakon što je usvojen zapisnik sa 5. redovne sjednice, KŠCZ je nakon razmatranju prijedloga Odluka, dao saglasnost za raspodjelu 600.000 KM sredstava posebne naknade u 2013. godini, kao pomoć općinama, i to: 250.000 KM za sufinansiranje saniranja dijela šteta nastalih djelovanjem prirodne ili druge nesreće i 350.000 KM za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja, na području TK. Pri raspodjeli sredstava vodilo se računa o značaju pojedinih projekata za općine, principu solidarnosti prema ekonomski slabijim općinama, ali i princip udjela općina u ukupno prikupljenim sredstvima. Na Odluku KŠCZ o dodjeli sredstava za sanaciju, saglasnost treba dati Vlada TK. Općinama će biti dodjeljena sredstva, za sanaciju:
- Banovići, 24.547,00 KM (Saniranje klizišta na putnom pravcu Elektroremont - Omazići)
- Čelić, 21.041,00 KM (Saniranje klizišta i lokalnih puteva na području općine Čelić; Sanacija oštećenog krova društvenog doma u MZ Ratkovići; Saniranje klizišta i odvodnja površinskih voda u MZ Gornji Humci)
- Doboj Istok, 21.041,00 KM (Uređenje lokalnog vodotoka „Dolić“ u MZ Klokotnica)
- Gračanica, 22.061,00 KM (Klizište na putu Gračanica-Lukavica i Klizište u MZ Doborovci)
- Gradačac, 24.547,00 KM (Klizište u ulici Esada Taslidžića; Klizište u MZ Mionica i Klizište u MZ Zeljina Donja)
- Kalesija, 17.534,00 KM (Klizište Crvena zemlja-Dubini; Klizište na rijeci Dubnici H. Polje; Klizište Zelina Vis i Klizište u naselju Ćive pored igrališta)
- Kladanj, 21.041,00 KM (Sanacija lokalnog puta za Nočajeviće; Sanacija lokalnog puta za Tarevo, Klizište MZ Turalići, lokalni put; Klizište na putu Kladanj-Brateljevići i Sanacija krova Vatrogasnog doma)
- Lukavac, 22.794,00 KM (Nužna sanacija Šikuljačke rijeke)
- Srebrenik, 24.547,00 KM (Sanacija gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Srebrenik nakon poplava i elementarnih nepogoda u 2013. godini)
. Tuzla, 26.300,00 KM (Sanacija klizišta „Slana banja“; Sanacija korita rijeke Joševica i Sanacija korita Dobrinjskog potoka)
- Živinice, 24.547,00 KM (Klizište u MZ Podgajevi-Zukići; Klizište u MZ Šerići; Klizište u MZ Priluk i Klizište u MZ Zelenika)

Sredstva za sufinansiranje projekata razvoja sistema zaštite i spašavanja u ukupnom iznosu od 350.000 KM će biti dodjeljena općinama:
- Banovići, 38.576,00 KM (Izrada Plana zaštite od požara na području općine Banovići i Uređenje korita rijeke Litve i Draganje (IZ))
- Čelić, 13.194,00 KM (Regulacija riječnog korita i mostova na rijeci Drenačici i mosta na rijeci Šibošnici)
- Doboj Istok, 37.678,00 KM (Prikupljanje i odvodnja oborinskih voda u naselju „Luke“, MZ Klokotnica i Izrada Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i požara i izrada Plana zaštite od požara općine Doboj Istok)
- Gračanica, 22.561,00 KM (Stavljanje u funkciju repetitora Straževac i Nivelisanje terena i zatvaranje pukotina)
- Gradačac, 36.631,00 KM (Interventne mjere na produbljenju , škarpiranju, čišćenju i popravci nasipa na vodotocima u općini Gradačac)
- Kalesija, 26.165,00 KM (Provođenje preventivnih mjera iz Programa razvoja općine – čišćenje rijeke Kalesijce)
- Kladanj, 23.675,00 KM (Izrada Procjene ugroženosti od požara i Čišćenje korita rijeke Suhe i Gostelje)
- Sapna, 37.678,00 KM (Regulacija korita rijeka Sapna)
- Srebrenik, 44.481,00 KM (Izgradnja Vatrogasnog doma i Izrada procjene ugroženosti od požara)
. Tuzla, 29.250,00 KM (Čišćenje korita rijeke Jale i čišćenje korita rijeke Soline)
- Živinice, 40.111,00 KM (Adaptacija vojnih objekata; Uređenje potoka Jelač; Uređenje potoka Jelah; Uređenje potoka Jelač II; Uređenje odvodnih kanala na putu M18 i Uređenje potoka u MZ D.Dubrave)

Pojedinačne odluke, u skladu sa ovom odlukom i važećim propisima, donijet će direktor Kantonalne uprave civilne zaštite, a nakon toga će se između Kantonalne uprave civilne zaštite i općine, kojoj je pomoć dodijeljena, zaključiti Ugovor o korištenju sredstava posebne naknade.

KŠCZ je upoznat sa Informacijom o sufinansiranom deminiranju na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini
. U cilju ubrzavanja procesa deminiranja i umanjenja opasnost od mina na području TK, KUCZ je u saradnji sa OSCZ nastavila projekat sufinansiranog deminiranja. Projekat je realizovan sa Evropskom Unijom i Ambasadom Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost realizovanog projekta u 2013. godini je 1.724.490,70 KM i deminiranih 1.011.292,46 m2 sumnjive površine. Kanton, općine i Rudnik krečnjaka Vijenac su u navedenom projektu učestvovali sa 203.851,70 KM ili sa 11,8 %. Ostvarena je direktna dobit u vrijednosti od 1.520.739,10 KM. Ukupno ostvarena korist lokalne zajednice kroz projekt sufinansiranog deminiranja u 2013. godini je 1.520.739,10 KM odnosno deminiranih 1.011.292,40 m2.

KŠCZ je donio Odluku o odobravanju 5.000 KM za izdavanje i promociju knjige “Zaštita i spašavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine“, autora Zdenka Tadića. Knjiga je rezultat višegodišnjeg istraživanja, sadrži u sebi iskustvo autora, kao prvog čovjeka civilne zaštite Tuzlanskog kantona, iskustva kolega u KUCZ i OSCZ u provođenju i izgradnji sistema zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Knjiga će biti štampana u dva dijela.
Prvi dio obrađuje nesreće koje se mogu dogoditi u Federaciji Bosne i Hercegovine, sistem zaštite i spašavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini, finansiranje zaštite i spašavanja, inspekcijski nadzor i nedostatke propisa i njihove primjene u zaštiti i spašavanju.
Drugi dio knjige je posvećen organizaciji zaštite i spašavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, njenom funkcioniranju i optimalizaciji, rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja, opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava, procjeni šteta i traženju pomoći.
Za troškove promocije knjige, koja će se obaviti pod pokroviteljstvom Kantonalnog štaba civilne zaštite, odobreno je 1.500 KM, a kao pomoć za izdavanje knjige odobreno je 3.500 KM.

KŠCZ je upoznat sa rezultatima 16. kantonalnog takmičenja iz programa "Upozoravanje na mine", koje je održano u Srebreniku. Domaćini takmičenja bili su Crveni križ Srebrenik i „Druga osnovna škola Srebrenik“. Suorganizator ovogodišnjeg takmičenja je Kantonalni štab civilne zaštite i Kantonalna uprava civilne zaštite. Prvo mjesto je osvojila ekipa  JU OŠ Vukovije, drugo mjesto zauzela je  ekipa JU OŠ Špionica iz Srebrenika, dok su se na treće mjesto plasirali  članovi ekipe JU OŠ Hasan Kikić iz Gradačca.
Također, KŠCZ je upoznat sa rezultatima XII Državnog takmičenje ekipa Crvenog križa iz pružanja prve pomoći koje je održano u Bijeljini. Na takmičenju je učestvovalo 11 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, od čega je 6 ekipa bilo iz kategorije podmlatka i 5 ekipa iz kategorije omladine. Crveni križ općine Banovići, koji su predstavljali Tuzlanski kanton i Federaciju BiH je imao predstavnike u obje kategorije. Ekipa podmlatka O.Š "Banovići" je osvojila drugo mjesto. Ekipa omladine Tim mladih "Telemark" CK Banovići osvojila je prvo mjesto. Ostvareni rezultat je plasirao ekipu omladine na Evropsko prvenstvo koje će se održati slijedeće godine u Belgiji.


UKLONJENA I UNIŠTENA TEŠKA GRANATA PRONAĐENA U GRADAČCU

Sarajevo, 13.12.2013. godine

Stručni tim Federalne uprave civilne zaštite je jutros, u saradnji s Kantonalnom upravom civilne zaštite i općinskim službama civilne zaštite iz Gradačca i Kalesije, kao i drugim organima Tuzlanskog kantona, uklonio i uništio neeksplodirani artiljerijski projektil velike razorne moći pronađen u općini Gradačac. Riječ je o teškoj minobacačkoj mini kalibra 250 mm, ukupne mase 70 kg, punjene s 20 kg eksploziva, što je ekvivalent tri haubičke granate kalibra 155 mm ili avionske bombe od 50 kg. Uz asistenciju MUP-a Tuzlanskog kantona, koji je osigurao pratnju duž cijele trase kretanja kolone, granata je u ranim jutarnjim satima transportovana na poligon za uništavanje Vis u Kalesiji, gdje je uništena primjenom jedne od najsavremenijih metoda. Pri tome su izbjegnute jaka detonacija i fragmentacija, kao i druge neželjene posljedice koje je ovo neeksplodirano ubojno sredstvo, veoma velike razorne moći, moglo izazvati za stanovništvo ili okoliš. Operacija je počela rano jutros u 5.30 sati, a završena je u 10.30 sati. Federalna uprava civilne zaštite zahvaljuje svim učesnicima ove operacije na iskazanom strpljenju i pridržavanju mjera zaštite čije su provođenje zahtijevali nadležni državni organi, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.


ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA U POVODU 130 GODINA POSTOJANJA I RADA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA U TUZLI

Tuzla, 12.12.2013. godine

U povodu 130 godina postojanja i rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla danas je u amfiteatru Katoličkog školskog centra održana Svečana sjednica društva. Dobrovoljno vatrogasno društvo je dio bogate istorije tuzlanskog vatrogastva čiji se počeci službeno vezuju za 1883. godinu, kada su nadležne austrougarske vlasti povrdile Statut DVD-a. Društvo bila jedina operativna vatrogasna snaga na ovom području sve do 1948. godine kada je od kadrova iz društva formirana Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla.

Predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla Ibrahim Hadžić je u svom obraćanju prisutnim prezentirao istorijski razvoj društva. U dugogodišnjem postojanju bilo je velikih uspona i padova, kroz društvo je prošao veliki broj članova raznih generacija i postignuti su dobri rezultati kako na operativnom planu djelovanja društva tako i na edukativnom planu. Društvo je bilo uključeno u sva zbivanja na području općine Tuzla. Društvo danas broji oko 50 članova od čega je oko 30 operativnih članova. Među njima je i dvadeset novih vatrogasca koji su u avgustu položili ispit.

Prisutnima su se obratili i Jozo Nišandžić, predsjedavajući općinskog vijeća Tuzle i komandant općinskog štaba CZ, Zdenko Tadić, direktor KUCZ, Mesud Jusufović, predsjednik Vatrogasnog saveza FBiH, Mirza Salihspahić, bivši predsjednik društva, Terzić Salih, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornja Tuzla. Ovom prilikom zaslužnim pojedincima su uručene nagrade, dok su novim vatrogascima uručeni certifikati o položenom ispitu.


ODRŽAN RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA
ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE

Tuzla, 09.12.2013. godine

U prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite održan je radni sastanak sa predstavnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sastanku su
prisustvovali direktor KUCZ Zdenko Tadić, pomoćnik direktora Dragan Pelemiš i šef Kantonalnog operativnog centra Kurbašić Elvedin, dok su oružane snage predstavljali Komandant 5.pješačke brigade brigadir dr.sc. Kenan Dautović, pukovnik Dragan Marić, pukovnik Ćerim Rastoder i Velida Džuzdanović-Osmanović.
U razgovoru je istaknuta važnost saradnje civilnih organa vlasti sa Oružanim snagama BiH, a naročito u podršci koju mogu pružiti oružane snage u suzbijanju posljedica prirodnih i drugih nesreća.
Dogovoreno je da se u toku mjeseca januara održi zajednički sastanak oružanih snaga i struktura civilne zaštite na kojem će se međusobno upoznati sa načinima funkcionisanja i resursima kojima raspolažu obje strane, te načinima na koje se može ostvariti saradnja u oblasti zaštite i spašavanja. U tom smislu je dogovoreno da se planira održavanje zajedničkih obuka i vježbi.VLADA TK PRIHVATILA INFORMACIJU O SUFINANSIRANOM DEMINIRANJU

Tuzla, 02. decembar 2013. godine

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju o sufinansiranom deminiranju na području TK u 2013. godini. Kantonalna uprava civilne zaštite je u cilju ubrzavanja procesa deminiranja i umanjenja opasnost od mina na području TK, u saradnji sa općinskim službama civilne zaštite, nastavila projekat sufinansiranog deminiranja i u 2013. Projekat je realizovan sa Evropskom Unijom i Ambasadom Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost realizovanog projekta u 2013. godini je 1.724.490,70 KM i deminiranih 1.011.292,46 m2 sumnjive površine. Kanton, općine i Rudnik krečnjaka Vijenac su u navedenom projektu učestvovali sa 203.851,70 KM ili sa 11,8 %. Ostvarena je direktna dobit u vrijednosti od 1.520.739,10 KM. Ukupno ostvarena korist lokalne zajednice kroz projekt sufinansiranog deminiranja u 2013. godini je 1.520.739,10 KM odnosno deminiranih 1.011.292,40 m2.

Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite Vlada Tuzlanskog kantona danas je postavila Sead Hasić, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede a novi članovi su Zvonimir Iveljić, ministar industrije, energetike i rudarstva i Emir Hujdurović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK


ODRŽAN TEMATSKI SASTANAK
"SARADNJA CIVILNE ZAŠTITE I ORUŽANIH SNAGA NA RADIOLOŠKO, HEMIJSKOJ I BIOLOŠKOJ ZAŠTITI GRAĐANA"

Živinice, 14.11.2013. godine

U sali za sastanke Općinskog vijeća Živinice održan je tematski sastanak "Saradnja civilne zaštite i oružanih snaga na radiološko, hemijskoj i biološkoj zaštiti građana". Na sastanku je obrađeno nekoliko tema:

1.

Sistem zaštite i spašavanja i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja u F BiH
(Izvjestilac: Mr.sc. Zdenko Tadić, KUCZ Tuzla)
2.
Radiološka, hemijska i biološka zaštita kao dio sistema zaštite i spašavanja
(Izvjestilac: Mr.sc. Dragan Pelemiš KUCZ Tuzla)
3.

Sistem radiološko, hemijske, biološke zaštite u Oružanim snagama BiH
(izvjestilac: Poručnik Radovan Rikić, OS BiH)
4. Primjena standardnih operativnih programa angažiranja Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge nesreće, u pružanju pomoći lokalnoj zajednici od radiološka, hemijske i biološke opasnosti.
(Izvjestilac: Predstavnik Ministarstva odbrane BiH)
5. Diskusija i donošenje zaključaka

Domaćin skupu na tematskoj sjednici u Živinicama bio je općinski načelnik mr.sci.Hasan Muratović, koji je pohvalio zajednički nastup civilnog sektora i oružanih snaga.
Direktor Kantonalne uprave CZ Tuzla mr.Zdenkko Tadić je istakao važnost saradnje sa Oružanim snagama BiH: "Sreća je da u našoj blizini, u Oružanim snagama BiH u Dubravama, imamo osposobljene jedinice za RBH zaštitu i pružanje odgovarajuće pomoći civilnom stanovništvu u BiH. Zajedno s njima danas održavamo tematski sastanak, čime smo dogovriti da na poziv općinskih službi civilne zaštite mogu odmah pružiti adekvatnu pomoć za eventualno spašavanje dobara i ljudskih života. U svakom slučaju, uz obradu navedenih tema, danas smo se međusobno bolje upoznali".


Izvršena primopredaja deminiranog terena na zadatku "Gojčin - Krčavine 1", općina Kalesija

Kalesija, 13. novembar 2013. godine

Danas je obavljena primopredaja deminiranog terena na zadatku "Gojčin - Krčavine 1", na području općine Kalesija. Rizična površina obrađena projektnom dokumentacijom se nalazila neposredno uz mjesne lokalne putne komunikacije i obuhvatala je prostor oko stambenih objekata u naselju Gojčin. Uvidom u dokumentaciju na ovom prostoru su zabilježena poslijeratna stradanja civila, a prema izjavama svjedoka i dostupnim zapisnicima iz prošlog rata sa sigurnošću se moglo pretpostaviti postojanje zaostalih mina i minskoeksolozivnih sredstava.
Realizacija projekta je dodijeljena Timu civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a, a sa radovima se započelo 18. juna 2013. godine uz angažman mašinskog tima civilne zaštite sa novom i starom deminerskom mašinom za mehaničku pripremu zemljišta. Također u više navrata je angažiran i POEK tim civilne zaštite. S ciljem bržeg okončanja zadatka, a i zbog smanjenog broja deminera u "B" timu Tuzla krajem mjeseca oktobra angažiran je i deminerski tim civilne zaštite iz Orašja. Tokom izvođenja radova pronađena su slijedeća minskoeksplozivna i neeksplodirana ubojita sredstva:
1. PROM ................ 1 kom.
2. PMA-3 ................17 kom.
3. PMR- 2A ...............5 kom.
Sva pronađena sredstva su uništena na licu mjesta od strane Tima civilne zaštite Tuzla "A". Završno uzorkovanje deminirane površine je obavljeno 13.11.2013. godine. Na kraju je obavljeno polutrajno obilježavanje površine koja se naslanja na rizičnu površinu u dužini od 200 metara. Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Federalne uprave civilne zaštite kao i inspektora RUBH MAC-a iz Tuzle. Ceremonija primopredaje deminirane površine obavljena je u srijedu 13.11.2013. godine, uz prisustvo organa lokalne vlasti, Regionalnog ureda BHMAC-a, Općinske službe CZ Kalesija, Federalne i Kantonalne uprave CZ i medija sa područja TK.


SKUPŠTINA TK USVOJILA PLAN ZAŠTITE OD POŽARA TK

Tuzla, 29.10.2013. godine

Skupština Tuzlanskog kantona je na svojoj 49. sjednici, održanoj 29.10.2013. godine, između ostalog razmatrala i usvojila nekoliko dokumenata Kantonalne uprave civilne zaštite. Na dnevnom redu Skupštine su se našli Plan zaštite od požara Tuzlanskog kantona, nacrt Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2013. do 2017. godine i Informacija i prijedlog mjera Kantonalne uprave civilne zaštite za ubrzanje poslova deminiranja na području Tuzlanskog kantona.
Plan zaštite od požara Tuzlanskog kantona će biti objavljen u Službenim novinama Tuzlanskog kantona. To je dokument koji služi za organizovan pristup pripremanju, organizovanju i provođenju zaštite od požara za organe vlasti i pravna lica koja su dužna donijeti Plan zaštite od požara. Plan zaštite se oslanja na procjenu ugroženosti od požara TK. Skupština je također usvojila i Prijedlog mjera za unapređenje zaštite od požara na području Tuzlanskog kantona.
Skupština je u formi nacrta usvojila Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2013. do 2017. godine. U postupku javne rasprave javnost i zainteresirana javnost mogu sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na nacrt.
Skupština TK usvojila je Informaciju i prijedlog mjera Kantonalne uprave civilne zaštite za ubrzanje poslova deminiranja na području kantona. Navedeni dokument ponudio je nekoliko mjera kojima bi se proces deminiranja na području TK ubrzao.


Poziv na 4. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u 2013. godini

Tuzla, 25.10.2013. godine

Dnevni red

1.

Izvod iz zapisnika sa 3. redovnog sastanka direktora sa rukovodiocima OSCZ
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević)
2.
Prijedlog mjera za ubrzanje poslova deminiranja na području TK:
  a) Informacija o sufinansiranom deminiranju u 2013. godini. (izvjestilac: Zdenko Tadić)
  b) Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja na području TK za period januar-oktobar 2013. godine. (izvjestilac: Benedin Pejić)
  c) Prijedlog mjera za ubrzanje poslova deminiranja na području TK. (izvjestilac: Zdenko Tadić)
  (izvjestilac: Zdenko Tadić)
3.

Prijedlog mjera za unapređenje zaštite od požara na području TK
(izvjestilac: Zdenko Tadić)
4. Prikupljanje podataka za ličnu kartu o zaštiti i spašavanju općina TK. (Izvjestilac: Dragan Pelemiš)
5. Tekuća pitanja

Sastanak će se održati u Sali za sastanke Pedagoškog zavoda Tuzla (OŠ Kreka)
u ponedjeljak, 28.10.2013. godine sa početkom u 14,00 sati.


Poziv na 5. redovnu sjednicu KŠCZ u 2013. godini

Dnevni red

1.
Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 4. redovne sjednice KŠCZ u 2013. godini
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević, sekretar KŠCZ)
2. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli pomoći općinama za sufinansirano deminiranje u 2013. godini
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
3.
Razmatranje i davanje Mišljenja na operativni plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period 01.04.2013. - 30.09.2013. godine
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević, str. saradnik za ek. fin. poslove KUCZ)
4.
Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju sredstava za opremanje KOC KUCZ kao rezervnog operativno-komunikacijskog centra BiH 112, u skladu sa Sporazumom koji su potpisali Vlada TK i Ministarstvo sigurnosti BiH i KŠCZ
(izvjestilac: Elvedin Kurbašić, šef Kantonalnog operativnog centra u KUCZ)
5. Tekuća pitanja

Sastanak će se održati u Sali za sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u četvrtak 24.10.2013. godine sa početkom u 15,00 sati.

(Napomena: materijali za sjednicu članovima štaba su dostavljeni putem e-maila)


Oktobar - Mjesec zaštite od požara

Vezani tekstovi:
- Aparat za gašenje početnog požara

- Gašenje požara

Sigurna kuća

Ovako možete u svojoj kući ili stanu znatno smanjiti opasnost od požara.
Kratkim požarno-preventivnim pregledom i razmišljanjem možete pomoći da se izbjegne katastrofa.

1. Ne pušite nikada u krevetu. Ne ostavite nikada zapaljenu cigaretu bez nadzora.
2. Prenosive grijalice postavite tako da imaju slobodnog prostora.
3. Ne ostavljajte upaljene svijeće, jer možete zaspati prije nego li se one ugase.
4. Kuhinja: Broj 1 za kućne požare. Održavajte štednjak i peć čistim. Odstranite ostatke masnoće. Nemojte držati lako zapaljive predmete u blizini izvora topline (pećima, štednjacima, mikrovalnim pećnicama)
5. Ako u ormariću u kuhinji postoji rasvjetno tijelo, nemojte u blizini držati odjeću. Ne dozvolite djeci da se igraju u ormarima.
6. Ako ulje ili mast na peći gori, ne skidajte tavu s peći ili gasite vodom. Požar ugasite dekom.
7. Ne ostavljajte hranu koja kuha nikada bez nadzora. Drške okrenite tako da ih djeca ne dosegnu. Pri kuhanju ne nosite široku odjeću.
8. Ne priključujte nikada više od jednog kućnog aparata na električni priključak (opasnost od pregrijavanja).
9. Redovito provjeravajte utičnice i kabele zbog eventualnog oštećenja. Grijače elemente održavajte čistim.
10. Provjerene aparate za gašenje požara u kuhinji držite u blizini ulaznih vrata i na svakoj etaži vaše kuće. Provjerite rok valjanosti.
11. Upaljene svijeće ne ostavljati bez nadzora, ne stavljati ih na upaljive podloge. Birati dovoljno velike podloge. Lako upaljive predmete ne stavljati u blizinu svijeća.
12. Električne vodiče polagati uvijek iznad podne letvice, odnosno duž zida, ispod tepiha postoji opasnost od nagnječenja.
13. Električne vodiče postavljati zaštićene (opasnost od oštećenja)
14. Tavan se ne smije pretrpavati već uredno slagati, a oko dimnjaka ostaviti pola metra slobodnog prostora.
15. Božićno drvce postaviti tako da ima dovoljno slobodnog prostora i brinite se da ima dovoljno vlage i po mogućnosti koristite električne svijeće u mjesto pravih.
16. Ako ložite drvima tada koristite suho i odležano drvo da ne bi došlo do požara u kaminu.
17. Upotrebljavajte samo ispravne roštilje. Roštilj treba biti 1,5 metar udaljen od kuće, a spremnike plina postaviti zaštićene. Samo ohlađen pepel bacati.
18. Osigurajte da je televizijska antena ispravno uzemljena zbog opasnosti od groma.
19. Odjeću i ručnike ne vješati u blizini grijačih tijela.
20. Provjerite rasvjetna tijela zbog pregrijavanja. Da li su u rasvjetnom tijelu ispravne sijalice.
21. Uređaje za ozračivanje održavati i čistiti.
22. Stepeništa i hodnike uvijek prostorno osloboditi, jer oni su putevi za evakuaciju i spašavanje. Stare stvari i ostale predmete ne skladištiti po istim prostorijama.
23. Detektori dima su životni spasitelji. Takovi uređaji bi trebali postojati u svakom stanu.
24. Otvoreni kamini trebali bi imati zaštitni paravan za iskre. Pred kaminom treba biti barem pola metra pločica. Vatru uvijek imati u vidokrugu.
25. Ne ostavljajte goruće cigarete bez nadzora. Koristite velike pepeljare na stabilnim podlošcima.
26. Šibice i upaljače držati podalje od djece.
27. Televizijske aparate tako postavljati da postoji dovoljno strujanja zraka (opasnost od pregrijavanja).
28. Ako osigurači iskaču iz razvodne kutije, greška je u elektroinstalaciji ili nekom električnom aparatu. Neka stručnjak ispita elektroinstalaciju i odstrani kvar. Pregorjele osigurače zamijeniti samo originalnim i ispravnim (zabranjeno "krpanje" osigurača).
29. Prije svakog perioda grijanja očistite i ispitajte vaše bojlere sa plamenikom.
30. Da li je dovod svježeg zraka, zračni zasun i uređaj za odvod plinskog dima u redu. Pri lošoj i nedovoljnoj funkciji može opasni ugljični monoksid CO prodrijeti u stan.
31. Sušilice rublja ne pripadaju u prostor gdje se loži.
32. Zapaljive materijale ne smije se skladištiti u prostorima za grijanje.
33. Lakovi, boje, benzin, sredstva za otapanje ili ostale lako zapaljive tekućine ne smiju se držati u prostorima za grijanje.
34. Garaže uvijek zatvarati ili zaključavati. Vatra u garaži često je uzročnik velikih požara.
35. Samo male količine benzina smiju se držati odnosno skladištiti u prikladnim posudama. Držati u dovoljnoj udaljenosti od automobila.
36. Tkanine za čišćenje ulja i boja držati u metalnim, zatvorenim posudama. Budući da kod tih materijala postoji velika opasnost od samozapaljenja.

Vi možete u Vašem stanu (kući) znatno smanjiti opasnost od požara.

10-minutna požarno-preventivna kontrola, kratak pogled može Vam pomoći da izbjegnete KATASTROFU.

Prilog preuzet od Javne vatrogasne postrojbe grada Bjelovara


PRIMOPREDAJA DEMINIRANIH POVRŠINA - RUDNIK KREČNJAKA VIJENAC

Lukavac, 10. septembar 2013. godine

U četvrtak 10.10.2013. godine obavljena je svečana ceremonija primopredaje deminiranih površina na području općine Lukavac, s ciljem  nastavka sigurne eksploatacije rude krečnjaka za potrebe Rudnika krečnjaka Vijenac, odnosno firmi koje koriste ovu rudu u svom proizvodnom procesu. Krajnjem korisniku – Rudniku, na upotrebu su predate deminirane površine na zadacima:
- Rudnik krečnjaka Vijenac 1. P=34.997,18 m2
- Rudnik krečnjaka Vijenac 2. P=34.564,00 m2

Deminiranje rizične površine (P=69.561,18 m2) na zaostale mine i minsko-eksplozivna sredstva relizirano je zajedničkim finansijskim učešćem EU, Rudnika, Tuzlanskog kantona i općine Lukavac. Deminerske radove je izvela deminerska kompanija "DEMIRA" iz Orašja. Ceremonija primopredaje deminiranog terena predstavnicima Rudnika krečnjaka Vijenac obavljena je uz prisustvo predstavnika Vlade TK, Kantonalne uprave i općinske službe civilne zaštite Lukavac, Regionalnog ureda BH MAC-a iz Tuzle, Uprave Rudnika, firme DO SISECAM SODA Lukavac i medija sa područja Tuzlanskog kantona.


DVA NOVA PROPISA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Sarajevo, 06. septembar 2013. godine

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 69/13 od 06.09.2013. godine, objevljena su dva nova propisa Federalne uprave civilne zaštite iz oblasti zaštite od požara. Propise možete pogledati i preuzeti na slijedećim linkovima:

Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara (Ovim pravilnikom propisuju se kadrovski, tehnički i drugi uvjeti koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti zaštite od požara, postupak izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta i vođenje evidencije o pravnim licima kojima su izdata rješenja o ispunjavanju uvjeta, a stavlja se van snage Pravilnik objavljen u Službenim novinama FBiH broj 7/12).

Pravilnik o obimu i postupku provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova
(Ovim pravilnikom uređuje se obim i postupak provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u građevinama i prostorima, sadržaj potvrde o ispravnosti i funkcionalnosti sistema, uvjeti koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju stručne poslove provjere i ispitivanja ispravnosti sistema, program i način polaganja stručnog ispita za lica koja u ovlaštenom pravnom licu neposredno obavljaju stručne poslove provjere i ispitivanja ispravnosti sistema).


VLADA TK UTVRDILA PRIJEDLOG PROGRAMA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA TK ZA PERIOD 2013-2017. GODINA

Tuzla, 04. oktobar 2013. godine

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona za period 2013-2017. godina. Program razvoja predstavlja okvirni i osnovni dokument kojim će se, u procesu razvoja i izgradnje sistema zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu, odrediti pravci razvoja zaštite i spašavanja kroz realizaciju konkretnih planova i projekata iz ove oblasti, uskladiti funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja u TK između nosilaca ovog sistema, a njime se određuju ciljevi, politika i strategija zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu. Nakon utvrđivanja Prijedlog je na donošenje proslijeđen Skupštini Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Prijedlog mjera za unaprjeđenje zaštite od požara na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog katona danas je prihvatila Prijedlog rješenja zaštite od požara JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" u Tuzli (MAT). Kantonalna uprava civlne zastite TK je u ovom materijalu kao najoptimalnije rješenje predložila da se na MAT-u osigura sedma protupožarna kategorija zaštite od požara proglašenjem Profesionalne vatrogasne jedinice MAT-a službom zaštite od požara Tuzlanskog kantona. Ovo rješenje podrazumijeva prijem 5 novih vatrogasaca, njihovo osnovno opremanje i finansiranje iz ostvarenog prihoda MAT-a i redovnog budžeta TK uz finansiranje nabavke navalnog vatrogasnog vozila i finansiranje određenih aktivnosti iz kantonalnih sredstava prikupljenih po Zakonu o zaštiti i spašavanju. Vlada je zadužila Kantonalnu upravu civilne zaštite, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Upravu MAT-a da preduzmu potrebne aktivnosti u cilju realizacije prihvaćenog rješenja zaštite od požara na MAT-u.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK


VLADA TK PRIHVATILA PRIJEDLOG MJERA ZA UBRZANJE POSLOVA DEMINIRANJA NA PODRUČJU TK

Tuzla, 25. septembar 2013. godine

Vlada TK usvojila je danas Prijedlog mjera za ubrzanje poslova deminiranja na području TK. U periodu od 1997. do 2012. godine, na području TK deminirano je 11.579.704,00 m2 sumnjivih površina. Analizirajući stanje po godinama može se zaključiti da je u periodu od kada je poslove deminiranja preuzela Kantonalna uprava civilne zaštite (2005. do 2012. godine) deminirano 8.712.566,00 m2 ili 1.089.070,70 m2/godini, što predstavlja 2,65 puta veći rezultat u odnosu na prvih 7 godina. Značajno povećanje rezultata deminiranja na području TK u posljednjih osam godina rezultat je dobre organizacije i koordinacije navedenih poslova, kvalitetnijeg učešća općinskih vlasti u planiranju navedenih poslova i prije svega realizacijom projekata ufinansiranog deminiranja preko UG BiH "FENIX", Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina i Evropske unije. Upoređujući rezultate deminiranja ostvarene u Bosni i Hercegovini u toku 2012. godine može se vidjeti da je najbolji rezultat u poslovima deminiranja uvjerljivo ostvaren na području TK 1.381.999 m2, a takva je situacija već godinama. Ako se uzme u obzir povoljnija varijanta i prosjek od oko 1.400.000,00 m2 godišnje, ostvaren u posljednjih 5 godina, da bi se TK oslobodio opasnosti od mina bit će potrebno oko 66 godina. Kolika će biti ukupno plaćena cijena u životima ljudi i materijalnim dobrima teško je predvidjeti. Ono što sa sigurnošću možemo pretpostaviti je da će biti veoma visoka. Kako bi se to vrijeme, a samim tim i potencijalna opasnost što je moguće više skratilo Vlada TK danas je prihvatila Prijedlog mjera Kantonalne uprave civilne zaštite.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK


Poziv na 3. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u 2013. godini

Tuzla, 20.09.2013. godine

Dnevni red

1.

Izvod iz zapisnika sa 2. redovnog sastanka direktora sa rukovodiocima OSCZ
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević)
2.
Informacija o aktivnostima na raspodjeli sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za sufinansiranje projekata:
  a) Razvoja sistema zaštite i spašavanja
  b) Saniranje dijela šteta nastalih djelovanjem prirodnih ili drugih nesreća
  (izvjestilac: Zdenko Tadić)
3.

Informacija o provedenom inspekcijskom pregledu općinskih organa uprave Tuzlanskog kantona i otklanjanju utvrđenih nedostataka
(izvjestilac: Inspektorat za zaštitu i spašavanje KUCZ)
4. Tekuća pitanja

Sastanak će se održati u sali Općinskog vijeća u Kalesiji
u srijedu, 25.09.2013. godine sa početkom u
12,00 sati.


Poziv na 4. redovnu sjednicu KŠCZ u 2013. godini

Dnevni red

1.
Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 3. redovne sjednice KŠCZ u 2013. godini
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević, sekretar KŠCZ)
2. Razmatranje:
 
a) Prijedloga Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća TK za period 2013. - 2017. godina
(izvjestilac: Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora KUCZ)
  b) Izvještaja o radu Radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća TK za period 2013. - 2017. godina
(izvjestilac: Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora KUCZ)
 
c) Prijedloga Rješenja o isplati naknade članovima radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća TK za period 2013. - 2017. godina
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
3. Tekuća pitanja

Sastanak će se održati u Sali za sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u utorak 24.09.2013. godine sa početkom u 15,00 sati.

(Napomena: materijali za sjednicu članovima štaba su dostavljeni putem e-maila)


VLADA TK PRIHVATILA PRIJEDLOG PLANA ZAŠTITE OD POŽARA TK

Tuzla, 12. septembar 2013. godine

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je prijedlog Plana zaštite od požara TK. Riječ je o planu zaštite od požara koji služi za organizovan pristup pripremanju, organizovanju i provođenju zaštite od požara za organe vlasti i pravna lica koja su dužna donijeti plan zaštite od požara. Plan zaštite se oslanja na procjenu ugroženosti od požara. Procjena radi se na nivou svih općina zatim na nivou TK oslanjajući se djelomično na procjene općina. Sve općine na teritoriji TK trebaju izraditi procjene te planove zaštite od požara, definišući potencijalne opasnosti, te sredstva i načine djelovanja pri gašenju požara ili spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Plan zaokružuje pristup zaštite građana i imovine, uključuje pojedinosti vatrogasnog sektora u svih 13 općina TK te komponene koje su važne za funkcionisanje efikasnog sistema protupožarne zaštite. Direktor KUCZ je zadužen da prijedlog zaključaka dostavi na sljedeću sjednicu Vlade.

Vlada TK usvojila je Izvještaj o realizaciji zadataka iz Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u TK za period 2008 – 2012. godina. Prema izvještaju, u petogodišnjem periodu uloženo je oko 90 miliona KM u projekte zaštite i spašavanja predviđene Programom razvoja, što je oko 54,4% od planiranih 165 miliona KM. Određeni broj subjekata, koji su imali obaveze predviđene Programom razvoja, nije dostavio izvještaj o realizaciji zadataka, te se može pretpostaviti da je stvarni stepen realizacije Programa razvoja veći. U izvještaju također stoji da nije moguće pratiti finansijsku realizaciju određenog broja zadataka iz Programa razvoja, jer subjekti za njihovu realizaciju ne raspolažu preciznim podacima o uloženim sredstvima na području Tuzlanskog kantona, kao što je slučaj kod deminiranja.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK


Uspješno izvedene aktivnosti projekta ˝Spreman – spašen˝ u
Centru za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla

Tuzla, 12. septembar 2013. godine

Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, kao učesnik u Projektu Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece u BiH „Spreman – spašen“, čiji je glavni organizator Služba civilne zaštite Tuzla, pod pokrivetljstvom Ministarstva sigurnosti BiH, USAID-a i UNICEF-a, 11. i 12.09.2013. godine bio je domaćin za izvođenje jednog dijela projektom predviđenih aktivnosti.
Prvi dan održana je pokazna vježba pod nazivom „Evakuacija i spašavanje s visina“. U realizaciji ove vježbe učestvovali su vatrogasna ekipa i ekipa Hitne medicinske pomoći iz Tuzle, te volonteri Crvenog križa Tuzla i uposlenici Centra. Vježba, kojom su prezentirane predviđene aktivnosti, kroz demonstraciju elemenata spašavanja, ostavila je poseban dojam na učenike Centra i pokazala da ovakav vid edukacije, s obzirom na specifičnosti u njihovom razvoju, treba zauzimati posebno, može se kazati dominantno mjesto.
Drugi dan su, uz asistenciju i rukovodstvo organizatora, na bazi iskustva od prethodnog dana i novih uputstava, uspješno održane tri radionice s učenicima: Kreativna radionica – „Zemljotres“, Likovna radionica – „Požar“ i improvizovana Literarna radionica - „Poplava“.
Sticanje znanja i praktičnih iskustava, u slučaju potrebe za evakuacijom i spašavanjem za učenike, nastavnike i roditelje Centra je od posebnog značaja.
Realizacija previđenih aktivnosti, protekla je uz dobru saradnju svih učesnika u Projektu.

Esad M. (tuzlarije.net)


PREGLED REGISTROVANIH POŽARA PO OPĆINAMA

Tuzla, 06. septembar 2013. godine

Prema podacima prikupljenim od općinskih službi civilne zaštite i vatrogasnih jedinica na području TK u mjesecu augustu registrovane su slijedeće vrste požara: stambeni objekti 8, pomoćni objekti 15, infrastrukturni objekti 1, šumski požari 17, nisko rastinje 49, kontejneri 7, motorna vozila 6 i ostalo (sijena, deponije smeća i sl.) 31, odnosno ukupno 134
.

U odnosu na na broj požara registrovanih u augustu 2012. godine, došlo je do značajnog smanjenja požara:


Poziv na 3. redovnu sjednicu KŠCZ u 2013. godini

Dnevni red

1.
Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. redovne sjednice KŠCZ u 2013. godini
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević, sekretar KŠCZ)
2.
Izmjene i dopune Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu prirodnih i drugih nesreća 2013. godini
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
3.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Srebrenik za otklanjanje šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće u 2013. godini iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
(izvjestilac: Miralem Mulać, predsjednik Kantonalne komisije za procjenu šteta)
4. Tekuća pitanja

Sastanak će se održati u Sali za sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ponedjeljak 09.09.2013. godine sa početkom u 15,00 sati.

(Napomena: materijali za sjednicu članovima štaba su dostavljeni putem e-maila)


TRI NOVA PROPISA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Sarajevo, 30. august 2013. godine

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 67/13 od 30.08.2013. godine, objevljena su tri nova propisa Federalne uprave civilne zaštite. Propise možete pogledati i preuzeti na slijedećim linkovima:

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite (Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja evidencije obveznika civilne zaštite, kriteriji za lica koja se vode u evidenciji i kriteriji za raspoređivanje obveznika civilne zaštite u štabove, jedinice opće i specijalizovane namjene, i na dužnosti povjerenika civilne zaštite i u službe zaštite i spašavanja.)

Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu
(Ovim programom propisuje se sadržaj i način polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu za zaposlena lica koja su u pravnom licu, državnom organu ili drugoj instituciji određena da se staraju za provođenje poslova zaštite od požara, kao i lica raspoređena u službi zaštite od požara.)

Plan i programom obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca (Planom i programom obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca, utvrđuje se sadržaj nastavnih tema i jedinica, nosioci i izvođači obuke, te način realizacije obuke u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici općine/grada i kantona.)


OBUKA ZA SPASIOCE NA KUPALIŠTIMA U ORGANIZACIJI KLUBA SPASILACA "GRADINA"

Srebrenik, august 2013. godine

Klub spasilaca „Gradina“ Srebrenik je, u cilju osposobljavanja spasilaca na kupalištima a time i pružanja prilike mladima za dodatnom zaradom tokom ljetnih mjeseci, organizirao 60-to satni napredni kurs koji je uspješno završilo

šest kandidata. Osposobljavanje spasilaca obavljeno je prema programu i normama Svjetske organizacije spašavanja života na vodi (ILS-e), a obuhvata teorijsku i praktičnu obuku iz znanja i vještina pružanja prve pomoći, te isto tako teorijsku i praktičnu obuku iz tehnika spašavanja.

Opširnije


REZULTATI DEMINIRANJA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.2013. – 31.07.2013. GODINE

Rezultate deminiranja na području Tuzlanskog kantona za period 01.01.2013. – 31.07.2013. godine možete pogledati ovdje.

Pregled prikupljanog i uništenog NUS-a za period 01.01.2013. – 31.07.2013. godine na području Tuzlanskog kantona možete pogledati ovdje.OBUKA PRIPADNIKA GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA SREBRENIK U UPRAVLJANJU I VOŽNJI ČAMCEM

Srebrenik, juli 2013. godine

Prostor Bosne i Hercegovine je sve češće izložen udarima prirodnih i drugih nesreća koje veoma često imaju katastrofalne razmjere. Jedna od pojava koja u posljednjih desetak godina zabrinjava su i prolomi oblaka koji za posljedicu imaju nastanak bujica, plavljenje a kao propratnu pojavu i klizišta. Ovakve pojave su zabilježene i na prostoru općine Srebrenik 2001., 2005., 2010. i 2013. godine, kada su pogađani dijelovi općine. Ovakve pojave uvijek iznenade građane koji žive na pogođenim prostorima što povećava rizik od gubitka ljudskih života. U ovim poplavama je izgubljen jedan ljudski život, povrijeđena dva građanina i jedan spasilac a ukupno je izvedeno sedam akcija spašavanja.

Opširnije


POTPISANI UGOVORI O SUFINANSIRANOM DEMINIRANJU

Tuzla, 24.07.2013. godine

Danas su u prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla potpisani ugovori o sufinansiranom deminiranju sa općinama: Čelić, Gradačac, Kalesija, Lukavac i Sapna. Riječ je o projektu deminiranja koji podržava Evropska unija sa donatorskim sredstvima, i to u iznosu od oko 1 milion KM, odnosno 90% vrijednosti projekta, dok Kanton i općine učestvuju sa po 5% u vrijednosti projekta. Sredstva kojima kanton i općine sufinansiraju projekat ostaju na raspolaganju lokalnoj zajednici za socijalno-ekonomske projekte. Kanton je iz sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za ovu namjenu izdvojio ukupno 54.298,30 KM. Ugovore su potpisali načelnici općina Čelić, Kalesija i Sapna, te pomoćnici načelnika općina Lukavac i Gradačac, dok je u ime Kantonalne uprave civilne zaštite ugovore potpisao direktor Zdenko Tadić.
Na ovaj način će se omogućiti deminiranje ukupno: 715.576,75 m2 na slijedećim projektima:
- Kačari Ribnjak, tehničko izviđanje, površine 6.869,10 m2 u općini Čelić;
- Ledenice Donje-Bjeljevina, tehničko izviđanje, površine 72.658,82 m2 u općini Gradačac;
- Gojčin Makalići, čišćenje, površina 25.321.43 m2 i Gojčin Prisoje, tehničko izviđanje, površine 106.037,20 m2 u općini Kalesija;
- LZ Turija zaseok Ćelari-Hasanovići, tehničko izviđanje, površine 169.818,33 m2, Turija Selo mira 4, tehničko izviđanje, površine 177.030,03 m2 i LK Cerik-Grabici-Bare, tehničko izviđanje, površine 118.942,36 m2 u općini Lukavac i
- Kovačevići Brijeg 1B, tehničko izviđanje, površine 38.899,48 m2 u općini Sapna.

U skladu sa Ugovorom o partnerstvu, zaključenim sa Vladom Tuzlanskog kantona, deminiranje će obaviti humanitarne organizacije: „DEMIRA“ e.V. Deutche Minenraumer“ iz Orašja, „STOP Mines“ NGO MINE ACTION iz Pala i „DOK-ING DEMINIRANJE N.H.O.“ iz Pala.

Prvi projekat je već u fazi realizacije na općini Sapna.


ODRŽANA TAKTIČKO-POKAZNA VJEŽBA
"SNAGA ODGOVORA - 2013

Srebrenik, 23.06.2013. godine

Vježba je organizovana u povodu 21. juna – Dana općine Srebrenik kao i u cilju provjere spremnosti, osposobljenosti i opremljenosti snaga prvog odgovora i snaga proširenog odgovora.

Izvještaj sa pokazne vježbe

Foto galerija sa vježbe


Video zapis sa vježbe


Poziv na 2. redovnu sjednicu KŠCZ u 2013. godini

Dnevni red

1.
Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. redovne sjednice KŠCZ u 2013. godini
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević, sekretar KŠCZ)
2.
Razmatranje prijedloga Plana zaštite od požara Tuzlanskog kantona
(izvjestilac: Dragan Pelemiš, Pomoćnik direktora KUCZ)
3.
Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli pomoći općinama za sufinansirano deminiranje u 2013. godini
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
4.
Informacija o obavljenom inspekcijskom pregledu od strane Federalne uprave civilne zaštite i poduzetim aktivnostima na otklanjanju naloženih mjera
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
5.
Razmatranje Zahtjeva za podršku organizaciji 20. kantonalnog takmičenja ekipa Crvenog Križa u pružanju prve pomoći
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
6. Tekuća pitanja
  a)
Razmatranje prijedloga Odluke o isplati Komisiji za reviziju Plana zašite od požara TK

Sastanak će se održati u Sali za sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ponedjeljak 15.07.2013. godine sa početkom u 15,00 sati.

(Napomena: materijali za sjednicu članovima štaba su dostavljeni putem e-maila)


POTPISANI UGOVORI O SUFINANSIRANOM DEMINIRANJU

Tuzla, 04.07.2013. godine

Ugovore o partnerstvu u oblasti deminiranja na području Tuzlanskog kantona danas su potpisali premijer TK Sead Čaušević i predstavnici tri deminerske kompanije. Riječ je o nastavku saradnje i realizaciji dijela planiranih projekata deminiranja kojim će građani živjeti sigurnije a teritorij Tuzlanskog kantona izgubiti epitet najzagađenijeg minama.

Posredstvom Kantonalne uprave civilne zaštite angažovane su kompanije DEMIRA e.v. Deutsche Minenraumer iz Orašja, STOP Mines“ NGO MINE ACTION i „DOK-ING DEMINIRANJE N.H.O.“ sa Pala a 90 % sredstava za deminiranje omogućuje Evropska unija iz IPA fondova i projekta pod nazivom „Podrška strategiji protuminskog djelovanja“. „Zahvaljujući dosadašnjim rezultatima dobili smo podršku međunarodne zajednice ali i sami moramo pronaći sredstva da konačno riješimo problem mina, i to ne samo na području našeg kantona“, kazao je ovom prilikom premijer Čaušević i zahvalio se predstavnicima deminerskih kompanija na uočenoj dobroj organizovanosti kada je u pitanju komunikacija sa općinama. Sastanku su prisustvovali i predstavnici općina Kalesija, Gradačac, Čelić i Sapna na čijem prostoru će ovim ugovorima biti omogućeno deminiranje više od 715 hiljada kvadratnih metara zemljišta.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK


VLADA TK USVOJILA PROCJENU UGROŽENOSTI OD POŽARA TUZLANSKOG KANTONA

Tuzla, 02.07.2013. godine

Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila procjenu ugroženosti od požara na području TK (broj Odluke: 02/1-44-13196/13). Prema procjeni, naš kanton spada među najugroženije prostore unutar BiH svojim geografskim položajem, veličinom urbanih sredina, brojem stanovnika, površinom šumskih predjela, razmještajem industrijskih građevina i kompleksa unutar i u neposrednoj blizini urbanih naselja, blizinom pogona namjenske industrije, pozicijom elektroenergetskih postrojenja i drugim bitnim faktorima sa aspekta zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.

S obzirom na osjetljivost privrednih subjekata na požare, stepen ugroženosti određenih kategorija šuma od požara, stanje u vatrogasnim jedinicama i dostignuti stepen organizovanosti, može se reći da je ostvaren nizak nivo protivpožarne zaštite.

Većina općina nije izradila procjenu ugroženosti od požara i plan zaštite od požara. Na području TK djeluju profesionalne vatrogasne jedinice u Tuzli, Banovićima, Gračanici, Kalesiji, Lukavcu i Srebreniku. Tu su i dobrovoljna vatrogasna društva u Čeliću, Gradačcu, Kladnju, Lukavcu i Tuzli, koja ne zadovoljavaju kada je u pitanju potreban broj operativnih vatrogasaca i uslova propisanih Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava i roku korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice. Postojeća oprema vatrogasnih jedinica, nabavljana je desecima godina unazad i ispunjava samo minimalne kriterije, te je daleko od evropskih standarda.

Vlada TK prihvatila je izvještaj Kantonalne uptrave civilne zaštite o korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u prošloj godini. U odnosu na planiranih 3.100.000,00 KM ostvarena je ukupna potrošnja sredstava Posebne naknade u 2012. godini u iznosu od 673.421,16 KM što je 21,7% u odnosu na plan. Na osnovu ostvarenog priliva i rashoda sredstava posebne naknade u prethodnim godinama, u 2013. godinu preneseno je 2.984.497,82 KM. S obzirom da su sredstva strogo namjenskog karaktera, prenose se u 2013 . godinu i nalaze se na posebnom transakcijskom računu u okviru jedinstvenog računa trezora u Ministarstvu finansija TK.


IZVRŠENA PRIMOPREDAJA DEMINIRANOG TERENA NA OPĆINI LUKAVAC

Lukavac, 18.06.2013. godine

Danas je obavljena primopredaja deminiranog terena na zadatku "LZ Turija, zaseok Ćelari-Rastić" na općini Lukavac. Ukupno je deminirana površina terena od 16.725 m2, metodom čišćenja, čime su stvoreni uslovi za bezbjedno obnavljanje porušenih objekata i korištenje zemljišta oko istih.
Realizacija projekta je dodijeljena Federalnoj upravi civilne zaštite - Timu civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a Tuzla "B", a sa radovima se započelo krajem prošle godine. Zbog loših vremenskih uvjeta projekat je odmah po otvaranju konzerviran. Nakon stvaranja uvjeta za nastavak radova, 01.04.2013. godine nastavljeno je sa izvođenjem operacija deminiranja.
Pored pripadnika Tima civilne zaštite Tuzla "B" u proces deminiranja su bili uključeni Mašinski i POEK tim (čovjek i pas) civilne zaštite. Mašinski-PLANT tim civilne zaštite je očistio ostatke građevinskog materijala oko 6 objekata čime su stvoreni uvjeti za bezbjedno obnavljanje istih.
Tokom izvođenja deminiranja pronađeno je 16 protupješadijskih mina i 5 komada raznog NUS-a . Sva pronađena sredstva su uništena na licu mjesta od strane Tima civilne zaštite Tuzla "A".

Na kraju je obavljeno polutrajno obilježavanje površine koja se naslanja na rizičnu površinu u dužini od 300 metara.

Cjelokupan proces izvođenja deminerskih radova praćen je od strane inspektora Federalne uprave civilne zaštite kao i inspektora RUBH MAC-a iz Tuzle.


Poziv na 1. redovnu sjednicu KŠCZ u 2013. godini

Dnevni red

1.

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. redovne sjednice KŠCZ u 2013. godini i Svečane sjednice KŠCZ održane u povodu obilježavanja 1. marta - Dana civilne zaštite
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević, sekretar KŠCZ)

2.

Razmatranje prijedloga Procjene ugroženosti od požara Tuzlanskog kantona
(izvjestilac: Dragan Pelemiš, Pomoćnik direktora KUCZ)
3.
Razmatranje i davanje mišljenja na:
  a) Izvještaj o korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2012. godini
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
  b) Plan korištenja sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2013. godini
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)
4.

Razmatranje izvještaja o realizaciji zadataka iz Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u TK za period 2008.-2012. godina.
(izvjestilac: Dragan Pelemiš, Pomoćnik direktora KUCZ)
5. Tekuća pitanja
  a) Razmatranje zahtjeva za pokroviteljstvo taktičko-pokazne vježbe "Snaga odgovor 2013"
(izvjestilac: Zdenko Tadić, direktor KUCZ)

Sastanak će se održati u Sali za sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u utorak 18.06.2013. godine sa početkom u 15,00 sati.


ČIŠĆENJE OSTATAKA PORUŠENIH OBJEKATA NA PODRUČJU TK

Kalesija, 14.06.2013. godine

Sukladno potpisanom Memorandumu o razumijevanju o stvaranju održivih timova civilne zaštite za provođenje zaštite i spasavanja od neeksplodiranih ubojitih sredstava i deminiranju terena pri Federalnoj upravi civilne zaštite organiziran je Tim za mašinsku podršku uklanjanju i uništavanju NUS-a (Mašinski tim-PLANT tim) koji je u početnom periodu bio materijalno i finansijski podržan od strane Komisije Europske Zajednice, a kasnije kao i ostali timovi finansiran sredstvima Federacije i kantona, a posljednjih 5 godina samo od strane Federacije BiH.
Obzirom da kapaciteti ovoga tima nisu u početnoj fazi bili optimalno iskorišteni za pružanje podrške operacijama TUN timova (timovi za deminiranje i NUS), ocijenjeno je korisnim da se dio slobodnih kapaciteta Mašinskog tima iskoristi za uklanjanje ruševina porušenih objekata van minskih polja i kao ispomoć deminerskim timovima prilikom izvođenja operacija deminiranja.
Svake godine PLANT tim civilne zaštite određeni vremenski period provodi na području Tuzlanskog kantona.
Ove godine, u periodu od 10. do 20.06.2013. godine ovaj tim izvodi aktivnosti na području TK, tj. na području općine Kalesija u MZ Jeginov lug i Brezik. Naime, radi se o nastavku započetih poslova iz prošle godine jer se radi o zahtjevima povratnika koji su ušli u Program Federalne Vlade „ključ u ruke“, što znači da postoje obezbjeđena sredstva za sanaciju prijeratnih objekata.
Svu neophodnu proceduru i obezbjeđivanje propisane dokumentacije za nesmetan rad Plant tima odradili su Federalna, Kantonalna uprava i Općinska služba civilne zaštite Kalesija.

Rezultati deminiranja na TK


Ministar Samir Ništović, novi komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite

Tuzla, 07.06.2013. godine

Vlada Tuzlanskog kantona postavila je komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite. Razlozi za donošenje novog Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite posljedica su imenovanja nove Vlade Tuzlanskog kantona.
- za komandanta je postavljen Samir Ništović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak,
- za načelnika štaba postavljen je mr.sci. Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.

Za članove Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljeni su:
- Jadranka Duraković, sekretar Crvenog krsta/križa Tuzlanskog kantona,
- Zoran Teofilović, ministar unutrašnjih poslova,
- dr.sci. Željko Knežiček, ministar industrije, energetike i rudarstva,
- Doktorica Nermina Hadžigrahić, ministrica zdravstva,
- Božo Antunović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice,
- Alisa Bijedić, ministrica finansija,
- Petar Simić, ministar razvoja i poduzetništva,
- dr.sc. Senaid Hadžić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja,
- mr.sc. Alen Taletović, ministar pravosuđa i uprave,
- Edin Ajanović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
- Izudin Karić, sekretar Kantonalne uprave civilne zaštite,
- mr.sc. Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite,
- Elvedin Kurbašić, šef Kantonalnog operativnog centra,
- Benedin Pejić, stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite


OBUKA I SPAŠAVANJE U OBRAZOVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU OPĆINE SREBRENIK

Autor: mr.sc. Imširović Bajro, prof. OiS

Srebrenik, maja 2013. godine

Općinska služba civilne zaštite (OSZC) Srebrenik u saradnji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite Tuzla, u okviru realizacije Programa obilježavanja mjeseca maja - mjeseca zaštite od požara, je organizovala seminar za menadžere (direktore) i sekretare obrazovnih ustanova sa područja općine Srebrenik na temu: "Zaštita i spašavanje u obrazovnim ustanovama na području općine Srebrenik". Cilj seminara je bio jačanje spremnosti na suprotstavljanje prirodnim i drugim nesrećama u obrazovnim ustanovama, a održan je 27. maja u prostorijama OSCZ Srebrenik. Seminar je obuhvatio sljedeće teme:
1) Percepciju rizika i sigurnosti u obrazovanju;
2) Sistemska pripremljenost obrazovanja za nesreću;
3) Pripreme za vanredne situacije;
4) Hitne situacije i planovi evakuacije u obrazovanju.

Opširnije


Poziv na 2. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u 2013. godini

Tuzla, 20.05.2013. godine

Dnevni red

1.

Izvod iz zapisnika sa 1. redovnog sastanka direktora sa rukovodiocima OSCZ
(izvjestilac: Ljiljana Pavljašević)
2.

Informacija o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona
(Rukovodioci općinskih službi civilne zaštite)
3.
Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća
  a) Informacija o stanju u oblasti planiranja i programiranja zaštite i spašavanja na području TK
(izvjestilac: Dragan Pelemiš)
  b) Izvještaj o realizaciji zadataka iz Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u TK za period 2008.-2012. godina.
(izvjestilac: Elvedin Kurbašić)
  c) Dogovor o sadržaju i izradi novih programa razvoja zaštite i spašavanja općina i kantona.
(izvjestilac: Benedin Pejić)
4.

Sufinansiranje deminiranja na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini.
(izvjestilac: Zdenko Tadić)
5.


Informacija o uočenim nedostatcima prilikom inspekcijskog pregleda iz oblasti zaštite i spašavanja općinskih organa za upravu Tuzlanskog kantona.
(izvjestilac: Zdenko Tadić)
6. Tekuća pitanja

Sastanak će se održati u Sali Radničkog doma u Banovićima
u srijedu, 22.05.2013. godine sa početkom u 11,00 sati.


Izvještaj 20.05.2013. godine

Tuzla, 20.05.2013. godine
Temperatura: 14°C
Vlažnost: 66%
Pritisak: 981 hPa

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,67 m.n.m. (u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je niži za 7 cm, tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 13,7 m3/s.

POPLAVE

Općina Srebrenik
Dana 14.05.2013 godine, na sjednici Općinskog štaba civilne zaštite (OpŠCZ) Srebrenik, nakon razmatranja informacije o stanju na terenu o preduzetim hitnim mjerama zaštite i spašavanja i normalizacije stanja na terenu, dat je prijedlog Općinskom načelniku da donese Odluku o prestanku stanja prirodne nepogode od poplave sa vremenom prestanka u 08,00 sati, nakon čega je Općinski načelnik donio navedenu odluku.

Općina Živinice
Na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite, općinski načelnik Živinica 17.05.2013. godine, donio je Odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nepogode od poplava.


POŽARI

Vatrogasne jedinice na području TK u protekla 24 sata osim nekoliko tehničkih, nisu imali intervencije na gašenju požara.


Izvještaj 13.05.2013. godine

Tuzla, 13.05.2013. godine

Temperatura: 10°C
Vlažnost: 70 %
Pritisak: 980 hPa
Količina padavina u protekla 24 sata: 2,6 l/m2 (u Tuzli)

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,41 m.n.m. (u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je viši za 39 cm, tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 14,3 m3/s.

POPLAVE

Općina Srebrenik
Voda se povukla sa većeg dijela poplavljenog područja a danas su na terenu angažovani pripadnici VJ Srebrenik (dvije grupe) i Služba za spašavanje iz ruševina, službenici OSCZ Srebrenik i rade na sanaciji posljedica poplave (crpljenje vode iz objekata i raščišćavanje nanosa).

Općina Živinice
Održan je sastanak općinskog štaba civilne zaštite na kome je razmatrana trenutna situacija na terenu i dat prijedlog za proglašenje stanja prirodne nesreće na području općine.

Općina Kalesija
Službenici civilne zaštite su pratili stanje na terenu i preduzeli sanacione mjere kako bi ublažili djelovanje poplave. Angažovana je i VJ Kalesija koja je crpila vodu iz poplavljenih objekata.

Općina Tuzla
Uslijed obilnih padavina proteklog vikenda, pričinjena je znatna šteta lokalnoj putnoj infrastrukturi a prijavljeno je i više slučajeva pada stubova ulične rasvjete (bandera) kao i oštećenih vozila uslijed poplave.
Trenutno se na terenu nalaze službenici civilne zaštite podijeljeni u nekoliko timova radi efikasnijeg djelovanja, a angažovana je i mehanizacija JKP „Komunalac“, JKP„Vodovod“ (Crvene njive i Miladije), JKP „Komemorativni centar“ i preduzeća „Cestotehnik“ d.o.o. Tuzla (Crvene njive i Mramor). Osim pomenutih preduzeća angažovana je i PVJ Tuzla koja vrši kontinuirano iscrpavanje vode iz poplavljenih objekata.
Evakuisana je i jedna porodica iz MZ Kreka ul. Krojčica 89, i smještena u JP „Dom penzionera“ u Tuzli.

Općina Lukavac
Na području MZ Šikulje dana 11.05.2013. godine uslijed obilnih padavina poplavljeno je 5 stambenih objekata, jedan vjerski objekat (džamija) i oštećen je manji most.

KLIZIŠTA

Općina Tuzla

Dana 12.05.2013. god. prijavljena su 4 klizišta u naseljima Mosnik, Mramor, Par Selo i i Husino koja ugrožavaju 2 stambena objekta.

Općina Srebrenik
Na području općine Srebrenik, pojavila su se i 2 klizišta u naselju Cage i naselju Drenovac koja ugrožavaju 2 stambena objekta.

Općina Teočak
Uslijed obimnih padavina proteklog vikenda došlo je do pokretanja klizišta na području MZ Jasikovac koje ugrožava loklani put. Ekipa OSCZ Teočak će u toku dana obići lokaciju radi procjene stanja.


Izvještaj 12.05.2013. godine

Tuzla, 12.05.2013. godine

Temperatura: 12°C
Vlažnost: 97 %
Pritisak: 976 hPa (normalan 984)
Količina padavina u protekla 24 sata: 26 l/m2 (u Tuzli)

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati iznosio je 199,02 m.n.m. (u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je viši za 34 cm, tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 14,3 m3/s.

Općina Srebrenik
Na području općine Srebrenik u naseljima Duboki Potok, Špionica, Potpeć, Tinja, Podorašje uslijed obimnih padavina izlile su se manje rječce i potoci Bijela Rijeka, Tutnjevac i poplavili oko 50-70 stambenih i 10-ak privrednih objekata. Pričinjene su znatne štete na lokalnoj i regionalnoj putnoj infrastrukturi. Aktivirana su i dva klizišta u naselju Cage koja ugrožavaju 2 stambena objekta. Na terenu su dvije ekipe VJ Srebrenik, Gorska služba spašavanja koje raščišćavaju puteve i crpe vodu iz i oko objekata.

Općina Živinice
Na području općine Živinice potok Lješnica je poplavio 10-ak stambenih objekata, jedan privredni objekat (d.o.o Kitić Gradnja) i Rimo-Katoličku crkvu u naselju Donje Dubrave. IVJ Đurđevik je u toku jučerašnjeg dana se do 21,30 crpila vodu iz pomenutih objekata.

Općina Kalesija
Na području općine Kalesija izlila se rijeka Gribaja u MZ Kikači i Tojšići te ugrozila više stambenih i privrednih objekata kao i plato pijace. Pričinjena je znatna šteta na lokalnoj putnoj infrastrukturi.

Općina Tuzla
Na području općine Tuzla obimne kišne padavine prouzrokovale su poplavu 50-tak stambenih objekatau naseljima: Mramor, Pasci, Krojčica, Donji Divkovići, Miladije (magistrala), Kužići, ul Branislava Nušića (Crvene Njive), Mrkići kod bolnice Kreka, Ljubače, Milešići-Mramor, G. Čaklovići, G. Mosnik, G. Lipnica, ul. Husinskih rudara, Par Selo, ul. Hasana Kikića, ul. Admira Dedića, ul. Češka, ul. Bogumilska.

Na osnovu informacija dobijenih u 08,00 sati od OSCZ na TK i VJ na TK voda se povukla sa većine poplavljenih područja. Svi regionalni i magistralni putevi su prohodni.


Jako nevrijeme pogodilo Tuzlanski kanton

Tuzla, 11.05.2013. godine

Jako nevrijeme pogodilo je nekoliko općina na području Tuzlanskog kantona. Obilne kišne padavine uzrokovale su poplave te pojavu klizišta i odrona. Ugroženi su stambeni objekti, saobraćaj se odvija otežano.

Općina Srebrenik
Prema izvještaju OSCZ Srebrenik, načelnik općine Sanel Buljubašić donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode od poplava na području općine Srebrenik sa početkom u 14,30 sati, na prijedlog Općinskog štaba, koji je održao vanrednu sjednicu. Nakon višesatnih obilnih kišnih padavina praćenih olujnim nevremenom, mjesno područje Podorašja, Tinje, Dubokog Potoka, Srebrenika i Špionice je zahvaćeno poplavama, kojom prilikom je značajan broj stambenih i pomoćnih objekata poplavljen a pričinjene su matrijalne štete na mostovima i putnoj infrastrukturi. Najveće štete pretrpilo je područje oko sportskog poligona u Podorašju, poplavljena je pijaca u Tinji, oštećen je most između Dedića i Seone, poplavljeno je desetak kuća u Dubokom Potoku i Špionici. Izlio se i Tutnjovački potok koji je zatvorio saobraćaj od centra Špionice prema Tutnjevcu a postoji i opasnost od plavljenja kuća u Špionici. Hitno su angažovani vatrogasci te druge službe zaštite i spašavanja na pomoći stanovništvu. Otežano je odvijanje saobraćaja zbog ogromnih količina raznog materijala kojeg su nanijele padavine.

Općina Živinice
Nakon obilnih padavina izlio se potok Lješnica i poplavila 10 stambenih objekata, d.o.o Kitić Gradnja i Rimokatoličku crkvu u Donjim Dubravama. OSCZ Živinice je angažovala vatrogasce sa pumpama na ispumpavanju vode iz crkve.

Općina Kalesija
Obilne kišne padavine zadesile su područje općine u poslijepodnevnim satima praćene jakim pljuskovima i gradom. Rijeka Gribaja izašla je iz svog korita na području MZ Kikači i Tojšići i tom prilikom ugrozila više stambenih i privrednih objekata kao i plato pijace gdje je pričinjena znatna matrijalna šteta. Više bujičastih potoka pričinilo je ogromnu matrijalnu štetu na putnoj infrastrukturi odnoseći bankine i plaveći stambene objekte.

Općina Tuzla
Obilne kišne padavine nanjele su velike štete na stambenim privrednim i infrastrukturnim objektima. U nekoliko MZ prijavljeno je plavljenje stambenih objekata: Mramor, Krojčica, Donji Divkovići, Miladije (magistrala), Kužići, ul Branislava Nušića, Mrkići kod bolnice Kreka, Milešići-Mramor, kod tunela Čaklovići, G. Mosnik, G. Lipnica, ul Husinskih rudara, Par Selo, ul. Hasana Kikića, ul. Admira Dedića iu ul. Češka. Na magistralnom putu i lokalnim saobraćajnica nanjeta je velika količina posipnog matrijala a najteža situacija je na saobraćajnici kroz Miladije kod PS Zapad. Prijavljeno je i pokretanje klizišta u Mosniku i Husinu gdje su ugrožena dva stambena objekta.


Maj - Mjesec zaštite od požara

(Član 9. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH)

Vezani članak - Aparat za gašenje početnog požara

Gašenje požara

Za uspješno gašenje požara potrebne mjere se moraju znalački, znači naučeno i uvježbano i u ispravnom redoslijedu provesti.
Pravilan redoslijed prikazuje se "lancem" zaštite od požara:

Otkrij požar - vatrodojava, osjetilna zapažanja
Javi požar - ručno, telefonom, automatski
Spasi, ako je potrebno - osobe izbavi izvan zone opasnosti
Požar gasi priručnim sredstvima - npr. ručni vatrogasni aparat
Uputi vatrogasce - postavi osobu da uputi vatrogasce na mjesto požara, daj sve potrebne informacije
Požar lokaliziraj - spriječi širenje požara vatrogasnom intervencijom
Požar gasi - vatrogasna intervencija do gašenja požara
Zgarište čuvaj - kontroliraj zgarište, eventualno gasi zaostali žar

Ako jedna od mjera u lancu nije provedena, "lanac" puca, znatno se otežava gašenje ili se prekasno intervenira, što redovito ima za posljedicu totalnu štetu građevine ili cijelog postrojenja i pogibeljnost za ljude.

Opširnije


4. april/travanj - Međunarodni dan borbe protiv mina

Prema odluci Organizacije ujedinjenih nacija, 4. april/travanj se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv mina. Problem postojanja mina u svijetu trenutno pogađa 68 zemalja, među kojima jedno od vodećih mjesta zauzima Bosna i Hercegovina. Pored masovnog strdanja i ranjavanja civilnog stanovništva, problem postojanja zaostalih mina direktno utiče i na ekonomski razvoj zemlje koja je bila zahvaćena ratom.

Opširnije


VLADA TK I MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI

Tuzla, 01.04.2013. godine

Ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić i premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević, potpisali su danas u Tuzli sporazum s ciljem uspostavljanja Operativno komunikacijskog centra BiH 112 na sekundarnoj lokaciji i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite.

- Mi danas imamo dobru vijest u Tuzli. Ovdje se implementira projekat Operativno komunikacijski centar BiH 112, vrijednosti 1.480.000 konvertibilnih maraka. BiH u slučaju velikih katastrofa dobija da naš operativno komunikacijski centar ima rezervnu lokaciju u Tuzli, a Tuzla i Tuzlanski kanton će u roku od tri do četiri mjeseca postati prvi grad, odnosno kanton, koji će se u okviru naših evropskih obaveza pridružiti onima koji na broju 112 mogu da dobiju vatrogasce, civilnu zaštitu, hitnu pomoć i sve ono što se zove brza i hitna intervencija. Proizvođač opreme je „Erikson“. U ovom centru će raditi oko 30 ljudi i istina je da je to vrlo važan korak i za TK i za Ministarstvo sigurnosti - kazao je ministar Radončić.

Ministar Radončić, odgovarajući na pitanja novinara, pojasnio je da će novac od blizu 1,5 miliona maraka obezbijediti Ministarstvo sigurnosti BiH, kao i sredstva za plaćanje budućih uposlenika.

Ideja o realizaciji projekta potekla je od Ministarstva sigurnosti i u prethodnim razgovorima usaglašeni su stavovi da bi Tuzla bila jedna od najboljih lokacija za njegovu realizaciju, jer se radi o sekundarnoj, ili rezervnoj lokaciji ovog značajnog sistema.

- Mi smo brzo usaglasili stavove, tako da smo danas potpisali sporazum koji podrazumijeva da će se u najskorije vrijeme realizovati ovaj projekat na način da će se instalirati odgovarajuća oprema koja će da ostane u vlasništvu Ministarstva sigurnosti, a bit će instalirana ovdje u Tuzli. Mi ćemo kao partner obezbijediti prostor, odnosno uposlenike koje će ministarstvo putem svojih radova adekvatno educirati. To je sistem koji nama puno znači, jer praktično ta oprema će biti ovdje i ona, s obzirom da je to rezervna lokacija služit će samo onda kada se ukaže potreba. Za nas je ona primarna, jer ćemo je koristiti za vlastite potrebe i bit ćemo u prilici da putem tog sistema povežemo centar Tuzla sa svih 13 općina koje pokrivaju ovaj kanton – kazao je premijer Čaušević.

(Avaz)VLADA TK USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU KUCZ

Tuzla, 14.03.2013. godine

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja, na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini. Kada je u pitanju normativni dio u protekloj godini značajno je istaći donošenje Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području TK, kao i donošenje Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu pomoći općinama TK, iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kao i Odluke o postupku i uvjetima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama TK, za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. Također, izrađen je i od strane Vlade Tuzlanskog kantona donesen Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području TK. S druge, operativne strane Uprava je koordinirala poslove deminiranja na području našeg kantona u okviru čega je ostvareno 1.382.000 m2 deminirane površine. U vrijeme proglašenog stanja prirodne nesreće u februaru 2012. godine Uprava je, u saradnji sa Kantonalnim štabom civilne zaštite i Kantonalnom komisijom za procjenu šteta, u okvirima zakonom utvrđene nadležnosti, poduzimala aktivnosti u cilju zaštite života ljudi i materijalnih dobara. Također, realizirana je I faze projekta „Operativni centri civilne zaštite TK“, koja podrazumijeva opremanje općinskih i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite i pokrivanje radio vezom područja Tuzlanskog kantona. Za saniranje posljedica prirodnih nesreća, Uprava je koordinirala i planirala raspodjelu 625.000,00 KM. Tokom 2012.godine organizirana je združena vježbe struktura civilne zaštite pod nazivom „Zrakoplovna nesreća na Međunarodnom aerodromu Tuzla“, a snage civilne zaštite su kao ispomoć išle u borbu protiv snježnih nanosa i požara u Hercegovini.
Također Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i Program rada uprave za 2013. godinu, te usvojila Procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na području Tuzlanskog kantona (broj Odluke: 02/1-44-003714/13). Procjena ima za cilj da se analiziraju i procjene sva pitanja vezana za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, procjene rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka prirodnih i drugih nesreća, posljedice koje mogu nastati po ljude i materijalna dobra, te da se utvrdi odgovarajuća organizacija zaštite i spašavanja u cilju sprečavanja nastajanja nesreća, odnosno utvrđivanje odgovarajuće organizacije na spašavanju ljudi i materijalnih dobara, kao i da se izvrši procjena potreba i mogućnosti u obezbjeđenju ljudskih i materijalnih potencijala potrebnih za ostvarivanje procijenjene organizacije zaštite i spašavanja.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas saglasnost na tekst Sporazuma o saradnji između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Vlade Tuzlanskog kantona s ciljem uspostavljanja Operativno – komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine – 112 na sekundarnoj lokaciji i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite.


KŠCZ - OBILJEŽEN 1. MART - DAN CIVILNE ZAŠTITE

Tuzla, 07.03.2013. godine

U povodu obilježavanja Svjetskog dana civilne zaštite, u Tuzli je danas upriličena svečana sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite na kojoj su zaslužnim pojedincima i organizacijama uručene pohvale i zahvalnice. Na svečanoj sjednici prisutnim gostima su se obratili komandant štaba Sead Hasić, ministar za rad i socijalnu politiku i načelnik štaba Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite, koji je govorio o aktivnostima Kantonalnog štaba i Kantonalne uprave civilne zaštite u prethodnoj godini, te o značaju ovog segmenta društva za održavanje normalnih tokova života i sigurnosti građana i imovine.
Premijer Vlade TK, Sead Čaušević, koji zbog ranije preuzetih obaveza nije bio u mogućnosti da prisustvuje svečanoj sjednici, poslao je pozdravno pismo, u kojem je istekao značaj civilne zaštite i doprinos tokom prirodnih nesreća koje su zadesile Tuzlanski kanton 2012. godine.
Za uloženi trud i ostvarene rezultate u zaštiti i spavašanju ljudi i materijalnih dobara pismenom pohvalom su nagrađeni: Općinske služba civilne zaštite Kalesija, Tuzla i Živinice, JP "Komus" Gračanica, Fahrudin Mulaosmanović iz Teočaka, Muhamed Ćatić iz Gradačca i Almir Imamović iz Banovića.
Zahvalnicu civilne zaštite su dobili: Aziz Čačković iz Tuzle, Ajiša Softić iz Tuzle, MUP TK, Termoelektrana Tuzla, Rudnici "Kreka" Tuzla, Rudnik mrkog uglja "Đurđevik", Rudnik mrkog uglja "Banovići", Volonterski tim Crvenog križa Živinice, JP Međunarodni aerodrom Tuzla, VJ Kalesija – Fikret Križevac i Senad Halilović, VJ Tuzla – Muamer Bojkić i Hidajet Spahić, VJ Gračanica – Mirzet Alić, JKP "Komunalac" Tuzla - Mirnes Tufekčić i Marko Đulabić, ITK "Musić" Srebrenik - Vehid i Vahdet Musić, DOO "Grimig" Doboj Istok, Kantonalni tim za deminiranje i uklanjanje NUS-a, JP "Željeznice Federacije BiH", direkcija Tuzla.
U ime nagrađenih prigodnim riječima prisutnim se obratio gospodin Aziz Čačković.
Gospodin Hazim Mujčinović, obratio se prisutnim u ime gostiju, koji se na poseban način zahvalio deminerima koji su učestvovali u spašavanju unesrećenog iz saobraćajne nesreće iz minskog polja na Majevici.


FŠCZ - OBILJEŽEN 1. MART - DAN CIVILNE ZAŠTITE

Sarajevo, 05.03.2013. godine

U povodu Dana civilne zaštite, u Sarajevu su uručene plakete, zlatne značke, pohvale te zahvalnice za pojedince te organizacije sa područja većeg bh. entiteta. Među 24 nagrađene osobe te privredna subjekta našla su se i imena dvije osobe sa područja našeg kantona.
Riječ je o ministru energetike, industrije i rudarstva Željku Knežičeku, te Fikretu Križevcu iz Kalesije. Nagrade su dobili zahvaljujući dobroj koordinaciji, te iskazanoj hrabrosti. Knežiček je poznat kao spasilac elektroenergetskog sektora u našem kantonu, kada je u februaru prošle godine dežurao u Termoelektrani kako bi se osigurao dovoz uglja koji se ledio u vagonima.
"Ljudi su u Termoelektrani radili po 14 sati kako bi svi imali električnu energiju, ali hvala i željezničarima koji su nam doprimali ugalj, te naravno policiji koja je sve to izkordinirala",kazao je Željko Knežiček – ministar energetike, industrije i rudarstva u Vladi TK.
Podsjećamo da je u ovom periodu od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine bila izrečena zabrana kretanja kamiona, pa su za potrebe Termoelektrane organizovani konvoji za prijevoz uglja koji su stizali u pratnji policije. Koordinirajući i organizujući poslove na terenu, ministar Knežiček je svoj ured desetak dana i izmjestio u Termoelektranu. Nagrađen je zahvalnicom Štaba civilne zaštite FBiH. Među nagrađenima bio je i Fikret Križevac iz Kalesije koji je više dana boravio na požarištu u Konjicu gdje je spašavao ljudstvo te materijalno dobro.
"Mi smo tu zbog ljudi i radi pomoći. U svakom momentu ja sam spremam pružiti pomoć u cijeloj BiH a ako treba i dalje", istakao je Fikret Križevac uposlenik Civilne zaštite Kalesija.
Križevac ističe da mu je pri dodjeli nagrade bilo drago stati rame uz rame sa ministrom Knežičekom te da su isto tako stojali kada je trebalo spašavati kanton.
"Mogu da kažem da je bilo zadovoljstvo u Sarajevu stati i dobiti ovo priznanje, jer su dva pojedinca našla mjesto među mnogim nagrađenim iz cijele države", rekao je Knežiček za RTV Slon.
Ova priznanja svakako će značiti još veći angažman na spašavanju i pomoći drugima, u situacijama kada im je pomoć neophodna.

RTV Slon


ODLUKA KANTONALNOG ŠTABA O DODJELI PRIZNANJA I NAGRADA CIVILNE ZAŠTITE

Na osnovu člana 6., člana 7. i člana 8. Uredbe o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite («Službene novine Federacija BiH», broj: 23/04 i 38/06) Kantonalni štab civilne zaštite na sjednici održanoj 23.02.2013. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite

 

Opširnije


ODLUKA FEDERALNOG ŠTABA O DODJELI PRIZNANJA I NAGRADA CIVILNE ZAŠTITE

Na temelju članka 5. stavak 2., članka 6. stavak 2., članka 7. stavak 2., članka 8. stavak 3., i članka 8a. Uredbe o vrsti i kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/04 i 38/06), Federalni stožer civilne zaštite, na sjednici održanoj 27.02. 2013. godine, raspravljao je dostavljene prijedloge i donio sljedeću

ODLUKU
o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite

 

Opširnije


ODRŽANA 2. REDOVNA SJEDNICA KŠCZ TK U 2013. GODINI

Tuzla, 27.02.2013. godine

U srijedu, 27.02.2013. godine održana je 2. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2013. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. redovne sjednice KŠCZ u 2013. godini
2. Razmatranje Plana rada KŠCZ za 2013. godinu
3. Razmatranje prijedloga Programa obilježavanja 1. marta - Dana civilne zaštite u 2013. godini
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite za 2012. godinu
5. Tekuća pitanja

Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red, KŠCZ je usvojio Izvod iz zapisnika sa 1. redovne jednice KŠCZ u 2013. godini, te pristupio razmatranju Plana rada KŠCZ za 2013. godinu, kojeg je prezentirao načelnik štaba mr.sc. Zdenko Tadić. Plan rada KŠCZ za 2013. godinu je nakon diskusije prihvaćen, uz određene korekcije.
Štab je razmatrao Program obilježavanja 1. marta - Dana civilne zaštite u 2013. godini. Program je nakon diskusije prihvaćen, uz obavezu da se Program provede uz minimalne troškove.
Štab je usvojio predloženu Odluku o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite, uz određene korekcije.
Pod tekućim pitanjima, član štaba Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora KUCZ, je prisutnima u kratkim crtama predstavio Informaciju o trenutnoj situaciji u oblasti zaštite i spašavanja na području TK.


Minski incident na području općine Lukavac

Tuzla, 14.02.2013. godine

Dana 12.02.2013. godine, u ranim jutarnjim satima (oko 4 sata) na području općine Lukavac na potezu Šikulje – Smoluća došlo je do minskog incidenta. Prve informacije su govorile da se radi o stradanju ovaca iz stada, ali najvjerovatnije bez ljudskih žrtava.
Obavijest o ovome događaju Kantonalna uprava civilne zaštite je dobila preko Općinske službe civilne zaštite Lukavac oko podneva istoga dana. Istovremeno, zatraženo je da se odmah angažiraju pripadnici Tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a Tuzla, kako bi se utvrdile tačne činjenice vezane za ovaj minski incident.
Uz neposrednu saradnju sa Općinskom službom civilne zaštite Lukavac, Tim civilne zaštite Tuzla „A“ je izašao na lice mjesta i utvrdio da je na dijelu terena koji se ne vodi kao sumnjiva površina došlo do aktiviranja protutenkovske mine „šestice“ (TMRP-6) uslijed čega je stradala jedna ovca. Mjesto eksplozije, prema izjavi vlasnika stada, je u ranijem periodu bilo stalno korišteno bez ikakvih vidnih sumnjivih predmeta koji bi mogli predstavljati opasnost po ljude i životinje. Na mjestu eksplozije su pronađeni ostaci mine i usmrćena ovca. Akcija utvrđivanja činjenica u vezi sa ovim incidentom okončana je oko 15,00 sati. Dalje aktivnosti vezane za ovaj događaj su preuzeli Regionalni ured BHMAC-a iz Tuzle i MUP- TK.ODRŽAN 1. SASTANAK DIREKTORA KUCZ SA RUKOVODIOCIMA OSCZ U 2013. GODINI

Tuzla, 07.02.2013. godine

U četvrtak, 07.02.2013. godine održan je 1. sastanak direktora KUCZ sa rukovodiocima OSCZ u u 2013. godini. Na sastanku je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 6. sastanka u 2012. godini
2. Informacija o stanju u oblasti zaštite i spašavanja na području TK
3. Informacija
o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja NUS-a na području TK u 2012. godini
4. Lista prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

5. Pripreme za obilježavanje 1. marta - Dana civilne zaštite
5. Tekuća pitanja

Domaćin sastanka je bila Općinska služba civilne zaštite Tuzla, a sastanak je održan u Domu penzionera u Tuzli. Na početku sastanka domaćini su predstavili OSCZ Tuzla, trenutne aktivnosti koje se vode na području zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastva.
Rukovodioci OSCZ su prezentirali trenutno stanje iz oblasti zaštite i spašavanja na svojim općinama, te aktivnosti koje se poduzimaju na izradi normativnih akata (procjena ugroženosti od požara, plan zaštite od požara, program razvoja).
Prisutni su upoznati sa
o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja NUS-a na području TK u 2012. godini i Listom prioriteta deminiranja na području TK za 2013. godinu, te pripremama koje se odvijaju na obilježavanju Dana civilne zaštite.


ODRŽANA 1. REDOVNA SJEDNICA KŠCZ TK U 2013. GODINI

Tuzla, 30.01.2013. godine

U utorak, 29.01.2013. godine održana je 1. redovna sjednica Kantonalnog štaba civilne zaštite TK u 2013. godini. Na sjednici je razmatran slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. redovne sjednice KŠCZ u 2012. godini
2. Razmatranje Izvještaja o radu KŠCZ za 2012. godinu
3. Razmatranje Plana rada KŠCZ za 2013. godinu
4. Razmatranje prijedloga Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Tuzlanskog kantona
5. Tekuća pitanja

Nakon što je jednoglasno usvojen dnevni red, KŠCZ je usvojio Izvod iz zapisnika sa 8. redovne jednice KŠCZ u 2012. godini te pristupio razmatranju Prijedloga izvještaja o radu KŠCZ za 2012. godinu. Načelnik štaba mr.sc. Zdenko Tadić je prisutnim prezentirao prijedlog, koji je nakon diskusije prihvaćen, uz određene korekcije.
KŠCZ je razmatrao Prijedlog plana rada KŠCZ za 2013. godinu. Načelnik štaba je obrazložio Prijedlog, te je uslijedila rasprava u kojoj je učestvovala većina članova štaba. Zaključeno je da se Plan rada KŠCZ za 2013. godinu doradi te da se razmatra na narednoj sjednici KŠCZ.
Član štaba Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora KUCZ je prisutnima u kratkim crtama predstavio Prijedlog procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Tuzlanskog kantona. KŠCZ dao pozitivno mišljenje na prijedlog procjene, te je dokument proslijeđen Vladi Tuzlanskog kantona na usvajanje.

Pod tekućim pitanjima, KŠCZ je donio zaključak da se sačini plan obuke KŠCZ, koji bi se trebao realizovati u 2013. godini.


VLADA TK USVOJILA INFORMACIJU O REZULTATIMA DEMINIRANJA I USVOJILA LISTU PRIORITETA DEMINIRANJA NA TK U 2013. GODINI

Tuzla, 18.01.2013. godine

Na svojoj 63. redovnoj sjednici Vlada kantona je, između ostalog, razmatrala i usvojila:
a) Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini i
b) Listu prioriteta deminiranja na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu

Opširnije


Ministar Sead Hasić, novi komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite

Tuzla, 18.01.2013. godine

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite, te postavila komandanta, načelnika i članove Štaba.
- za komandanta je postavljen Sead Hasić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak,
- za načelnika štaba postavljen je mr.sci. Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite.
Za članove Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljeni su:
- Jadranka Duraković, sekretar Crvenog krsta/križa Tuzlanskog kantona,
- Amir Husić, ministar unutrašnjih poslova,
- Dr.sci. Željko Knežiček, ministar industrije, energetike i rudarstva,
- Prof.dr.sci. Nada Pavlović Čalić, ministrica zdravstva,
- Mirsad Hadžiselimović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice,
- Alisa Bijedić, ministrica finansija,
- Dijana Bilanović, ministrica razvoja i poduzetništva,
- Dr.sc. Senaid Hadžić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja,
- mr. sc. Alen Taletović, ministar pravosuđa i uprave,
- Edin Ajanović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
- Izudin Karić, sekretar Kantonalne uprave civilne zaštite – zadužen za obuku, planiranje i opće poslove,
- mr. sc. Dragan Pelemiš, pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite – zadužen za mjere zaštite i spašavanja,
- Elvedin Kurbašić, šef Kantonalnog operativnog centra – zadužen za osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje,
- Benedin Pejić, stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.

Razlozi za donošenje novog Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite su posljedica prestanka funkcije dosadašnjeg komandanta štaba Aziza Čačkovića, ministra trgovine turizna i saobraćaja krajem 2012. godine, te usaglašavanja ovog rješenja sa Odlukom o određivanju stalnih radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, organa uprave i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona za čiji će se rad isplaćivati novčana naknada.

Vlada je imenovala i Kantonalnu komisiju za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća. Članovi Komisije su Miralem Mulać, dipl.ing. geologije, Mirsad Butković, dipl.ing. agronomije, Elsajed Fatušić, dipl.ecc., Adnan Begović, dipl. ing arhitekture i Ljiljana Pavljašević, dipl. ecc.


ARHIVA VIJESTI